درآمد حاصل از فعالیتهای تجاری، آموزش و پرورش، خارج از کشور

در بخش درآمدهای جاری ، عمده ترین منبع درآمد شهریه های پرداختی از طرف والدین یا بنگاههایی که دانش آموزان در آن تعهد خدمت سپرده اند و یا بنگاههای تضمینی هستند نمونه این بنگاههای تضمینی « شورای تامین اعتبار آموزش و پرورش» در انگلستان است . منبع دیگر درآمد در این بخش قراردادهای تحقیقاتی منعقد شده با دولت یا صنایع و یا خارج از کشور است . و منبع دیگر در همین بخش درآمد حاصل از فعالیتهای تجاری ( مانند اجاره سالن کنفرانس و سایر موارد کسب درآمد از اموال و دارایی های وزارت آموزش و پرورش است( همان منبع ).
منبع سوم: کسب درآمد موسسات اموزش و پرورش بازار اعتبارات است که معمولا نسبت به دو منبع دیگر سهم کمتری دارد . در این گروه نیز وامها ممکن است تجاری باشند یعنی وامهایی از طریق نظام بانکی که در اختیار همه سازمانها قرار می گیرد و برای همه شرایط یکسان دارد و یا اینکه وامهای خاص یارانه ای باشند .
در گروه دوم که اعطای اعتبار و یا تامین مالی دانش آموزان مطرح است منابع درآمدی این گروه خود به سه شکل پرداختهای انتقالی درآمدهای جاری و وامهاست .
پرداختهای انتقالی یا از طرف خانواده ها است یا از طرف صنایع. سازمانهایی که ضامن یا از طرف دولت ( مالیات دهندگان ) و یا از طرف خود موسسات آموزش و پرورش ( که شکل اخیر بیشتر در ایالات متحده رواج دارد )
همچنین انواع معافیتهای مالیاتی برای هزینه های تحصیلی دانش آموزان نیز نوعی پرداختهای انتقالی از طرف دولت محسوب می شود .
اشکال مختلفی از پرداختهای انتقالی غیر نقدی ( in Kind Transfer) نیز وجود دارند که از جمله کمک هزینه زندگی ( شامل غذا و رفت و آمد ) است .
نوع بسیار مهم یارانه ، یارانه شهریه است که مهم ترین یارانه ای است که در اروپا از طریق مالیات تامین می شود .
به این ترتیب مجموع شقوق مختلف تامین منابع مالی آموزش و پرورش را می توان به صورت جدول شماره ( 3-2) تنظیم کرد ( همان منبع ) .
البته آنچه در سطح بین المللی در حال حاضر رواج دارد دقیقا مطابق الگوی جدول شماره (3-2) نیست و ممکن است راههایی برای تامین منابع مالی آموزش و پرورش وجود داشته باشد که در این جدول به آنها اشاره نشده باشد ولی جدول مزبور چهارچوبی را تنظیم می کند که اطلاعات وسیع و پیچیده موجود را ساده تر نشان دهد.
جد ول ( 3-2 ) : منابع و انواع راههای تامین مالی در آموزش و پرورش
سازوکارها منابع
الف
والدین دانش آموزان ب
بخش خصوصی ج
مالیات دهندگان د
1ـ سایر
2ـ افراد و موسسات خیریه
تامین اعتبار موسسات آموزش و پروش
1 ـ پرداختهای انتقالی
الف ) کمک های بلاعوض غیر مستمر
ب ) اعتبارات سرمایه ای
ج) مخارج مالیاتی
2ـ درآمدهای جاری
الف ) شهریه