دسترسی به منابع

بالا بردن ایمنی ساختمان ها در برابر حوادث و بلایای طبیعی (پور محمدی، 1379).
2-6-4-عوامل موثر در تدوین استاندارد های مسکن
قبل از بحث در باره ی عوامل موثر در تدوین استاندارد های مسکن لازم است به عوامل موٍر در شکل گیری مسکن انسان پرداخته شود:
الف- عوامل زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی: بوم ، نحوه معیشت، سنت سکونت.
ب- عوامل فنی و سازه ای (سطح و ابعاد زمین)، سازه و نوع مصالح و محاسبات فنی (رسولی، 1373).
واضح است که در تدوین استاندارد ها باید هر دو عامل مورد نظر قرار گیرد. با در نظر گرفتن عوامل فوق عوامل اولیه موثر در تدوین استاندارد های مسکن را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:
عوامل اقصادی : سطح در آمد، شیوه زندگی، هزینه مسکن و تحصیلات عمومی در زمان و مکان معین،هزینه های تولید، قدرت خرید ساکنان، منابع موجود، دسترسی به منابع، ظرفیت اقتصادی و عملی بودن اقتصادی.
عوامل انسانی و اجتماعی: نیاز های اجتماعی و ارزش ها و اولویت های ساکنان، تفاوت بین خانواده ها، بعد خانواده، محدوده خصوصی، سازمان بندی خانواده، نیازمندی های کار کردی و خصوصیات دیگر از قبیل عمر متوسط، روش زندگی، آموزش و پرورش، تجربه زندگی شهری و کنش های اجتماعی.
عوامل فرهنگی: الگو های فرهنگی و محلی، آداب روسوم، روش ها ، مصالح و طرح های ساختمانی محلی، سازش پذیری فرهنگی.
عوامل اقلیمی: وضعیت آب و هوایی، درجه حرارت، رطوبت، باد، و به طور کلی وضعیت جغرافیای طبیعی منطقه.
تراکم: میزان تراکم در نقاط مختلف شهر، نحوه پراکندگی آنها، مقدار فضای باز و سبز.
فضا: تجزیه و تحلیل عملیات انسانس در خانه، و طریق زندگی،فضای موجود اشغال شده توسط خانوار ها.
بهداشت نظارت: راههای تخلییه زباله و فاضلاب و دفع آب های سطحی (پور محمدی، 1379).
همچنین در برقراری استاندارد ها به دو مرحله مشخص به شرح زیر باید توجه کرد:
برقراری استاندارد ها برای مشکلات و مسائل مناطق و گروه های خاص.
برقراری استاندارد ها برای خدمات و سرویس هایی که به وسیله مسکن و تحصیلات عمومی بری رفع احتیاجات فرعی و اجتماعی افراد تامین می شوند (همان، 1379).
همچنین استاندارد ها که معیار های مقبولیت مسکن و مشخص کننده وضعیت کمی و کیفی موجود واحد های مسکونی هستند در ارتباط با واحد های مسکونی گروه های کم در آمد شهری دارای اهمیت فراوان بوده و تدوین آنها کمک موثری به برنامه ریزی مسکن خواهد کرد. برخی از این استاندارد ها :
استاندارد های تراکم، فضای باز، تاسیسات زیر بتایی و غیره
استاندارد های مربوط به طراحی، تفکیک قطعات، نوع مسکن گروه های در آمدی.
استانداردهای مربوط به حریم و امکانات واحد های مسکونی.
استاندارد های مربوط به نوع مصالح ساختمانی و آیین نامه های مربوط.
استاندارد های مربوط به اجرا (پور محمدی، 1379).
2-6-5- عوامل متشکله مسکن و محیط مسکونی که در بحث استاندارد ها باید مورد توجه باشند
وقتی صحبت از استاندارد مسکن می شود تنها منظور استاندارد کردن بنا نیست، بلکه عوامل متشکله مسکن و محیط مسکونی که شامل موارد ذیل است باید مورد توجه باشند:
وسعت قطعه زمین
زیر بنا یا نسبت بین سطح زیر بنای باز از کل مساحت قطعه