دوربین واتسون

دوربین واتسون

دوربین واتسون

000/0
2599/0
0616/0
1364/0
3834/0
از آنجا که برای مقایسه میانگین دو جامعه ابتدا باید برابری واریانس آنها را آزمون کرد، در نتیجه از آزمون لوین برای این کار استفاده شد. فرض صفر این آزمون آماری عبارت از این است که واریانس های دو جامعه برابرند. جدول دوم منعکس در جدول 4-8، در دو ستون اول نتیجه این آزمون را نشان می دهد. چون سطح معناداری(sig) برابر با 261/0 و بزرگتر از سطح معنی داری 5% است، در نتیجه فرض برابری واریانس ها رد نمی شود. بنابراین با فرض برابری واریانس ها سراغ آزمون مقایسه میانگین دو دهک می رویم. بدین منظور از سطر اول جدول دوم منعکس در جدول 4-8 استفاده می کنیم. سطح معناداری تساوی میانگین با فرض تساوی واریانس دو دهک، 000/0 است و در نتیجه از 5% کمتر بوده و فرض صفر مبنی بر تساوی میانگین دو جامعه رد می شود. از آنجا که حد پایین و بالای تفاوت میانگین مثبت است، می توان نتیجه گرفت که میانگین ضریب واکنش دهک اول، یعنی شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری بالاتر، بیشتر از دهک دهم است. بنابراین مطابق با یافته های حاصل از آزمون های قبلی این موضوع تایید می شود که شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری بالاتر، دارای ضریب واکنش سود بالاتر هستند چرا که سود آنها اطلاع دهنده تر است. لذا فرضیه اول تایید شد و می توان گفت که با افزایش میزان فرصت های سرمایه گذاری، ضریب واکنش سود افزایش می یابد.
همین رویه برای سایر فرضیه ها انجام شد. که به منظور جلوگیری از طولانی شدن بحث جداول اصلی و نتیجه آزمون های آماری ارائه می شود. سایر جداول در پیوست ب آورده شده است.
4-2-3-2. آزمون فرصت های سرمایه گذاری و ضریب واکنش پایداری سود
فرضیه دوم: با افزایش میزان فرصت های سرمایه گذاری، ضریب واکنش پایداری سود افزایش می یابد.
برای آزمون فرضیه دوم از مدل (2) به صورت زیر استفاده شد:
Rit = b0 + b1 PERit + b2 IOSit + b3 PERit × IOSit + b4 IOS2 + b5 PERit ×IOS2 + b6 β + b
برای آزمون این مدل، همانند قبل چند گام برداشته شد:
گام اول: برازش مدل کلی رگرسیون. نتیجه این آزمون در جدول 4-9 انعکاس یافته است. نظر به اینکه سطح معناداری(000/0) کمتر از 05/0 است، بنابراین می توان گفت شاخص نیکویی برازش مدل، یعنی آماره F معنادار است و در نتیجه رگرسیون معنی دار است. ضریب تبیین مدل(116/0) نشان از رابطه ضعیف متغیرهای مستقل در توضیح متغیر وابسته دارد. آماره دوربین واتسون مدل 871/1است و از 2 فاصله گرفته است، ولی موجب بروز مشکل حادی در استقلال نسبی داده ها نشده است.
گام دوم آزمون معناداری ضرائب مرتبط با پایداری و فرصت های سرمایه گذاری. سطح معناداری متغیرهای پایداری(041/0)، فرصت های سرمایه گذاری(000/0) و اثر متقابل پایداری و فرصت های سرمایه گذاری(031/0) همگی کوچکتر از 5% بوده و در نتیجه معنادار هستند اما سطح معناداری ضرائب IOS2 و PER×IOS2 بزرگتر از 5% بوده و در نتیجه معنادار نیستند. بنابراین در زمینه پایداری و فرصت های سرمایه گذاری می توان مدعی شد که علاوه بر توجه و معناداری هر یک از اجزای پایداری و فرصت های سرمایه گذاری، تنها اثر خطی متقابل فرصت های سرمایه گذاری و پایداری(PER × IOS) معنی دار هستند و رابطه ی معناداری با بازده ی سهم دارند.
جدول 4-9. نتایج رگرسیونی مربوط به مدل فرضت های سرمایه گذاری و ضریب واکنش پایداری
مدل (2)
آزمون فرضیه دوم
Rit = b0 + b1 PERit + b2 IOSit + b3 PERit × IOSit + b4 IOS2 + b5 PERit ×IOS2 + b6 β + b
دوره برآورد
1382- 1388
ضریب تعیین(R2) مدل
116/0
ضریب تعیین تعدیل شده مدل
103/0

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~