دوره‌های آموزشی، علوم اجتماعی، نیازمندی‌ها

دوره‌های آموزشی، علوم اجتماعی، نیازمندی‌ها

دوره‌های آموزشی، علوم اجتماعی، نیازمندی‌ها

۱- استقرار فضایی از پذیرش مشارکت (تشویق دانش آموزان برای مشارکت و سخن گفتن)
۲- طرح مسئله برای بحث به‌وسیله دانش آموزان یا معلم و بررسی پیامدهای آن
۳- بررسی قضاوت ارزشی توسط فراگیران در خصوص مسأله
۴- تعیین اقدام دیگر جایگزین از طریق توافق دانش آموزان که کدام مسئله را پیگیری نمایند.
۵- التزام علمی دانش آموزان در برابر جمع
۶- پیگیری رفتاری از طریق سنجش رفتارهای جدید ایجادشده در دانش آموزان(ترکمندی 1388، 2).
2-29- الگوی پژوهش گروهی (تفحص گروهی)
این الگو برای کمک به دانش آموزان در تقویت مردم‌سالاری، تشریک‌مساعی و آموزش آن‌ها از طریق همکاری کاوشگرانه در فهم و مسائل اجتماعی و تحصیلی است در این الگو معلم مانند یک مشاور عمل می‌کند و بایستی بتواند به درخواست‌های دانش آموزان پاسخ دهد و به کمک آن‌ها نیازمندی‌های آموزش را فراهم آورد. این الگو نیازمند یک جو مثبت برای استدلال و مذاکره است و در همه سنین و سطوح تحصیلی و انجام کارهای گروهی کاربرد مناسبی دارد. این الگو درنهایت منجر به کاوشگری منظم، کنترل و پویش مؤثر گروهی، تقسیم‌کار، مردم‌سالاری، تعهد و تمایل نسبت به کاوشگری و هم کوششی در دانش آموزان می‌شود(بخشی 1391، 1).
2-30- الگوی آموزش آزمایشگاهی
این الگو باعث افزایش فهم اجتماعی، مهارت، توانایی یادگیری و تقویت کار گروهی در دانش آموزان می‌شود. معلم در این الگو نقش مشاور را ایفا نموده و دانش آموزان را حمایت می‌نماید. درنهایت منجر به تقویت یادگیری و آموزش در بستر پژوهش در آن‌ها می‌شود. این الگو برای کلیه دروس به‌ویژه علوم دقیقه و در تمام دوره‌های تحصیلی و سنین مختلف کاربرد دارد.نقش معلم در این روش هدایت شاگردان و نظارت بر کار آن هاست. و در این روش چون یادگیری باثبات تر و مؤثر تر خواهد شد. حس کنجکاوی را در فرا گیرندگان ارضا می کند، باعث غعال شدن ذهن شاگردان و خستگی کمتر می شود(خنیفر 1381 ،177).
2-31- الگوی کاوشگری علوم اجتماعی
این الگو باعث درک مسائل اجتماعی، از قبیل مردم‌شناسی، جامعه‌شناسی، فرهنگ شناسی، مهارت عقلی، آموختن اطلاعات، تشکیل مفاهیم و استفاده مناسب از مفاهیم در دانش آموزان می‌شود. در این الگو معلم موقعیت کاوشگری را ایجاد و از دانش آموزان می‌خواهد تا به بررسی و نتیجه‌گیری در مورد آن بپردازند. این الگو در تمام سنین و دوره‌های تحصیلی به‌ویژه در درس علوم اجتماعی کاربرد دارد؛ و درنهایت باعث تقویت فهم و درک دانش آموزان در خصوص مسائل اجتماعی می‌شود(خنیفر 1381، 187).
2-32- الگوی یادگیری در حد تسلط آموزش مستقیـــم
2-32-1- (نظریه اجتماعی یادگیری)
هدف این الگو ایجاد و تقویت مهارت‌های اساسی، مطالب آموختنی از ساده به مشکل و دادن مطالب درسی به‌صورت انفرادی به دانش آموزان و استفاده از فنّاوری دیداری و شنیداری و دانش آموزان است. در این الگو معلم حامی دانش آموزان است و به آن‌ها کمک می‌کند تا مستقل یاد بگیرند. این الگو درنهایت دانش آموزان را قادر به تسلط بر محتوای علمی، تقویت انگیزه درس خواندن، توانایی کنترل خود و تقویت عزت‌نفس می‌نماید. این الگو در همه دوره‌های آموزشی و سنین مختلف کاربرد دارد (بخشی 1391، 4).
2-33- الگوی آموزش برای رشد مفهوم و مهارت
2-33-1- این الگو معمولاً به دو صورت زیر است:
1. الگوی نظریه و عمل:
مانند یک مهارت ریاضی که در آن مهارت با نشان دادن ممارست، بازخورد و نظارت در هم می‌آمیزد تا دانش‌آموز بر آن مهارت تسلط یابد.
2. شبیه‌سازی که از توصیف موقعیت‌های زندگی ایجاد می‌شود.
مثال: معلم در درس جغرافیا، کره زمین است و یا از مولاژ استفاده می‌کند و اندام‌ها و دستگاه‌های مختلف بدن انسان را نشان می‌دهد. در این الگو معلم نقش هادی و راهنما را دارد و بایستی یادگیری با تشکیل شرکت سهامی فکر بین دانش آموزان و معلم انجام گیرد این الگو در همه سنین و سطوح تحصیلی کاربرد دارد و درنهایت باعث افزایش مفاهیم و مهارت‌های آگاهی درباره سیستمهای اجتماعی، همدردی، آگاهی از تنش تغییر و احساس اثربخشی در دانش آموزان می‌شود(محمدی 1383، 9).
2-34-روش ایفای نقش
ایفای نقش، روشی است که می‌تواند برای تجسم عینی موضوعات و درس‌هایی که برای نمایش مناسب باشند، به کار رود. در این روش، فرد یا افرادی از دانش آموزان، موضوعی را به‌صورت نمایش کوتاه اجرا می‌کنند (صفوی 1382، 298).
   ایفای نقش، به معنایی که در اینجا به کار می‌رود، به مهارت‌های خاص هنری مثل بازیگری در تئاتر و سینما نیازی ندارد، بلکه معلم بنا به موقعیت، هدف و موضوع موردنظر، به‌عنوان یک روش از آن استفاده می‌کند (شعبانی 284،1382) تا موجب تکوین شخصیت فردی و اجتماعی فراگیران گردد. اگر دانش آموزان مهارت‌های زندگی کردن را کسب کنند، در تمام شئون زندگی با موفقیت بیشتری زندگی می‌کنند (فضلی‌خانی 1382، 186).

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~