دولت عثمانی

دانلود پایان نامه

مذاکرات
سه شنبه ۲ شهر ذیقعده
این مجلس بی فایده است مجلس نیست این وکلایی که حاضر می شوند می ترسند آنچه را میدانند نمی گویند
آقای سید محمد طباطبایی :
اگر آنها این مجلس را نخواهند بر ماست که بگوییم که سلطنت با مجلس توأم است و این پادشاه ، پادشاه مجلس است این قانونی است که پدر این پادشاه به ما داده است و خودش هم امضاء کرده اگر این مجلس نباشد به شما بگویم که اتحاد روس و انگلیس چندی نمی گذرد که ایران را تقسیم می کنند حال این ملت تکلیف خود را بداند تمام این تقصیرات از اطرافی ها هست خود شخص پادشاه همراه است ولی نمی گذارند. (ولی بعد ها که محمد علی شاه چهره واقعی خود را نشان داد سید محمد هم با وی از در مخالفت در آمد.)
سید محمد: باید به شاه نوشت از وقتی که این مجلس منعقد شده حکام ظلم و تعدی خود را زیادتر کرده اند و راه ها همه جا نا امن است و ابداً اینها در صدد اجرای وظیفه حکومتی خود نیستند اگر باید مجلس باشد باید از ملزومات آن عمل کرد ودگر نمی خواهیم معلوم باشد
آقا سید محمد مجتهد :
دولت به ما مجلس داده است و ما دارای سلطنت مشروطه هستیم باید به لوازم مشروطه گی عمل شود این معنی مجلس و مشروطه گی نیست.
سید محمد :
این وزرا حاضرند که خون خودشان را بر سر این کار بگذارند و بگذارنذ مجلس پیش برود.
اعتراض در خصوص تعدی دولت عثمانی
مذاکرات روز یک شنبه ۲۴ جمادی الاخر ۱۳۲۵
در خصوص تعدی دول همجوار
آقای میرزا سید محمد مجتهد :
اولاً باید دولت سئوال و جواب کند که علت این تعدیات چیست اگر رفع نشد آن وقت همه با جان و مال حاضریم از قطره خود هرگز مضایقه نخواهیم کرد .اول کسی که وظیفه اسلامیت خود می داند که از این تعدیات چه قسم جلوگیری کند ما هستیم و حاضر هستیم که پیش قدم تر از همه جاناً و مالاً کوشش کنیم و عموم ملت را هم در این راه وادار نماییم .
۱٧ شهر محرم الحرام ۱۳۲۶
مطابق ۲٠ فوریه ماه فرانسه ۱٩٠۸
آقای سید محمد مجتهد :
این چند عراده ثوب کروپ که روسها از سر حد آستارا وارد کرده اند به چه جهت و عنوان بوده اگر به جهت حفظ سفارت روس و قونسولگری است که یک نفر سفیر یا قونسول حق ندارد که این گونه آلات حربیه داخل مملکت ما نماید.
به توپ بستن مجلس :
محمد علی شاه از همان اوایل مصمم به بر انداختن مشروطیت بود اما نمی خواست بی مقدمه نسبت سوء خود را عملی سازد و مایل بود از نادانی مردم و بی اطلاعی آنان استفاده کند با دست خود مردم به مقصود برسد اما چنان که دیدیم نقشه های او با شکست مواجه شد .
ترس او از این بود که تمام کشور ها دارای حکومت قانون و مشروطه بودند و مردم نیز آگاه شده بودند این بود که داستان سوء قصد اتفاق افتاد و زمینه را مساعد یافت.
این بود که از انگلیسی ها که نکند رنجیده خاطر شوند لذا روس ها پشتوانه او بودند و قزاقها را در اختیار او گذاشتند آنهایی که تحت فرمان افسران روس ها هستند با این عنوان هدفش و نیت او برانداختن مجلس نبوده بلکه دستگیر ساختن چند نفر مفسر بوده و بگوید به زودی مجلس را خواهد گشود.

مطلب مشابه :  عوامل تشدید کننده پرخاشگری، عوامل اجتماعی و فرهنگی، وسایل ارتباط جمعی