دیوان بین المللی دادگستری

در اسپانیا تشکیل وتابعیت آن کشور را تحصیل نمودند.
چند سال پس از جنگ جهانی اول بخش عظیمی از سهام گره بارسلونا تراکشن به اتباع بلژیکی اعم از حقوقی و یا حقیقی (سوفینا و سیدرو) منتقل شد. شرکت هرچند تابعیت کانادایی داشت، اما در عمل توسط اتباع بلژیک کنترل واقعی می شد. پس از جنگ جهانی دوم مقامات اداری اسپانیا به اقدامات مالی چندی (نظیر مصادره اموال شرکت) دست زدند که منجر به ورود خسارت به شرکت گردید و در سال 1948 شرکت ورشکسته اعلان شد.
دولت بلژیک در سال 1958 برای جبران خساراتی که در اثر عملیات مقامات قضایی و اداری اسپانیا به کمپانی بارسلونا تراکشن وارد شده بود، عرضحالی مبنی بر تخلف آشکار از موازین حقوق داخلی و سوء استفاده از اختیارات و رفتار تبعیض آمیز مقامات اسپانیایی به دیوان بین المللی دادگستری تقدیم نمود، اما پس از مدت کوتاه به دلیل آنکه مذاکرات بین سهامداران شرکت و دولت اسپانیا برای حل اختلافات آغاز گردید، بلژیک دعوی خود را از دیوان مسترد نمود. پس از مدتی بدین دلیل که مذاکرات به نتیجه مطلوب نرسید دولت بلژیک مجدداً در مورخه 19 ژوئن 1963 عرضحالی به دیوان تسلیم نمود که به بیان تفصیلی اقداماتی که منجر به بروز و حدوث خسارت به بارسلونا تراکشن و در نتیجه سهامداران بلژیکی شده بود از جمله اینکه دولت اسپانیا با سلسله ای از تصمیمات و اقداماتی گوناگون که خلاف موازین حقوق بین الملل بود، عملاً در کار شرکت اخلال کرده و مانع مراجعه شرکت برای احقاق حقوق تفویت شده خود به دادگاههای اسپانیا شده بود (استنکاف از احقاق حق)، ضمن اینکه کمپانی مزبور به کلیه موجبات احقاق حق در حقوق داخلی اسپانیا قبلاً متوسل شده بود، اما حقوق تفویت شده این شرکت اعاده نکرده بود. همچنین اموال بارسلونا تراکشن را به صورت غیر قانونی به یک شرکت اسپانیایی فروخته است و جهت اثبات حق دیپلماتیک خود عنوان نمود که چون بین سالهای 1948 تا 1962 سه چهارم سهام سیدرو و سوفینا متعلق به اشخاص حقوقی یا حقیقی بلژیکی است و از آنجائیکه یک معیار تابعیت، واقعی و مؤثر بودن آن است. بنابراین صرفاً داشتن سهام و سرمایه را ملاکی جهت واقعی و مؤثر بودن قلمداد می کرد و با تلقی شرکت مزبور به عنوان یک مؤسسه اقتصادی بلژیکی، خساراتی را که به شرکت مزبور وارد شده بود، در حکم توجه خسارت مستقیم و جبران نشده اتباع بلژیک می دانست.
دولت اسپانیا ضمن ایراد به ماهیت دعوی و اقامه دلیل از جمله اینکه اقدامات و عملیات مقامات قضایی و اداری اسپانیا مخالف حقوق بین الملل نبوده و اینکه بارسلونا تراکشن مراحل شش گانه دادگاههای بازرگانی اسپانیا را جهت اثبات دعوی خود طی نکرده و… در لایحه دفاعیه خود عنوان نموده بود که بارسلونا تراکشن یک شرکت کانادایی است و تنها دولتی که می تواند به عنوان حمایت دیپلماتیک دخالت نماید دولت متبوع شرکت، یعنی کانادا است. هرچند اکثریت سهامداران این شرکت از اتباع بلژیکی می باشند، اما دولت بلژیک صلاحیت اقامه دعوی به طرفیت اسپانیا را ندارد و دیوان می بایست رأی به عدم صلاحیت بلژیک و رد دعوی آن نماید. لازم به ذکر است که دولت کانادا بنا به ملاحظات سیاسی و اینکه اکثریت سهامداران شرکت مزیور بلژیکی بودند و این شرکت به ظاهر کانادایی بود، حمایت مؤثری اعمال ننمود. دولت بلژیک به استناد تابعیت مؤثر، با ادعای حمایت دیپلماتیک از شرکت مزبور، اقدام به طرح شکایت به طرفیت دولت اسپانیا در دیوان دادگستری لامه نمود.
در تاریخ 15 مارس 1963 دولت اسپانیا لایحه جوابیه خود را که متضمن چند ایراد مقدماتی از جمله عدم صلاحیت دولت بلژیک جهت حمایت از سهامداران شرکت کانادایی بارسلونا تراکشن و عدم طی مقدماتی محاکم محلی توسط سهامداران بلژیکی و… را تسلیم دیوان نمود.
Baraclona Traction. L.c.j reports 1970.
– W.K.Geck. op. cit. P. 108-109.
– شارل روسو : حقوق بین المللی عمومی ، ترجمه محمد علی حکمت ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1374 ، ص 195 ، همچنین صفار محمد جواد ، ماخذ پیشین ، صص 114-113
– حکمت محمد علی ، ماخذ پیشین ، ص 195
-قبوضی ، رضا ، مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی ، 2536 ، ص 87 ، همچنین صفار محمد جواد ، ماخذ پیشین ، صص 99-98
– Sharholder
-Barcelona Traction .supra n 65
-Canvaro . in 6 A.J.I.L. 7+6
-Barcelona Traction .supra n 65
– Also .Claim .Chile v. the USA .A. J. I . L ( 1911)p.1085
-Shlvador.C.C.Elsalvador V.the USA این قضیه در فیوضی رضا ، مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی ، 2536 ص90 ذکر شده است .
– حکمت ، محمد علی ، ماخذ پیشین ، ص 196
– رک . همان ، ص 196
– Barcelona Traction –supra n 65
– Barcelona Traction –supra n 65
– شرکت ال سی (Elcetrunica sicula S.P.A ) یک شرکت ایتالیایی بود که درایتالیا فعالیت می نمود و دو شرکت آمریکایی به نامهای The Machelen Co- The Rraytheon Co 100 درصد سهام آن را خریداری نموده بودند . از سال 1968به بعد شرکت مزبور رو به ضرر دهی گذاشت در حالی که مقامات ملی و محلی ایتالیا نیز همکاری های لازم را با آن نداشتند . تعداد 300 کارگر از 900 کارگر اخراج شدند و اعتصابات کارگری شروع شد . در4 مارس 1968 کارگران اعتصاب نمودند و کارخانه را به تصرف در آوردند در اول آوریل 1968 کارخانه تعطیل گردید و … و نهایت به دلیل اهمیت و ضرورت اقتصادی و اعتصابات کارگری و… در 16 مه 1968 دادگاهی در پالرمو حکم ورشکستگی شرکت مزبور صادر و جهت آن امین نصب می نمود کمیته ای از پنج بستانکار تشکیل و دادگا دستور مزایده املاک و وسایل و تجهیزات شرکت را صادر نمود و … .
ایالات متحده در 6 فوریه 1987 جهت جبران خسارات ناشی از اقدامات مقامات ایت
الیایی که به دو کشور آمریکایی که سهامداران شرکت ایتالیایی بودند ، دعوی خود را به طرفیت ایتالیا در دیوان بین المللی دادگستری اقامه نمود . ایالات متحده مدعی بود که ایتالیا عهد نامه مودت و تجارت و حمل و نقل منعقده در سال 1948 و متمم آن در سال 1951 را نقض کرده است . نقض تکالیف حقوق بین المللی که به وسیله معاهده ایجاد شده است . ایتالیا در لایحه دفاعیه خود مدعی بود که اولا : شرکت ال سی مراحل رجوع مقدماتی به مراجع و دادگاه های ایتالیا را جهت اثبات دعوی و … طی ننموده است ثانیا ، عهد نامه مودت و تجارت منعقده فی ما بین دو کشور نقض نگردیده ضمن اینکه بر فرض نقض سبب ورود خسارت نشده است .
– قصیری مرتضی ، حقوق چند ملیتی ، ماخذ پیشین ، ص 151