دیوان عدالت اداری

موضوع جهت بررسی فنی بیشتر و یا رفع نقایص حسب مورد به کارشناسان ذیربط ارجاع و پس از تکمیل پرونده به تفکیک مناطق در کمیسیون مطرح گردد.
ماده هفت- پس از طرح موضوع کمیسیون موظف است نسبت به مورد تصمیم شایسته اتخاذ نموده و مراتب را اعلام نماید رای صادره قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره 1: منظور از اجرای رای تعطیل اتخاذ تدابیری است اعم از پلمپ – تخریب – دیوار کشی که ذینفع امکان ادامه فعالیت شغل مزاحم را در محل نداشته باشد.
تبصره 2: پیگیری و انجام اقدامات قانونی مربوطه در جهت اجرای دقیق مفاد رای صادره با منطقه مربوطه می باشد.
تبصره 3: نظارت عالیه بر کیفیت اجرای آرا و ارزشیابی و ارائه گزارش تحلیلی و رتبه بندی شهرداری های مناطق با سازمان خواهد بود.
ماده هشت- سازمان موظف است در صورت عدم رعایت مفاد رای مبنی بر تعطیلی و ادامه فعالیت و یا فک پلمپ نسبت به طرح و تعقیب قانونی متخلف در مراجع قضایی اقدام نماید.
تبصره 1: تعقیب کیفری متخلف در مرجع قضایی ودرخواست همکاری ضابطین دادگستری در جهت اجرای رای جز در موارد قانونی از جمله ابلاغ دستور موقت دیوان عدالت اداری مانع اجرای رای توسط شهرداری منطقه نمی باشد.
ماده نه- پاسخ به کلیه استعلامهای مناطق در خصوص ایجاد و تأسیس مشاغلی که مزاحمت ایجاد می نمایند با سازمان ساماندهی میادین و مشاغل بوده و در صورتیکه کارشناس یا کارشناسان سازمان با ذکر دلایل موجه ایجاد و تاسیس شغل جدید و مورد درخواست را مزاحم تشخیص دهد مناطق می بایست از صدور هرگونه مجوز صرفاً در جهت استقرار شغل مزاحم اکیداً خودداری نمایند.
تبصره 1: سازمان موظف است نسبت به تهیه لیست مشاغل مزاحم و رسته های مربوطه که ضرورت انتقال آنها محرز است و یا ایجاد و تاسیس آنها آلاینده و مزاحم می باشد اقدام و به مناطق جهت اجرا ابلاغ نماید.
تبصره 2: هرگاه اعلام نظر سازمان در ایجاد و تاسیس شغل منوط به رعایت تمهیدات و استانداردهای لازم باشد تعهدات لازم توسط سازمان اخذ و موارد صریحاً به منطقه اعلام تا هنگام صدور مجوز اعمال گردد.
تبصره 3: درج یک نسخه از آراء کمیسیون و نیز نظریه تمهیدات منطقه در پرونده شهرسازی ملک مربوطه جهت رعایت مفاد آرا الزامی است.
ماده ده- در صورتیکه رأی موضوع بند 20 ماده 55 صادره از کمیسیون انتخابی شورای اسلامی شهر در دیوان عدالت اداری نقض گردد مطابق نظر دیوان عمل خواهد شد.
ماده یازده- کلیه آراء کمیسیون بند 20 مبنی بر تعطیلی و تخریب و انتقال به خارج از شهر یا رعایت تمهیدات که قبل از این دستورالعمل صادر گردیده است کماکان به قوت خود باقی مانده و مناطق مکلفند نسبت به اجرای آن اقدام و پیگیری و نتیجه عملکرد را به سازمان اعلام نمایید. از کلیه آراء صادره نسخه ای جهت درج در پرونده شهرسازی منطقه ارسال می گردد.
نتیجه گیری
و پیشنهادها
نتیجه گیری
با بررسی بخش های مختلف این تحقیق می توان به این نتایج دست یافت:
الف: عابران پیاده مجاز نیستند برای عبور و مرور از سطح خیابان استفاده کنند؛
ب: عبور موتورسیکلت دوچرخه و هر وسیله نقلیه دیگر در پیاده رو مجاز نیست؛
پ: پارک هر نوع وسیله نقلیه در پیاده رو جایز نیست؛
ت: شهرداری مجاز نیست با گرفتن جریمه، عوارض و مانند آن به شهروندان اجازه دهد از معابر عمومی برای کاری غیر از عبور و مرور استفاده کنند؛
ث: اتراق کردن در معابر عمومی جایز نیست؛
ج: پهن کردن بساط در معابر به منظور فروش کالا جایز نیست؛
چ: خرید از فروشندگانی که در معابر عمومی اقدام به فروش کالا می کنند جایز نیست ساخت یا نصب دکه، کیوسک در معابر عمومی جایز نیست؛
ح: صاحبان مغازه ها مجاز نیستند با گذاشتن میز و صندلی از فضای پیاده رو به سود خود استفاده کنند، هر چند باعث سد معبر نشده و به کسی هم آسیب وارد نشود و همچنین نمی توانند کالاهای خود را جهت عرضه به مشتری در سطح معابر نگهداری کنند تمام یا بخشی از ویترین خود را در داخل معابر بگذارند با نصب سایه بان به حریم هوایی معابر تجاوز کنند،
خ: مالکان خانه ها مجاز نیستند با ایجاد پیشامدگی تمام یا بخشی از فضای هوایی پیاده رو را اشتغال کنند برف، باران و فاضلاب خانه خود را به سطح معابر عمومی انتقال دهند. زباله و نخاله های ساختمانی خود را در معابر عمومی ریخته یا انباشت کنند؛