اثرات رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد و موفقیت سازمان

پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی

اگر چه بخش عمده ای از تحقیقات انجام شده در زمینه رفتار شهروندی سازمانی بر روی ادبیات این موضوع انجام شده است، اما تحقیقات جدید در این زمینه اخیرا برروی  پیامدها و نتایج رفتار شهروند سازمانی متمرکز شده اند، بالاخص بر وی روی دو موضوع و مسئله کلیدی یعنی:

الف- تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارزشیابی عملکرد

ب-تاثیر  رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد موفقیت سازمانی

مکنزی، بودساکوف و همکاران[1] (1993)، چندین دلیل عمده در  نظر گرفتن رفتار شهروندی سازمانی درارزیابی عملکرد کارکنان از سوی مدیران را به شرح زیر بیان می کنند:

الف- قاعده مقابله به مثل

گولدنر(1964) بیان می کند که افراد سعی دارند کمک های دیگران به خود را جبران کنند و به آنان توجه و ملاطفت نمایند و با آنان منصفانه برخورد کنند.بنابراین در صورتی که رفتارهای شهروندی سازمانی دارای تاثیر مثبت برای مدیران و سازمان باشد، مدیران نیز این گونه فتارها ا در ارزیابی عملکرد کارکنان در نظر می گیرند.

ب) نظریه عملکرد ضمنی

برمن و کنی[2] (1976) بیان می کنند که ارزیابان معمولا درباره ی رخدادهای همزمان حوادث و یا رفتارها، دارای نظریه ضمنی هستند. بنابراین اگر یک مدیر به طور ضمنی اعتماد پیدا کند که رفتار شهروندی و عملکرد کلی سازمان با یکدیگر در ارتباط  اند و مدیر اغلب رفتارهای شهروندی را از کارکنان مشاهده کند به طور ضمنی استنباط می کند کارمندان دارای عملکرد بالایی هستند (Berman&Kenny، 19676).

ج) تاثیر رفتاری و قابلیت دسترسی

دینسی، کافرتی و مگلینو[3](1984) بیان می کنند که مدیران هنگام ارزیابی عملکرد کارکنان به دنبال اطلاعات مجزایی هستند و از آنجایی که رفتارهای شهروندی سازمانی جزء رفتارهای رسمی مورد نیاز سازمان نیستند، ممکن است این رفتارها شکل های مجزایی از رفتار باشند که مدیران در ارزیابی عملکرد به دنبال آنها هستند.

2-7)اثرات رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد و موفقیت سازمان

رفتار شهروندی سازمانی می تواند به طرف زیر به موفقیت سازمان کمک کند:

  • افزایش بهره وری همکاران و مدیریت
  • آزاد کردن منابع و در نتیجه استفاده از آنها برای اهداف سودمندتر
  • کاهش نیاز به اختصاص منابع کمیاب برای فعالیت های نگهداری
  • کمک به هماهنگ کردن فعالیت ها در بیرون و هم در داخل گروه کاری
  • افزایش ثبات در عملکرد سازمان