راهبردهای رفتاری

4 3
1 2
1 2
شکل 3-2 نشستن و ترتیب مطلوب کلاس
دانش‏آموزان در طول کلاس نباید از جای خود حرکت کرده و مزاحم کار گروه‏های دیگر شوند اگر هم حرکتی لازم شد باید به آرامی به گونه‏ای صورت گیرد که مزاحمتی برای دیگر دانش‏آموزان ایجاد نکند.
در این طریقه نشستن اعضای گروه دارای شماره می‏باشند شماره‏های 1 و 2 و 3 و 4 همه دانش‏آموزان که دارای شماره مشابهی می‏باشند یعنی فرضا همه آنهایی که شماره 1 گروه‏ها می‏باشند در یک مکان مشابه از گروه می‏نشینند. برای مثال همه افرادی که دارای این شماره می‏باشند در صندلی جنوبی جایگاه گروه قرار می‏گیرند. این امر برای دانش‏آموزان ساده تر و برای معلم جهت فهمیدن این که ه رعضو گروه شماره چند است مفید می‏باشد (قتاش، 1383).
ایجاد جو مشارکت در کلاس درس
علاوه بر ترتیب بندی دانش‏آموزان از جهت نشستن در گروه‏ها و سازماندهی کلاس مجموعه‏ای از اصول را به عنوان راهبردهای رفتاری می‏توان نوشته و در کلاس نصب کرد و در آنها بر اصولی تأکید نمود که به ایجاد جو مشارکتی یاری می‏رساند جاکوبز و همکاران (2010) نمونه‏هایی از این اصول را به شرح زیر ذکر می‏نماید:
من فقط گوش می‏دهم هم زمانی که دیگران صحبت می‏نمایند.
من دیگران را تشویق به همکاری می‏نمایم.
من یاور دیگران بدون انجام دادن کار برای آنها هستم.
من زمانی که نیاز به کمک داشته باشم خواستار یاری می‏شوم.
من از ایده‏ها انتقال می‏کنم نه از آدم‏ها
من به خاطر دارم که با هم هستیم.
من برای هر فردی ارزش و احترام قائل هستم به عنوان یک فرد به عنوان عضوی از کلاس فارغ از نژاد و مذهب ملیت یا صلاحیت علمی
من به موقع کلاس می‏آیم.
سازماندهی یادگیری مشارکتی جهت اجرا در کلاس درس
در زمینه سازماندهی، یادگیری مشارکتی نظرگاه‏های گوناگون مطرح شده است که در این قسمت به برخی از آنها اشاره می‏شود. به اعتقاد جانسون و همکاران یادگیری مشارکتی ساختار مبتنی بر همکاری گروهی را جایگزین ساختار رقابتی می‏کند و معلم در این فرایند باید کارگروهی را به گونه‏ای سازماندهی کند که شاگردان به راحتی بتوانند به سبک دانش و تجربه نائل شوند و برای رسیدن به این منظور باید یادگیری مشارکتی حداقل 60 تا 80 درصد وقت از کلاس را به درس اختصاص دهند به اعتقاد آنها در بعضی از کلاس‏های درس معملان عملا این کار را انجام می‏دهند و این بیانگر این مطلب است که اختصاص دادن زمان فوق به کار مشارکتی در کلاس درس امکان پذیر است (جانسون و همکاران، 2011 به نقل از کرامتی).
در زمینه سازماندهی رویکرد یادگیری مشارکتی دیوید جانسون و راجر جانسون مراحل زیر را توصیه می‏نمایند:
تعیین هدف آموزشی
تعیین تعداد افراد هر گروه
مرتب کردن اتاق
تدارک دیدن مواد و وسایل آموزشی
تشریح وظایف دانش‏آموزان
فراهم کردن زمینه ایجاد وابستگی درونی، احساس مسئولیت فردی و همکاری درونی