راهکارهای مقابله

راهکارهای مقابله

راهکارهای مقابله

فهرست منابع 105
مقدمه
انسان موجودی است اجتماعی به این معنا که به گونهای آفریده شده است که برای گذران زندگی و رفع حوائج مادی و عاطفی خویش ناگزیر از ارتباط با دیگران است. بنابراین برای آنکه در عرصهی اجتماع و تعامل با دیگران بتواند به بهترین وجه به برقراری ارتباط بپردازد، باید دارای منش اخلاقی پسندیده و مردم پسند باشد تا بدین وسیله مسیر سعادت و کمال را طی کند. اما متأسفانه افرادی به دلایلی متخلق به اخلاق حسنه نبوده و در اجتماع افراد منفوری هستند که جایگاهی در اذهان عمومی مردم ندارند. از جملهی این خصوصیات منفی و ناپسند، داشتن روحیهی خودمحوری و استبداد رأی است؛ که در این نوشتار با عنوان «بررسی راهکارهای پرهیز از خودمحوری و استبداد رأی از دیدگاه آیات و روایات» سعی شده است با توجه به آیات الهی و نگرشهای موحدانهی امام علی(علیه السلام) و دیگر امامان معصوم(علیهم السلام) این مقوله را در ابعاد اجتماعی و اخلاقی مورد توجه قرار دهیم.
استبداد رأی نتیجهی خود بزرگ بینی است؛ این رذیلهی اخلاقی گویای جهل و ناآگاهی انسان است که باعث خشنودی و رضایت فرد از خود میشود. افراد خود محور به دلیل داشتن چنین غرور و خودبزرگ بینی، از مشورت با دیگران در امور خویش گریزانند و در ابعاد اجتماعی و سیاسی نیز به محض کسب قدرت، بر دیگران تسلط یافته و ظلم و فساد را در اجتماع، به وجود میآورند. حال با توجه به اهمیت این موضوع در عرصهی زندگی فردی و اجتماعی، در این پژوهش تلاش نمودهایم تا با هدف بررسی عوامل به وجود آمدن استبداد رأی و خود محوری، نقش مشورت را در زندگی فردی و اجتماعی مورد ارزیابی قرار داده و به بیان آثار منفی و زیانبار استبداد رأی بپردازیم؛ همچنین، راهکارهای مقابله با خود محوری را بیان و نقش خدامحوری را در زندگی فردی و اجتماعی، خاطر نشان کنیم.
بدین سان این رساله مشتمل بر فصول ذیل است:
فصل اول در بردارندهی کلیات است که شامل بیان مسئلهی پژوهشی؛ تبیین ضرورت و فایدهی تحقیق؛ اهداف؛ سابقه؛ پیشینه؛ سؤالات و فرضیات تحقیق؛ و روش به کار رفته در گزینش مطالب این پژوهش است و در ادامه به مفهوم شناسی استبداد و خودمحوری پرداخته، از اصطلاحاتی سخن به میان آمده است که شامل: واژه شناسی کلمات استبداد و خودمحوری؛ و اصطلاحات قرآنی مترادف این دو واژه، یعنی کلمات «جبّار»، «طاغوت» و «استکبار» تحت عنوان خاستگاه استبداد در قرآن است.
در فصل دوم، استبداد و خودمحوری در قرآن مورد بررسی قرار گرفته که شامل زیر مجموعه هایی به این شرح است: موضع قرآن و روایات در برابر استبداد؛ ویژگیهای فرهنگ استبدادی و استکباری در قرآن و روایات؛ «شیطان»، اولین مستبد در نظام آفرینش؛ «فرعون» نماد استبداد در قرآن.
در فصل سوم با عنوان مطالعهی زمینههای پیدایش خودمحوری و استبداد به رأی، عوامل به وجود آمدن این صفات ناپسند در انسان مورد کنکاش قرار گرفته است که این عوامل شامل: افراط در غریزهی حبّ ذات؛ آزادی و اختیار انسان؛ عدم وجود عقل و درایت؛ اعتماد به نفس؛ ارضای شهوات و اشتباه در الگوگیری میباشد.
در فصل چهارم با محوریت آثار و پیامدهای فردی و اجتماعی خودمحوری و استبداد رأی، تأثیر آن در دو حوزهی فردی و اجتماعی بیان شده است.
در فصل پنجم که نقطهی عطف این نوشتار میباشد، ابتدا در بخش اول خدامحوری را به عنوان نقطهی مقابل خود محوری مطرح و به بیان شیوههای آموزش و ترویج خدامحوری پرداخته و در بخش دوم نیز راههای پیشگیری و درمان این درد بزرگ فردی و اجتماعی ارائه شده است.
و بالاخره در فصل ششم جمع‏بندی و نتیجه‏گیری از مباحث و پیشنهادات، حسن ختام این نوشتار قرار گرفته است.
لازم به ذکر است ترجمه آیات قرآن در این تحقیق از آقای فولادوند و آیت‏الله ناصر مکارم شیرازی و ترجمه نهج‏البلاغه از علامه محمد تقی جعفری و آیت‏الله ناصر مکارم شیرازی می‏باشد.
فصل اول:
کلیات و مفاهیم
فصل اول:
کلیات و مفاهیم
1-1- کلیات
1-1-1- بیان مسئلهی پژوهشی
1-1-2- تبیین ضرورت و فایده تحقیق
1-1-3- اهداف تحقیق
1-1-4- سابقه و پیشینهی تحقیق
1-1-5- سؤالات تحقیق

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~