رسیدگی به تخلفات

رسیدگی به تخلفات

رسیدگی به تخلفات

تبصره – افراد فاقد صلاحیت شاغل نیز به مراجع ذیصلاح قضایی جهت برخورد قانونی معرفی خواهند گردید.»
این ماده دو نقطه مشترک با ماده 5 همین قانون دارد:
اوّل: تعزیرات این جرم صرفاً بر کارفرمایان و استخدام کنندگان صاحبان مشاغل پزشکی و پیراپزشکی فاقد صلاحیت حرفه ای اعمال می شود نه بر اشخاص دیگر از جمله صاحبان مشاغل پزشکی فاقد صلاحیت. البته لازم به ذکر است که تبصره ذیل ماده مقرر می دارد« افراد فاقد صلاحیت شاغل نیز به مراجع ذیصلاح قضایی جهت برخورد قانونی معرفی خواهند شد.»
دوم: بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای زمانی به عنوان یک جرم تحقق پیدا می کند که افراد فاقد صلاحیت برای مشاغل پزشکی و پیراپزشکی استخدام شوند نه مشاغل غیر پزشکی و پیراپزشکی.
تفاوت این ماده با ماده 5 در این است که در ماده 5 افراد بکار گرفته شده واجد صلاحیت های علمی هستند ولی مجوز قانونی لازم برای اشتغال بکار را ندارند در حالی که در ماده مورد بحث (ماده 7) افراد بکار گرفته شده فاقد هر گونه صلاحیت علمی یا حرفه ای هستند.
4- ترک مؤسسه پزشکی توسط مسئول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعات مقرر
صدر ماده 8 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 مقرر می دارد: « ترک مؤسسه پزشکی توسط مسئول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعات مقرر، …. جرم محسوب شده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می گردد…» .
در قوانین بهداشت و درمان و دارو، از مسئول فنی تعریف خاصی مشاهد نمی شود اما می توان مسئول فنی را اینگونه تعریف نمود:
مسئول فنی شخص حقیقی است که واجد صلاحیت علمی و فنی و شرایط لازم برای تصدی و نظارت بر کلیه امور مربوط به کار خود (موسسه پزشکی و داروئی یا مراکز تولید مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی دارای پروانه ساخت) در محدوده پروانه مربوطه باشد و در خصوص مؤسسات پزشکی ماده 24 آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته مصوب 9/5/1373 هیئت وزیران مقرر می دارد: «نظارت بر امور فنی مؤسسات پزشکی در تمام ساعتها بر عهده مسئولان فنی آنها است.»
این جرم مربوط به پزشکان کشیک و مسئولان فنی مؤسسات پزشکی و به طور کلی کلیه کادرهای تخصصی پزشکی و حرفه ای وابسته به پزشکی است که غیبت آنها از محل کار ممکن است موجب محرومیت بیماران و مصدومین از خدمات درمانی شده و یا احتمالاً موجب بعضی خسارات جانی برای آنها باشد و یا اینکه سلامت آنها در معرض خطر قرار گیرد. نتیجتاً، این عنوان ، متخصص بیهوشی، پرسنل اطاق عمل، مسئول رادیولوژی و امثال آنها را در بر می گیرد.
به موجب صدر ماده 8 این قانون ترک مؤسسه پزشکی باید در ساعات مقرر باشد و با ترک آن در ساعات غیر مقرر جرم محقق نمی شود. حال، مسئله ای که مطرح می شود این ست که آیا بین ترک مؤسسه و عدم حضور تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا می توان بین نرسیدن به مؤسسه یا تأخیر در ورود با ورود به موقع و ترک مؤسسه تفکیک قائل شد؟ به نظر می رسد با توجه به اینکه نتیجه عملی هر دو مورد عدم حضور مسئول فنی و پزشک کشیک و کادرهای تخصصی در مؤسسه پزشکی می باشد و در هر صورت غیبت آنان باعث ضرر جانی می گردد نباید بین آن دو فرق گذاشته شود. از طرفی با عنایت به اصل ، تفسیر مضیّق قوانین جزایی به نفع متهم باید گفت آنچه که ماده 8 به آن صراحت دارد ترک مؤسسه پزشکی می باشد برای تحقق جرم باید به همان اکتفاء نمود.
ترک مؤسسه از تعطیل مطب متفاوت و متمایز است همچنان که قانونگذار نیز در همین ماده (ماده 8) تعطیل غیر موجه مطب را عنوان مستقلی شناخته است.
در مورد صدر ماده 8 «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» لازم به ذکر است که با توجه به ماده1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و ماده 2 آئین نامه اجرایی تبصره ماده 13 همین قانون که مؤسسات پزشکی را نام برده اند، داروخانه نیز جزء مؤسسات پزشکی به شمار آمده است. یعنی طبق صدر ماده 8 «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشت و درمانی » با ترک داروخانه توسط مسئول فنی، جرم محقق می شود، ولیکن با عنایت به اینکه در ماده 16 قانون مزبور بحث عدم حضور مسئول فنی در داروخانه را با عنوان مستقل بیان نموده اند نتیجه می گیریم که ماده 8 مارالذکر نظر به داروخانه ندارد.
از طرفی ممکن است بعضی از مشاغل مانند واحدهای فروش عینک طبی، دارای مسئول فنی باشند ولی مؤسسه پزشکی شناخته نشوند در این صورت با ترک یا عدم حضور مسئول فنی در این قبیل مراکز جرم محقق نمی شود.
لازم به ذکر است ترک مؤسسه پزشکی باید بدون عذر موجه باشد لذا چنانچه مسئول فنی یا پزشک کشیک یا کادرهای تخصصی با مجوز و هماهنگی مقام مربوطه، مؤسسه پزشکی را ترک نمایند یا اینکه عذر موجهی در مورد ترک مؤسسه ارائه دهند جرم محقق نمی گردد البته تشخیص عذر موجه با مرجع رسیدگی کننده می باشد.
5- دخل و تصرف در صورتحساب
هر گونه دخل و تصرفی که در صورت حساب تنظیم شده برای بیمار صورت گرفته باشد، به طوری که به نوعی قلب حقیقت شده باشد مشمول این عنوان واقع می شود.
ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشی و درمانی مصوب 1367 بیان می دارد:
«ایجاد و یا ارئه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی و یا دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخهای اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می گردد.»

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~