رضایتمندی مشتری

5-5 پیشنهادات برای پژوهش های آتی………………………………………………………………………………………………………..120
5-6 پیشنهادات حاصله از نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………….121
5-6 محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..122
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………….123
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….123
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….126
پیوست شماره یک…………………………………………………………………………………………………………………………..132
عنوان فهرست جداول شماره صفحه
2-1 مقایسه هزینه های تبلیغاتی شرکتهای بزرگ آمریکا………………………………………………………………….. ………………….31
2-2 اهداف تبلیغاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..32
2-3 انواع وفاداری از نظر مگی ………………………………………………………………………………………………………………………………..60
2-4 دسته بندی وفاداری مشتری……………………………………………………………………………………………………………………………..61
2-5 الماس وفاداری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………61
2-6 محرکهای تعهد کلی مشتری………………………………………………………………………………………………………………………………62
2-7 دسته بندی مشتریان وفادار………………………………………………………………………………………………………………………………..64
2-8 نگرشهای مشتریان وفادار……………………………………………………………………………………………………………………………………64
2-9 رفتار مشتریان وفادار ………………………………………………………………………………………………………………………………………….65
2-10 پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی…………………………………………………………………………………………………………………..71
3-1 شاخصهای عملیاتی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………….. ……………..80
3-2 ترکیب سوالات پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………….. ……………..85
3-3 آلفای کرونباخ متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………87
4-1 ویژگی های جامعه آماری پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………….90
4-2 درصد و توزیع فراوانی نسبی گویه های مربوط به تبلیغات …………………………………………………………………………….. 93
4-3 درصد و توزیع فراوانی نسبی گویه های مربوط به رضایتمندی مشتری…………………………………………………………….94