رضایت شغلی و عملکرد، دیدگاه تعامل گرایان، رضایت شغلی کارکنان

نیروی انسانی سرمایه بزرگی برای دستیابی به اهداف در هر سازمانی محسوب می شود. رضایت شغلی کارکنان در هر سازمانی موجب افزایش، توانایی و کارآیی کارمندان شده و در کل موجب بالارفتن بازدهی می شود. هیچ تردیدی نیست که رضایت شغلی اهمیت بسیاری دارد. دلایل دیگری نیز هست که باید به رضایت شغلی افراد و اعضای سازمان اهمیت بدهند به مواردی در ذیل اشاره می شود:
میزان رضایت شغل در وفاداری کارکنان به سازمان موثر است. یعنی افراد ناراضی بیشتر سازمان را ترک می کنند.
تحقیقات ثابت کرده اند کارکنان رضایتمند، سلامت بیشتر و عمر زیادتری دارند.
رضایت شغل اضافه بر افزایش تمایل افراد به شرکت فعال در سازمان، در زندگی خصوصی فرد هم موثر است.
بین رضایت شغلی و عملکرد کارکنان نوعی ارتباط وجود دارد.
رضایت از عملکرد، موجب رضایت شغلی می شود و نه برعکس.
بررسی ها نشان داده، رضایت شغلی، در جابه جایی و غیبت کارکنان تاثیر دارد. یعنی کارکنانی که رضایت شغلی شان بالاست، نسبت به کارکنانی که رضایت کمتری دارند غیبت و جابه جایی شان هم پایین تر است.
افرادی که رضایت شغلی دارند، اغلب دوست دارند در محل کارشان حضور داشته باشند (مقیمی، 1386).
2-3-9- پیش زمینه های رضایت شغلی
برخی از محققان دیدگاه تعامل گرایانه انطباق فرد با شغل را اتخاذ کرده اند که رویکردهای محیطی و شخصیتی را در بر می گیرد. در رویکرد انطباق فرد با شغل گفته می شود که افراد مختلف، ویژگی های شغلی متفاوتی را ترجیح می دهند. در دیدگاه مزبور تلاش بر این است که مشخص شود چه افرادی، چه نوع شرایط شغلی را می پسندند. رضایت شغلی از این دیدگاه حاصل سازگاری مناسب میان فرد و شغل است. شکل 2-3-3 هر سه دیدگاه محیطی، شخصیتی، و تعاملی را نشان می دهد (اسپکتور، ترجمه محمدی، 1387).
شکل 2-3- 3- سه الگویی که نشان دهنده (الف) تأثیر محیط بر رضایت شغلی، (ب) تأثیر شخصیت بر رضایت شغلی، (پ) تأثیر محیط و شخصیت بر رضایت شغلی هستند
(اسپکتور، ترجمه محمدی، 1387)
2-3-9-1- پیشینه های محیطی رضایت شغلی
شواهد تحقیقی متعدد نشان می دهند که وجوه مختلف و محیط شغل با رضایت شغلی همبستگی دارند. به عبارت دیگر، برخی از شرایط باعث ایجاد رضایت شغلی می شوند و برخی دیگر عامل نارضایتی هستند. در این بخش بر ویژگی های تکالیف شغلی، دستمزدها، عدالت در محیط کار و تأثیر آنها بر ایجاد شرایط استرس زا نگاهی خواهیم داشت.
2-3-9-1-1- ویژگی های شغل
ویژگی های شغل به محتوا و ماهیت تکالیف شغلی اشاره دارند. فقط چند ویژگی به عنوان عامل مؤثر بر رضایت شغلی مورد مطالعه قرار گرفته است(اسپکتور، ترجمه محمدی، 1387). پنج ویژگی در بخشی از نظریه هاکمن و الدهام (1976) به ویژگی های مؤثر بر رضایت شغلی مربوط می شود:
تنوع مهارت (میزانی که شغل به تنوعی از فعالیتها برای انجام کار نیازمند است)،
اهمیت وظیفه (میزانی که شغل فرد روی زندگی و شغل سایر افراد تأثیر میگذارد)،
ماهیت شغل (میزانی که شاغل یک کار را به طور کامل انجام میدهد)،
آزادی عمل در کار (میزانی که شغل بتواند به هنگام برنامهریزی کار و تعیین روال کار، به فرد آزادی، استقلال و اختیار دهد) و
بازخورد (مقدار فعالیتهای کاری که برای به دست آوردن نتایج کار فرد از طریق اطلاهات مستقیم و روشن درباره اثربخشیاش لازم است)، که این مولفه ها با انگیزش شغلی ارتباط دارند (مولر و فیتزگرالد، 1985؛ به نقل از فرجی و همکاران، 1387).
جدول 2-3- 3- حوزه ویژگی های شغل و همبستگی معنادار آنها با رضایت شغلی در فراتحلیل فراید و فریز (1987)