رضایت شغلی کارکنان

دانلود پایان نامه

کوزر، لوئیس و روزنبرگ (1378)، <نظریههای بنیادی در جامعهشناسی>، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران، نشر نی.
گل محمدی، داریوش (1374)، بررسی ارتباط بین ویژگی های شغل و رضایت شغلی از دیدگاه کارکنان در شرکت سایپا. پایان نامه کارشناس یارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
لاوسن،رابرت و شن، زنگ (1381)، روانشناسی سازمانی، رفتار سازمانی(مبانی و کاربردها . ترجمه رمضان حسن زاده. تهران: ساوالان.
مقدس، جلال، کاشفی، مجتبی (1368)، مدیریت: وظایف طرحریزی برنامه ریزی تصمیم گیری، تهران: کتابخانه فروردین.
مورتون، دوچ (1374)، نظریه ها در روان شناسی اجتماعی، ترجمه: مرتضی کتبی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
مورهد، گریفن(1386): رفتار سازمانی، ترجمه مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، انتشارات مروارید، تهران.
مرتضوی، سعید، کارگذار، نغمه (1393)، بررسی رابطه ی بین عدالت سازمانی, رضایت شغلی و تعهد عاطفی با رفتار شهروندی مشتری مدار پرستاران مورد مطالعه: بیمارستان امام رضا (ع) ، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
معیدفر، سعید، ذهانی، قربانعلی (1389)، بررسی میزان نارضایتی شغلی معلمان و عوامل اجتماعی موثر بر آن: مطالعه موردی شهر نیشابور، دانشگاه نیشابور.
مورهد گریفین (1380)، رفتار سازمانی، سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده ، تهران،انتشارات مروارید.
محسنی، منوچهر و صالحی، پرویز (1382)، رضایت اجتماعی در ایران، تهران، انتشارات آرون.
مستقیماً، محمدرضا (1388)، تعیین عوامل اجتماعی موثر بر رضایت شغلی کارکنان پلیس مهارجت و اتباع خارجی ناجا، دانشکده علوم انتظامی.
مقیمی ، محمد (1377): رویکردی پژوهشی به سازمان و مدیریت، چاپ اول ، تهران، نشر ترمه.
مقیمی، سید محمد (1386)، سازمان و مدیری ، ت تهران، ترمه.
مشبکی، اصغر (1380)، مدیریت رفتار سازمان ، ی تهران، ترمه.
مسعودی،عصمت و شفیعی،عین الله (1385)، آشنایی با مدیریت مشارکتی و نقش آن در بهبود بهره وری ، ماهنامه مدیریت فردا، شماره 15-16.
محمدزاده، عباس (1379). مدیریت توسعه، تهران: انتشارات سمت.
ورسلی، پتر (1378)، جامعه شناسی مدرن، مترجم: حسن پوریان، تهران: نشر نی.
هومن، حیدرعلی. (1381). تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
هرسی، پال و بلانچارد، کنث (1370)، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه: علاقه بند، علی. تهران، انتشارات امیرکبیر.
هندی، چاربز (1375)، عصر سنت گریزی، ترجمه عباس مخبر، تهران، طرح نو.
هیکس، هربرت جی و گولت، سی ری (1993). تئوری سازمان و مدیریت، گویل کهن، ج 1، انتشارات اطلاعات.
منابع انگلیسی
Arnold, H.J. , & Feleman , D.C. (1986). Organizational behavior. NewYork McGraw-Hill .
Barnard, Chester I . (1938 and 1947) ; The Functions of the Executive; Cambridge, Mass, : Harvard University Press.
Baron, R.A, Greenbery, Y (1990). Behavior in organization. Allyn and Bacon.Thid Ed. New York.
DeCenzo, D.A., and Robbins, S. P. 1988. Personnel/ Human Resource

مطلب مشابه :  اضطراب و افسردگی