رفتارهای ضد اجتماعی

بچه های طلاق با طیف وسیعی از مشکلات نظیر اعتماد به نفس پایین (سادوسکی و کلی،1993)، افزایش خطر کودک آزاری، افزایش میزان طلاق در بزرگسالی، داشتن مشکل در روابط بین شخصی (آدامز ،آور هولسرو لهنرت،1994 ؛ بلک و اسپرینکل،1991) و افزایش میزان بروز اختلالات روانی در بزرگسالی و خودکشی دست به گریبانند (کاپلان سادوک ،2003 ؛آماتو ،1991؛ آماتو و بوت ،1991،1997؛ چرلین و همکاران،1998؛ راس و میروسکی ،1999؛). با اینکه در برخی مواقع طلاق بهترین گزینه برای یکازدواج از هم پاشیده است با این حال خود افراد طلاق گرفته نیز با مشکلات متعددی مواجه می شوند بعنوان مثال خطر طلاق برای ایجاد افسردگی بیشتر از بیوه شدن است (کاپلان سادوک، 2003).
تحقیقات نشان می دهد که تنشهای زناشویی و تعارضات زناشویی مخرب عمده ترین عوامل خطرساز برای آسیب های روانی و کارکرد نامطلوب است؛ در حالیکه مؤلفه های ازدواج موفق با سلامت و طول عمر رابطه مستقیم دارد (مورای ، 2000).
هر چند در خصوص پیامدهای طلاق رسمی برای زنان و فرزندانشان تحقیقات جامعی در ایران و سایر کشورها صورت گرفته با این حال در خصوص پیامدهای طلاق عاطفی تحقیقات اندکی یافت می شود. از این رو پژوهش حاضر با مقایسه سازگاری زنان و فرزندانشان در خانواده های طلاق عاطفی و رسمی به مقایسه پیامدهای این دو نوع طلاق می پردازد. به عبارت دیگر پژوهش حاضر سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که کدام نوع طلاق رسمی یا عاطفی پیامدهای مخرب تری برای زنان و فرزندانشان به عنوان آسیب پذیرترین افراد درگیر در این پدیده دارد.

1-3- اهداف تحقیق
هدف اصلی:بررسی تفاوت سازگاری زنان و کودکاندرخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاقعاطفی
اهداف جزئی:
1-بررسی تفاوت سازگاری زنان درخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاقعاطفی.
2- بررسی تفاوت سازگاری کودکان درخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاقعاطفی.
1-4- اهمیت وضرورت پژوهش
تمامی انسانها در دایره محدود زندگی زناشویی خود به نوعی در معرض آسیب های روحی و روانی قرار دارند . این اثر تاریخی با اوج گیری تجدد در قرن بیستم مکانیسم پیچیده تری به خود گرفته و آسیب های ناشی از این فرآیند نیز بسیار پیچیده تر شده است . شاید برای بسیاری از مخاطبان جراید مشاهده آمار های رو به گسترش طلاق دادگاهی هر جامعه ای بویژه در جامعه ایران در سال های اخیر جای تعجب داشته باشد اما با بررسی دقیق تر در نوع زندگی های مشترک امروزی شاهد شکل جدیدی از طلاق هستیم به نام طلاق عاطفی ، طبیعی است که امروزه دیگر ایمنی به مفهوم گذشته برای هیچ کس در هیچ محدوده ای وجود ندارد.
احساس ناکامی از خطرناک ترین عواقب طلاق عاطفی است که ممکن است هر یک از طرفین را به سمت خطرات گوناگون و رفتارهای ضد اجتماعی سوق دهد. تا کنون در زمینه عواقب و آثارسوء طلاقعاطفی (زندگی هایی که ظاهرا ادامه دارند، اما در باطن بسیار وخیم تر از جدایی معمولی هستند) مطالعاتی عمیق و آکادمیک در کشور ایران صورت نگرفته است، در حالی که با مشاهده بافت زندگی های ایرانی و نوع تحمیلاتی که معمولا از سوی بزرگان خانواده متوجه زوجین جوان است،پی می بریم که در کشور ما این مورد به وفور یافت می شود (خلیلی ، 1388).همچنین با توجه به بافت مذهبی، اعتقادی، اقتصادی و قضایی خاص کشورمان برآورد می شود نرخ طلاق عاطفی بیش از طلاق رسمی باشد؛ هر چند در خصوص پیامدهای طلاق رسمی برای زنان و فرزندانشان اطلاعات نسبتاً جامعی وجود دارد با این حال در خصوص پیامدهای طلاق عاطفیاطلاعات چندانی موجود نیست.
لذا انجام پژوهش های علمی در خصوص پیامدهای آسیب رسان این پدیده ماهیتاً مخرب ضروری به نظر می رسد. با توجه به افزایش نرخ طلاق رسمی و همچنین نرخ بالای طلاق عاطفیدر کشورمان ایران لزوم پرداختن به این پدیده ها ضروری به نظر می رسد. از آنجائیکه هر گونه اقدام پیشگیرانه و مداخله گرایانه در این خصوص بایستی منوط به یافته های دقیق و علمی باشد، لذا ضرورت انجام پژوهش های تجربی در این حوزه به شدت احساس می شود.
از سوی دیگر مشکلات زناشویی روی سلامت روانی و جسمانی زن و شوهر و کودکان و روی روابط میان فردی و روابط اجتماعی آنها تاثیر بسزایی دارد و حتی ممکن است منجر به بروز بیماری های روان تنی شود. با شناخت این موضوع و پیامدهای آن می توان به سلامت خانواده و در نتیجه به سلامت جامعه کمک بزرگی کرد.
در نهایت شناخت بهتر علل طلاق عاطفی و رابطه آن با سازگاری می تواند نتایج مهمی برای زوجین و خانواده ها به بار آورد و با شناسایی این علل و تاثیرات در رفع به موقع این مشکل اقدام کرد. پس از آنجا که هدف پژوهش حاضر بررسی پیامدهای طلاق عاطفی و تأثیر آن بر سازگاری افراد درگیر در این پدیده (زنان و کودکان) می باشد، نتایج حاصله از اهمیت ویژ ه ای برای زوجین، خانوادهها و مشاوران خانواده و دستاندرکاران برنامهریزی مربوط به امور خانواده برخوردار است.
1-5- پرسشهای تحقیق
از آنجائیکه در خصوص موضوع پژوهش حاضر پیشینه و مباحث نظری مرتبطی وجود ندارد از این رو به جای ارائه فرضیه به طرح پرسش پرداخته می شود.
پرسش شماره 1: آیا بین سازگاری زنانی که طلاق رسمی گرفته اند و زنانی که درگیر طلاق عاطفی هستند تفاوت وجود دارد؟
پرسش شماره 2: آیا بین سازگاری کودکانی که والدین آنان طلاق رسمی گرفته اند و کودکانی که والدین آنها درگیر طلاق عاطفی هستند تفاوت وجود دارد؟
1-6- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
متغیرهای این تحقیق عبارتند از:سازگاری،طلاق عاطفی، طلاق رسمی
1-6-1- تعریف نظری متغیر سازگاری: منظور از سازگاری انطباق متوالی با تغییرات و ایجاد ارتباط میان خود و محیط است به نحوی که حداکثر خویشتن سازی را همراه با رفاه اجتماعی ضمن رعایت قایق خارجی امکان پذیر می سازد. به این ترتیب سازگاری یعنی شناخت این حقیقت که فرد باید هدف های خود را با توجه به چارچوب های اجتماعی- فرهنگی تعقیب کند(راجرز ، ۱۹۵۶).
1-6-2- تعریف عملیاتی سازگاری: در این پژوهش سازگاری زنان نمره ای است که آنان از مقیاس پرسشنامه سازگاری بل بدست می آورند وسازگاری کودکان نمره ای است که کودک از مقیاس افسردگی، اضطراب و فشار روانی(DASS) لایبوند و لایبوند و مقیاس پرخاشگری باس و پری بدست می آورد.
1-6-3- تعریف نظری طلاق رسمی: طلاق رسمی به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است.
1-6-4- تعریف عملیاتی متغیر طلاق رسمی: در این پژوهش طلاق رسمی متغیر مستقل بوده و منتسباست بهافراد که طلاق خود را بطور قانونی ثبت کرده اند.
1-6-5- تعریف نظری متغیر طلاق عاطفی: ماری باون مفهومی بنام طلاق عاطفی که فاصله شدید روانی بین زوجین را ترسیم می کندمطرح نمود به نظر وی در این وضعیت اعضای خانواده متناوباً به عوارض گوناگونی مانندایستایی رابطه وانجماد در رابطه دچار خواهند شد(استرلین کلمنت ،1993).