رفتار شهروندی سازمانی

شرطی سازی عامل
نظریه ی شناختی یادگیری( موسوی، ص37)
انگیزه معنوی کار
اگر چه کار جوهر وجودی آدمی است. اما این جوهر به صورت بالقوه در انسان وجود دارد و برای به فعلیت رساندن آن عوامل متعددی باید به کار گرفته شود. تجربه نشان داده است، کسانی می توانند در کار خود موفق شوند که انگیزه قوی در کار داشته باشند. ازجمله عوامل موفقیت در کار، انگیزه و نیت الهی است. به هر میزان که این انگیزه کاری قوی تر باشد آثاری که کار در بعد تکامل فردی و اجتماعی انسان می گذارد وسیع و عمیق تر است. عوامل ایجاد انگیزه در کار: 1- موردعلاقه بودن نوع کار برای فرد؛ 2- ایجاد علاقه به کار 3- کار را از خود دانستن 4- کار را برای خدا انجام دادن 5- نتیجه کار را به خدا واگذار نمودن 6- انتظارات خود را از کار و صاحب کار متعادل نمودن 7- متعادل نمودن ایده آل گرایی 8- کار را به بهترین نحو انجام دادن 9- فراگیری مهارت های همکاری با دیگران 10- رعایت اصول اخلاقی در کار(مرتضائی، 1391). شافیلی و همکاران در تعریف خود تأکید داشته اند که انگیزه و دلبستگی در کار یک احساس زودگذر نیست و آن را این گونه تعریف کرده اند:« انگیزه در کار بیشتر یک حالت احساسی- شناختی فراگیر و پایا است که بر یک شی، رویداد، فرد یا رفتار مشخصی تمرکز ندارد»(اسچوفیلی،2006،ص702) همچنین میسی و همکاران انگیزه به کار را این گونه تعریف کرده اند: « احساس هدفمندی و تمرکز انرژی یک فرد، که برای سایرین در قالب ابتکار فردی، تطابق پذیری، تلاش و اصرار به دستیابی به اهداف سازمانی کاملا مشهود است»(مسی،2009)
مؤلفه های انگیزه معنوی در کار
الف)توجه به ارزشمندی کار
از دیگر عواملی که باعث ایجاد انگیزه در کار می شود توجه به ارزشمندی اصل کار است از پیامبر اعظم(ص) سوال شد: محبوب ترین مردم پیش خدا چه کسی است؟ پیامبر فرمود« کسی که بیشترین سود و خدمت را به مردم ارائه دهد» و باز آن حضرت فرمود:« ولله لقضاء حاجه المومن خیر من صیام شهر و اعتکافه» به خدا قسم، برآوردن حاجت مردم از روزه و اعتکاف یک ماه بهتر است. بنابراین احساس ارزشمندی از کار باعث ایجاد انگیزه در اصل کار می شود( مرتضائی، 1391)
ب)خلوص نیت در کار
تمام فعالیت های یک مسلمان می تواند نوعی ارتباط با آفریدگار جهان محسوب شود. و علاوه بر ارزش اقتصادی و دنیوی، از پاداش های معنوی نیز در جهان آخرت برخوردار گردد. کار برای خدا، نقش مهمی در شکل دادن به رفتار اقتصادی انسان دارد. به علاوه این انگیزه می تواند قوای جسمی و روحی وی را در فعالیت های اقتصادی چند برابر نماید؛ به خاطر هدف والای وی، کار او نیز مقدس خواهد شد. رسول اکرم بر این باور بود که:« عبادت خداوند هفتاد جزء است، و بهترین آن ها طلب روزی حلال است». آن حضرت اشتغال به کارهای حلال را مانند سایر عبادات، بر زن و مرد مسلمان ضروری دانسته و می فرماید:« به سراغ درآمد حلال رفتن، بر هر مرد و زن مسلمان لازم است»( مرتضائی، 1391)
پیشینه تحقیق
احمدی و همکاران در تحقیقی که بانام ترویج فرهنگ کارآفرینی با رویکرد اسلامی در دانشگاه های استان کردستان بوده است به این نتیجه رسیدند که میزان روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه های کردستان بر اساس شاخص ها و معیارهای اسلامی در سطح به نسبت مناسبی قرار دارد و آموزش های ارائه شده مرتبط بافرهنگ کارآفرینی توسط استادان در مراکز رشد این دانشگاه ها که برگرفته از مبانی دینی و ارزشی بوده، بر میزان روحیه کارآفرینی آنان تأثیرگذار بوده است. مطالعه حاضر برحسب هدف، کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی و از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. نمونه آماری ای تحقیق 431 نفر از دانشجویان رشته های مختلف در دانشگاه های دولتی و غیردولتی استان کردستان بوده است. (محمدی و همکاران)
عسگری وزیری و همکاران در تحقیقی که بانام ارائه الگوی مولفه های فرهنگ سازمانی با رویکرد اسلامی و مبتنی بر نهج البلاغه انجام شد که حاصل آن به صورت الگوی نهایی فرهنگ سازمانی بوده است. روش کار در نهج البلاغه چنین بود که محقق با جستجوی کلیدواژه هایی که معرف فرهنگ سازمانی بودند، ابتدا به 500 مولفه دست یافت. و در مرحله بعد با روش اجتهادی ه در حوزه های علمیه مرسوم است، به بررسی مواردی از قبیل اشتراک و ترادف، اطلاق و تقید، عام وخاص، شأن صدور جملات و میزان دلالت آن ها پرداخت. روش جمع آوری داده ها به روش پرسشنامه بوده است.
رضایی و سبزی کاران در تحقیقی که بانام فرهنگ اسلامی بر رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت به این نتیجه رسیدند که بین فرهنگ اسلامی و رفتار شهروندی رابطه معناداری وجود دارد. این موضوع به وطر مستقل نیز از طریق به کارگیری رگرسیون خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته موردبررسی و تحلیل قرار گرفته است
الوندی و همکاران در تحقیقی بانام تبیین سبک زندگی سلامت محور مبتنی بر فرهنگ اسلامی به این نتیجه رسیدندکه ظرفیت سازی در خانواده، توانمندسازی آن و اصلاح الگوی سبک زندگی درروند دستیابی به سرمایه اجتماعی و جامعه سالم با بهره گیری از آموزه های دینی می تواند راه حل مناسبی برای مشکلات سالم در عصر حاضر محسوب گردد.روش این تحقیق از نوع کیفی با رویکرد گراندد تئوری می باشد. فرایند جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند با مشارکت کنندگان انجام شد. همچنین از منابع موجود مطالعه ای موردی، زندگی نامه ها، خاطرات روزانه و مصاحبه های مطبوعاتی استفاده شد.
مسع
ودیان در تحقیقی بانام تأثیر آموزه ها و فرهنگ اسلامی بر توسعه شاخص های رفاهی در ایان به این نتیجه رسید که هرکدام از آموزه ها و فرهنگ اسلامی بر توسعه و افزایش شاخص های رفاهی تأثیر مثبت و معنی داری وجود دارد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای با استفاده از منابع تألیفی، کتاب ها و مقالات تألیفی و ترجمه ای، سایت های اینترنتی و مطالعه و بررسی متون و روایات اسلامی بوده است
نظر پور در تحقیقی با عنوان گستره اثرگذاری فرهنگ اسلامی بر توسعه اقتصادی به این نتیجه رسید که به رغم وجود عامل ها و ابزارهای موردنیاز و مساعد برای توسعه از راه توسل به فرهنگ و تمدن اسلامی، خلأ عدم کامیابی کشورهای اسلامی و ازجمله ایران وجود داشته و تاکنون هیچ یک از کشورهای مسلمان نتوانسته است با اتکا به آن رشد و توسعه همه جانبه دست یابد. لازمه دستیابی به توسعه از کانال فرهنگ، پدید ساختن دگرگونی فرهنگی مطابق باارزش های اسلامی جامعه است.
خلاصه فصل دوم
این فصل با مقدمه ای از فرهنگ سازمانی شروع گردید و در ادامه بابیان تعاریف، مفاهیم و ابعاد فرهنگ سازمانی ادامه پیدا کرد. در بخش دوم این فصل سعی گردید مفاهیم ارزش های اسلامی به صورت کلی بیان شود. در بخش سوم به تعاریف، مفاهیم فرهنگ اسلامی پرداخته شد. بخش چهارم با تعاریف عوامل موثر بر تقویت فرهنگ اسلامی به پایان رسید
فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه: