رفتار شهروندی سازمانی

راشد محصل. م ر.، فرهنگ و عوامل موثر در پیشرفت آن،شماره 17، 1386
راشدی، و.، شمس والا، ص.، حیدری، ع. فرهنگ سازمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان بر اساس مدل هوفستد. دیدگاه اعضای هیات علمی؛ مجله علمی و پژوهشی پژوهان (1391)
رحمان سرشت. ح.، تئوری های سازمان و مدیریت، جلد اول، تهران، موسسه انتشارات فرهنگی فن و هنر،1377
رحیم پور ازغذی. ح.، عقلانیت اسلامی و عقلانیت غربی، مجموعه مقالات اولین همایش اسلام و توسعه، تراهن: نشر دانشگاه شهید بهشتی،1376
رحیم نیا، ف؛ علیزاده، م.، بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی.(1387).
رشیدی پور، ع.، نادری نیا، ف.، بهره وری در آیینه فرهنگ اسلامی _ ایرانی، مجله مدیریت فرهنگی، سال چهارم، شماره هشتم، 1389
رضایی. ح.، سبزیکاران. ا. بررسی اثر فرهنگ اسلامی بر رفتار شهروندی سازمانی مورد کاوی دفاتر پلیس+10 شهر تهران (1391)
رضایی. ح.، سبزیکاران. ا.، بررسی اثر فرهنگ اسلامی بر رفتار شهروندی سازمانی مورد کاوی دفاتر پلیس+10 شهر تهران، فصلنامه نظم و امنیت انتظامی،شماره سوم، سال چهارم،پاییز1391
رضایی. ع ر.، اسلام و فرهنگ توسعه؛ درآمدی بر الگوی اسلامی فرهنگ توسعه،شماره 27 و28، 1388
رضائیان. ع.، مبانی مدیریت رفتار سازمانی، تهران:انتشارات سمت،1385
رضوی. م.، جعفری. م.، به سوی فرهنگ بهره وربازرسی و نظارت و طراحی مدلی برای ایجاد آن مجموعه مقالات اولین همایش نظارت و بازرس، سازمان بازرسی کل کشور،شماره 53 و54، 1376
رفیعی. م.، علی احمدی. ع ر.، موسوی. م.، کرمانی. م.، رهبری اخلاق مدار، ثمره پارادایم مدیریت اسلامی، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش نامه اخلاق،سال ششم،شماره 20، 1392
رینگر. مونیکا.، آموزش، دین و گفتمان اصلاح فرهنگی در دوران قاجار. ترجمه مهدی حقیقت خواه، چاپ دوم. تهران: انتشارات ققنوس،1385
زارعی متین، ح.، تبیین الگوی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی در محیط کار و اثر آن بر رضایت شغلی، شماره 1، 1378
زین الدین. م ا.، الاسلام، ینابیعه، مناهجه، غایاته
سالارزئی. ا ح.، علی عسگری. ا.، اندیشه ورزی در استنباط فقه، شماره 13، 1392
سالاری راد. م.، صالحی. ج.، تکریم ارباب رجوع در پرتو آموزه های اخلاق سازمانی، شماره 67 و68، 1391
سرمد، ز. بازرگان، ع. و حجازی، ا. روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر آگاه، 1389
سریع القلم. م.، توسعه، جهان سوم و نظام بین الملل. تهران: نشر سفیر، 1375
سعیدی کیا. م.، اصول و مبانی کارآفرینی، تهران: انتشارات کیا، 1386
سعیدی.پ. شناسایی فرهنگ سازمانی بر اساس مدل کویین و گارت. فصلنامه روانشناسی تربیتی.(1389)