رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف کننده

1)-انتخاب تابع مطلوبیت: با توجه به فروض اصلی رفتار مصرف کننده، باید تابع مطلوبیتی بر اساس هدف انتخاب شود.بهترین تابع مطلوبیت جهت استخراج رابطه تقاضا و بعد تعیین خط فقر،تابع مطلوبیت استون-گری است.
2)- تعیین تابع تقاضا: در تحقیقات تجربی یکی از روش های مطالعات تقاضا برآورد سیستمی آن است. توابع سیستمی تقاضا، مربوط به اختصاص کل هزینه بین کالاها مربوط می شود که به طور همزمان، تقاضای هر کالا با قیمت آن کالا، قیمت سایر کالاها و درآمد در ارتباط است.
3)- تخمین پارامترهای تابع تقاضا: در این مرحله پارامترها بر مبنای مقادیر داده شده تقاضا، قیمت ها و درآمد برآورد می شوند.
3-2-3-3-1 سیستم مخارج خطی
سنگ بنای مطالعات تقاضای نهایی کالا و خدمات به صورت سیستمی به وسیله لسر نهاده شد. نخستین تلاش ها در این جهت صرفاً با پیش فرض های خاص دربارۀ سیستم تقاضا همراه بود که به بنیادهای تئوریک بهای چندانی نمی داد. به عبارت دیگر یک شکاف از جهت کاربرد و نظریه پردازی بر مطالعات تقاضا سایه افکنده بود. شکاف میان نظریه و کاربردهای تجربی در بررسی رفتار مصرف کننده تا ارائه تابع مطلوبیت کلین- روبین(1948) ادامه داشت. ولی اولین مدل تجربی جامع در این زمینه توسط استون در سال 1954 ارائه شد که این مدل از الگوهای شناخته شده جهت مطالعات تقاضا بوده و به سیستم مخارج خطی معروف شده است. این سیستم از توابع مطلوبیت استون- گری استخراج شده که جمع پذیر بوده و از فرم تبعی خاصی پیروی می کند(نقیبی، امینی؛ 1390)، که در زیر به اجمال مورد بررسی قرار خواه گرفت.
3-2-3-3-2 روش استون در حل سیستم مخارج خطی (LES)
تابع مطلوبیت جمع پذیر کلین و روبین به صورت زیر ارائه شد. که در آن مقدار کالای i ام است:
3- 11
با شرط آنکه آآ
باشد. با در نظر گرفتن محدودیت بودجه خطی می توان سیستم معادلات تقاضا را از این تابع به سادگی استخراج نمود برای این منظور کافی است از تبدیل یکنواخت تابع مطلوبیت فوق با توجه به قید بودجه مقدار بیشینه به دست آورده شود.
3- 12
تابع لاگرانژ را تشکیل داده، بنابراین:
3- 13
3- 14
3- 15
حال رابطه فوق به طور مجموع بر روی i ها حساب می گردد و را به دست می آید.
3- 16
3- 17
اکنون به دست آمده را در رابطه 3-13 قرار داده و با دست کاری معادله به سیستم مخارج خطی دست می آید.
3- 18
3- 19
3- 20
نهایتاً دستگاه معادلات تقاضا ناشی از سیستم مخارج فوق به صورت زیر خواهد بود.
3- 21

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~