روانشناسی تربیتی

کنعانی، شهناز. (1378). مقایسه تأثیر روش تدریس مشارکتی با آموزش سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
کیامنش، علی. (1384). تأثیر یادگیری مشارکتی بر عملکرد تحصیلی و مهارت‏های اجتماعی دانشجویان. پایان نامه منتشر شده کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم تربیتی شیراز.
کیم، مکال. (2000). یادگیری فعال (ترجمه فروغ تن ساز). تهران: انتشارات مدرسه.
گیج وبرلاینر. (1374). روانشناسی تربیتی، ترجمه لطف آبادی و دیگران، مشهد: فردوسی.
لانجرن، بردی. (19869. الگوی جدید تدریس (ترجمه محمدرضا رحیمی). تهران: انتشارات امیرکبیر.
مبین، رضا. (1381). مقایسه یادگیری مشارکتی با یادگیری انفرادی بر پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی. پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم تربیتی واحد مرودشت.
مبینی، رضا. (1377). مقایسه یادگیری مشارکتی با یادگیری انفرادی بر پیشرفت تحصیلی زبان سال سوم راهنمایی. پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
محمدپور، احمد. (1391). عوامل موثر در بهبود کیفیت تدریس. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 29، ص12
مرتضوی زاده، احمد. (1391). آموزش مهارت‏های اجتماعی به نوجوانان. مجموعه مقالات سومین سمپوزیوم جایگاه تربیت، شماره18، ص50.
ملازهی، امین. (1391). تأثیر روش تدریس جیگ ساو بر مهارت‏های شهروندی دانش‏آموزان سال دوم راهنمایی شهر ایرانشهر. پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم تربیتی واحد مرودشت.
ملکی، حسن. (1376). صلاحیت‏های حرفه‏ای معلم. تهران: انتشارات مدرسه.
موسوی، محمد. (1391). روش‏های فعال. مجله رشد تکنولوژی، شماره 12، ص76.
مهرمحمدی، محمود. (1379). بازاندیشی فرایند یاددهی، یادگیری و تربیت معلم، تهران: انتشارات مدرسه.
مهرمحمدی، محمود. (1388). برنامه درسی، نظرگاه ها، رویکردها و چشم اندازها. تهران: انتشارات سمت نو.
نریمانی، غلام رضا. (1381). پرورش مهارت‏های اجتماعی. تهران: انتشارات مدرسه.
نظری نژاد، یحیی. (1375). یادگیری مشارکتی. مجله تکنولوژی آموزشی، شماره5، ص37.
همایی، علی. (1387). روانشناسی تربیتی. تهران: انتشارات امیرکبیر.
یوسفی، فریبا. (1388). بررسی تأثیر آموزش پروژه‏ای و مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان و دانش پژوهان در علوم تربیتی، شماره22، ص89-85.
منابع انگلیسی
Aronson, E, Blaney, N, T, skilles J. Stephan, C. And snapp, m (1975). Busing and racial Tension: the Jig-saw rould to learning and liking psychology today, February, pp43-59.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
Barnes, D. (1969). Language in the secondary classroom. In D. Barnes, J. Britton, & H.
Bierman, K. L. and motminy, H. P (1993). “Develompmental issues in social skills assessment and intervention with children and adolescents” Behavior modificayin, 17, 229-254.
Blum-anderson, J. a. J. (1992). Increasing enrollment in higher-level mathematics classes through affective domain. School science and mathement in higher-leve mathematics classes through affective domain. School science and mathematics, 92 (8), 433-436.
Burton, g. m. (1984). Revealing images. School science and mathematics. 84 (3), 199-207.