روان درمانی خانواده

روان درمانی خانواده

روان درمانی خانواده

24- اولیا، نرگس ؛ فاتحی زاده، مریم و بهرامی، فاطمه (1385) . تاثیر آموزش غنی سازی زندگی زناشویی بر افزایش صمیمت زوجین،فصلنامه خانواده پژوهی، سال 2، شماره6، صص 135-119.
باستانی،سوسنودیگران(1389). طلاقعاطفی: علل وشرایط میانجی، مسائل اجتماعی ایران،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
25- باقری، افسانه (1380). رابطه کیفیت زناشویی با موقعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده از دیدگاه زنان دارای همسر منطقه 12 تهران، دانشگاه الزهرا.
26- برادشاو ،جان (1372) .خانواده تحلیل سیستمی خانواده، (ترجمه مهدی قرچه داغی ) ، نشر البرز.
27- برزویی،مهرانگیز و جهانمیری،شهربانو (1372) . بررسی تاثیر روان درمانی خانواده بر میزان انصراف از طلاق در خانواده های متقاضی مراجعه کننده به دادگاه مدنی خاص شهرستان شیراز، پایان نامه ارشد، دانشگاه شیراز.
28- بک، آرون (1921). عشق هرگز کافی نیست، شیوههای نو برای حل مشکلات زناشویی و خانوادگی براساس شناخت درمانی ،برگردان مهدی قراچهداغی، تهران، نشر ذهنآویز،1388.
29- بک،آرون (1375) . عشق هرگز کافی نیست، ترجمه مهدی قراچه داغی، تهران، پیکان.
30- بنی اسدی،حسن (1381). بررسی اثر پاره ای از عوامل موثر فردی-اجتماعی بر سازگاری زناشوئی، مجله علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 8، 20،7-29.
31- بنی جمالی، ش.، نفیسی، غ.، و یزدی، س.م. (1383). ریشه یابی علل از هم پاشیدگی خانواده ها در رابطه با ویژگی های روانی – اجتماعی دختران و پسران قبل از ازدواج. مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. دوره سوم، سال یازدهم، شماره های 1و 2، 143-170.
32- بهاری، فرشاد (1379). مقایسه و ارزیابی کارایی خانواده زوجهای غیر طلاق و زوجهای در حال طلاق مرجوعی به بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربیت معلم تهران.
33- بهاری، فرشاد و صابری،مهدی (1383). مقایسه عملکرد خانوادگی زوجهای در حال طلاق ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی و زوجهای غیر مطلقه، مجله علمی پزشکی قانونی، شماره 34، صص79-75.
34- ﺑﻬﺮﺍﻣﻲ،ﺍﺣﺴﺎﻥ . (١٣٨١). ﺭﺍﺑﻄﻪﺑﻴﻦﺟﻬﺖﮔﻴﺮﻱﻣﺬﻫﺒﻲ،ﺍﺿﻄﺮﺍﺏﻭﺣﺮﻣﺖﺧـﻮﺩ،ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ،ﺝ ۶ ،
ﺷﻤﺎﺭﻩ۴،ﺷﻤﺎﺭﻩ٢۴ ، ۴۵ – ۵۳.
35- بیان زاده ، کربلایی نوری (1377). بررسی کیفیت زندگی در بیماران اسیسکیزو فرنی، فصلنامه اندیشه و رفتار ، شماره 13 .
36- بیرامی، منصور(1378).خانواده و آسیب شناسی آن، تهران، انتشارات آیدین ،ص64.
37- پایبندان طیبه (1389). مقایسه تاب آوری، سلامت روان، پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی خانواده های طلاق و عادی شهر اهواز با کنترل طول مدت طلاق و وضعیت اجتماعی-اقتصادی وضعیت اجتماعی-اقتصادی، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی شهید چمران اهواز.
38- پورشهسواری،ف.(1379). بررسی تأثیرات روان شناختی طلاق بر کودکان، نخستین همایش سراسریعلل و پیامدهای طلاق ، سازمان بهزیستی استان اصفهان – معاونت امور فرهنگی و پیشگیری .
39- پیله رود، هاجر (1385) . بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری بر سازگاری زناشویی در مرکز بازتوانی معتادین. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهراء(س) .
40- ثنایی ،باقر(1379) .مقیاس های سنجش خانواده وازدواج .تهران: ، نشر بعثت.
41- حجازی، اله. سرمد، زهره. بازرگان، عباس (1381). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران، انتشارات: آگاه.
42- حسن عمید، فرهنگ فارسی (تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم، 1371) ص 845.
43- حسن پور ، احمد (1381). رضایت زناشویی، فصلنامه مجله بهداشت روانی ، سال چهارم ، شماره 17.
44- حسینی و بیرجندی، سید مهدی(1377).مشاوره ازدواج، انتشارات آوای نور،ص264.
45- ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن،ﺳﻴﻤﻴﻦ(1382).ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ و ارﺗﺒﺎط ﺳلاﻣﺖ رواﻧﻲ ﻓﺮزﻧـﺪان و ﻣـﺎدراﻧﻲ ﻛـﻪ ﺣـﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را دارﻧﺪ ﺑﺎﻓﺮزﻧﺪان و ﻣﺎدراﻧﻲﻛﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن از آﻧﻬﺎ ﺳﻠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن، 2.
حقانی،معصومه(1388). جامعه شناسی طلاق و اختلالات خانوادگی ، انتشارات نژند
46- خجسته مهر، رضا ؛ شکرکن، حسین و امان الهی فرد، عباس (1386) . پیش بینی موفقیت و شکست رابطه زناشویی بر اساس مهارت هایاجتماعی. فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز، سال2.شماره 6،صص 52-33.

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~