روشهای آماری مورد استفاده

2-6- مدل مفهومی تحقیق
با مطالعه پیشینه پژوهش 4 دسته عوامل موثر بر تصمیمگیری خرید سهام عادی شناسایی شدند که مطابق با شکل زیر میباشند. در حقیقت یک بعد جدید به ابعاد در نظر گرفته شده تحقیق اضافه میشود که بعد اقتصادی نام دارد.

شکل (2-7) عوامل موثر بر تصمیمگیری خرید سهام
(منبع: خادمیگراشی و قاضیزاده، 1386)
عوامل مالی: عواملی همچون ریسک سیستماتیک، سود تخصیصی به هر سهم، بازدهی، سود و زیان، نسبتهای مالی شرکت که ناشی از فعالیتهای مالی و اقتصادی شرکت بوده و از عوامل اثر گذار بر تصمیمات سرمایه گذاری می باشد (نخستین، 1385).
عوامل سیاسی: شاخصهایی از قبیل تأثیر تحولات سیاسی داخل بر شاخص های بورس، تأثیر مناسبات سیاسی با سایر کشورها بر قیمت های سهام، تأثیرپذیری از اظهارنظر مقامات سیاسی خارجی و غیره که از محیط سیاسی داخلی و خارجی یک کشور نشات گرفته و میتواند بر قیمت سهام در دوره مشخص اثرگذار باشد و بر تصمیم گیری راجع به خرید سهام موثر باشد(سالتون ، 2010).
عوامل روانی بازار: شاخصهایی از قبیل اخبار منتشر شده در روزنامه ها و جراید، برنامه های اعلام شده از سوی مدیران و مسئولین شرکت ها، شایعات و اخبار منتشر شده در سایت های اینترنت که با ایجاد حالت روانی در کوتاه مدت، بر تصمیمگیری سرمایه گذاران موثر واقع میگردد (نخستین، 1385).
عوامل اقتصادی: عوامل مالی و اقتصادی محیط خارج از شرکت همانند اطلاع از نرخ تورم و جریان آن و تاثیرپذیری بورس اوراق بهادار تهران از تحولات اقتصادی بینالمللی (خادمیگراشی و قاضیزاده، 1386).
2-7- جمعبندی
از آنجایی که هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب یک سهام عادی توسط سرمایهگذاران (سهامدارن) در بورس اوراق بهادار است، در این فصل از پژوهش به بیان مفاهیم اصلی تحقیق یعنی بورس اوراق بهادار، سهام عادی، عوامل مالی و غیرمالی تأثیرگذار بر انتخاب یک سهم عادی توسط سهامدار پرداختیم. و در نهایت پیشینه پژوهش مربوط به موضوع در داخل و خارج از کشور بررسی شد. اکنون و پس از بررسی تمامی عوامل اثرگذار بر تصمیم سرمایهگذاران در خرید سهام عادی و با شناخت کامل از این مفاهیم، آمادگی داریم تا روش پژوهش و پرسشنامه تحقیق را معرفی نماییم. در فصل آتی به بیان ابزار تحقیق، روایی و پایایی آن و روش تحقیق خواهیم پرداخت.
فصل سوّم
مواد و روش ها
3-1- مقدمه
پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار میرود. روش تحقیق مجموعهای از قواعد، ابزار و راههای معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. به طوری که انتخاب متدولوژی تحقیق یکی از مهمترین و فنیترین مراحلی است که پژوهشگر باید با حساسیت ویژه، ابزار مناسبی برای گردآوری دادهها طراحی نموده و با انتخاب نمونه آماری، داده های نگرشی و جمعیتشناختی مورد نیاز را جمعآوری کند. علاوه بر این، انتخاب روش پژوهش مناسب امری دشوار و مهم است و شناخت روشهای پژوهش و آگاهی از میزان دقّت آنها از حساسیت بیشتری برخوردار میباشد (خاکی، 1384). در این راستا، در این فصل روش تحقیق، جامعه آماری، روش نمونهگیری، تعیین حجم نمونه، ابزار جمعآوری دادهها، روایی و اعتبار سنجش و همچنین روشهای آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل دادهها مطرح شده است.
3-2- روش تحقیق
هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر، تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت میشود. تحقیق کاربردی در جستجوی یک هدف علمی است و تأکید آن بر تأمین سعادت و رفاه توده مردم و بهبود محصول یا فرایند آزمون مفاهیم نظری در موقعیتهای مسائل واقعی است (خاکی، 1384).
و از آنجایی که این تحقیق در یک سازمان واقعی، عینی و زنده (پویا) صورت گرفته است و از نتایج آن میتوان به طور عملی استفاده کرد، یک تحقیق کاربردی میباشد.
روش تحقیق از لحاظ نحوه گردآوری دادهها نیز به انواع ذیل طبقهبندی میشوند:
تحقیقات توصیفی که شامل؛ تحقیقات پیمایشی، همبستگی و موردی و… می باشد.
تحقیقات آزمایشی
در اغلب تحقیقات علوم انسانی از روش توصیفی استفاده میشود. تحقیقات توصیفی شامل مجموعهای از روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن مورد بررسی است. با اجرای این تحقیقات میتوان شرایط موجود را بیشتر شناخت و از آن در فرایند تصمیمگیری استفاده نمود. بنابراین با توجه به مطالب مذکور، میتوان گفت که تحقیق حاضر، یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی میباشد و در دسته تحقیقات کاربردی قرار دارد.
3-3- فرآیند تحقیق
با توجه به هدف پژوهش که همانا شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر بر تصمیمگیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران میباشد، مراحل زیر جهت انجام پژوهش صورت گرفت.