روشهای آماری مورد استفاده

دانلود پایان نامه

نصیرزاده (1388) در پژوهشی تحت عنوان « بررسی رابطه باورهای مذهبی با راهبردهای مقابله با تنیدگی در دانشجویان» نشان داد که بین سبک مقابله مسأله مدار با ادراک مفهوم نیک خواهی خداوند، لایتناهی بودن او و نیز ادراک ارزشمند بودن خداوند رابطه مثبت و با تصور خداوندی نامربوط، تنبیه گر و دور و غیرقابل دسترس رابطه منفی وجود دارد. ادراک خداوند به عنوان نیک خواه به تنهایی توانایی 12 درصد پیش بینی راهبردهای مقابله مسأله مدار را دارد. همچنین وی چنین نتیجه گرفت که با توجه به نقش قابل توجه دین در سلامت، اهمیت دادن به آن در حیطه های آموزش ودرمان می تواند کمک کند.
مظفری (1387) در پژوهشی با عنوان «رابطه ویژگیهای شخصیتی و تفکر انتقادی با باور دینی در دانشجویان» نشان داد که، 1) هم متغیر ویژگی های شخصیتی و هم تفکر انتقادی قادر به پیش بینی و تبیین واریانس متغیر باورهای دینی هستند، 2) بر اساس یافته ها، دو جنس در ویژگی های شخصیتی (برونگرایی، همسازی و مسئولیت پذیری) و باور های دینی (رایج نگری و انتقادظاهری) تفاوت معنادار نشان دادند ولی در تفکر انتقادی تفاوت معناداری مشاهده نشد، 3) ویژگی های شخصیتی قادر به پیش بینی و تبیین واریانس متغیر تمایلات تفکر انتقادی هستند.
محمدی و مهرابی زاده (1385) ارتباط بین نگرش مذهبی با مکان کنترل بررسی شده است. مکان کنترل، بیانگر آن است که فرد حوادث زندگی خود را به تا چه حد به عوامل بیرونی(مانند، شانس، تصادف افراد دیگر، سرنوشت، قضا و قدر و دیگر نیروهای بیرونی) یا عوامل درونی (مانند گرایشهای شخصی، توانمندی یا کوشش درونی) نسبت می دهد. در حالت اول به مکان کنترل بیرونی و در مورد دوم درونی اطلاق می شود (محمدی، مهرابی زاده،1385). شاکر و همکاران (1385) در پژوهشی با عنوان «ویژگی های شخصیتی، استرس، شیوه های مقابله و نگرش های مذهبی در افراد اقدام کننده به خودکشی» نشـان دادند که افراد اقدام کننده به خودکشی بیش از افراد گروه گواه دارای ویژگی های شخصیتی درون گرایی، روان رنجوری و روان پریشی بودند و پیش از اقدام به خودکشی رویدادهای فشارزای بیشتری را تجربه کرده بودند، از نظر شناختی ارزیابی بالاتری از میزان فشار روانی ناشی از استرس های زندگی داشتند، کمتر شیوه مقابله متمرکز بـر حل مسأله را به کار برده اند و دارای نگرشهای مذهبی ضعیف تری بوده اند. و خودکشی در اثر تعامل برخی عوامل زمینه ساز و آشکارساز روی می دهد.
کریم الهی و آقامحمدی (1383) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی ارتباط بین اعتقادات مذهبی و افسردگی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل» به این نتیجه رسیدند که42/73 درصد واحدهای مورد پژوهش از سطح اعتقادی بالا برخوردار بوده و اکثریت با 31/44 درصد دارای روحیه طبیعی بودند. ارتباط بین اعتقادات مذهبی و افسردگی با استفاده از آزمون آماری کافی دو و با ضریب اطمینان 95 درصد معنی دار مشاهده شد. از بین مشخصات جمعیت شناختی، فقط بین جنس و اعتقادات مذهبی و سن و دوره تحصیلی با افسردگی ارتباط معنی دار وجود داشت.
عظیمی و دولتی و ضرغامی (1380) رابطه بین مقابله دینی و اضطراب را بررسی کردند. نمونه های پژوهش شامل 316 دانشجو بودند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه اضطراب حالت- صفت اشپیل برگر و پرسشنامه مقابله ی دینی بود. نتایج نشان داد که بین اضطراب حالت- صفت در افرادی که مقابله ی دینی ضعیف داشتند، بالا تر بود (دادفر، 1386).
شریفی، مهرابی زاده و شکرکن در تحقیقی تحت عنوان «بررسی رابطه نگرش دینی با افسردگی، اضطراب و پرخاشگری، عنوان کردند که رابطه منفی و معناداری وجود دارد (دادفر، 1386). تحقیقات مربوط به مذهب در ایران نیز در رابطه با جهت گیری دینی درونی – بیرونی (رمضانی، 1375)، اعتقادات دینی (عمران نسب،1377)، و میزان عبادت (بهرامی مشعوف،1373)، و تأثیر آنها در سلامت روان بوده است و در هیچ کدام از تحقیقات به مقابله مذهبی به صورت خاص و بخصوص بررسی الگوهای منفی آن پرداخته نشده است، در صورتی که در فرهنگ ایرانی با توجه به تأکید نیرومندی که بر روی تجارب مذهبی دارد، بافت فرهنگی مناسبی برای بررسی تأثیر مذهب بر روی پیامدهای استرس می باشد. یافته های پژوهشی متعددی نشان داده اند که زنان و مردان در پاسخ های حاد به ضربه با یکدیگر متفاوت هستند.
ترغیب کلامی یا قانع سازی کلامی (یعنی این که به افراد گفته می شود که آنها توانایی رسیدن به هر چیزی را که می خواهند به آن برسند رادارند) می تواند کارآیی شخص را افزایش دهد. این ممکن است از 4 منبع اطلاعاتیِ رایج تر باشد و معمولاً توسط والدین، معلمان، همسران، دوستان و درمانگران عمل می شود. برای این که قانع سازی کلامی مؤثر افتد باید واقع بینانه باشد (سید محمدی،1378).
فصل سوم :
روش پژوهش
1- 3 . مقدمه
دراین فصل، نخست طرح پژوهش و سپس جامعه ی آماری و روش نمونه گیری معرفی می شود. پس از آن ابزارهای به کاربرده شده جهت گردآوری داده های پژوهش به همراه روشها و ویژگیهای روان سنجی آنها به طورکامل معرفی شده و در نهایت، مراحل اجرای پژوهش حاضر و روشهای آماری مورد استفاده جهت تحلیل داده ها مورد بررسی قرار گرفته اند.
2-3 . طرح پژوهش
طرح این مطالعه از نوع توصیفی است. در این طرح، ویژگی های پنج گانه شخصیت و اعتقادات مذهبی، متغیر مستقل (متغیر پیش بین)، و رشد پس از ضربه، متغیر وابسته (متغیر ملاک) است. در این پژوهش، نقش ویژگی های پنج گانه شخصیت و اعتقادات مذهبی را در پیش بینی رشد پس از ضربه، مورد بررسی قرار گرفته است.
3-3 .جامعه ی آماری پژوهش
جامعه آماری کلیه بیماران سرطانی مراجعه کننده (از هر نوع) به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در طی شش ماه اول سال 92 و مطب یک متخصص انکولوژی (سرطان شناسی) در بندرعباس می باشند. روش نمونه‏گیری، نمونه های در دسترس خواهد بود. حجم نمونه 60 نفر می باشد.
4-3. نمونه ی پژوهش و روش نمونه گیری
نمونه ی پژوهش حاضر، دربردارنده 60 نفر بیمار مبتلا به سرطان (از هر نوع) که به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در طی شش ماه اول سال 92 و مطب یک متخصص انکولوژی (سرطان شناسی) در بندرعباس مراجعه کرده بودند، به روش نمونه گیری در دسترس از جامعه ی پژوهش تعریف شده، انتخاب گردیدند. در میان کلیه بیماران سرطانی مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس، پرسشنامه های پژوهش توزیع شد. تمام بیماران سرطانی بدون محدودیت از نظر سن، جنس، وضعیت اقتصادی، وضعیت تأهل، و سابقه بیماری جسمی و روانی در طرح پذیرفته شدند. در مورد بیماران سرطانی، بیمارانی که سه ماه از شروع بیماری و تشخیص پزشکی آنها گذشته باشد، در طرح پذیرفته شدند. در مورد بیماران سرطانی، بیمارانی که یک ماه از شروع بیماری و تشخیص پزشکی آنها گذشته باشد، از طرح خارج شدند.
5-3. ابزار پژوهش
1-5-3. پرسشنامه رشد پس از ضربه :
اولین بار در سال (1996) تدیسکی و کالهون پرسشنامه رشد پس از ضربه را برای ارزیابی تغییرات خود ادراکی افراد، مرتبط با تجربه حوادث آسیب زا تهیه کردند. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺷﺪ ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ (ﺗﺪﺳﭽﻲ و ﻛﺎﻟﻬﻮن، 1996)، ﻣﺘﺸﻜﻞ از 21 ﻣﺎده اﺳﺖ و ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی رﺷﺪ ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻳﻚ اﺑﺰار ﺧﻮدﺳﻨﺠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮاب ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﺷﺶ ﻧﻘﻄﻪای (0= ﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻜﺮدم ﺗﺎ 5= ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎدی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدم) ﻗﺮار دﻫﺪ. داﻣﻨﻪ ی ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن ﺑﻴﻦ 0 ﺗﺎ 105 ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ.
مبانی نظری این مقیاس براساس مطالعه گزارش افراد از پیامدهای مثبت (از قبیل، ادراک خود و فلسفه زندگی) ناشی از تجربه آسیب زا مانند، سرطان، فشارهای روانی ناشی از جنگ و … تهیه شده است. این پرسشنامه شامل 21 عبارت می باشد که در مقیاس لیکرت با دامنه از 0 تا 5 تشکیل شده است.
خرده مقیاس های رشد پس از ضربه عبارتند از، رشد ارتباط با دیگران، رشد فرصتهای تازه، رشد قدرت شخصی، رشد معنوی و رشد ارزش زندگی.
اعتبار و پایایی
ضریب آلفا 67/0 تا 85/0 متغیر بوده است. اعتبار دو ماهه این پرسشنامه برای کل مقیاس 71/0 بدست آمده است. اﻋﺘﺒﺎر آزﻣﻮن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻴﺦ و ﻣﺎروﺗﺎ (2005)، از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ ﻣﻘﻴـﺎس و ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎ روی ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﺑﻴﻤﺎران ﻗﻠﺒﻲ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. آﻟﻔﺎی ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮای ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس 96/0 ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮدی (1389) ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ روی ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ، درک اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮد، ﺗﻐﻴﻴﺮ در اوﻟﻮیتها و ارزشهای زﻧـﺪﮔﻲ، اﺣﺴﺎس ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان و ﺗلاش ﻋﻤﺪی ﺑـﺮای اﻳﺠـﺎد راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ دﻳﮕﺮان. ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ 94/0 ﺑﻮد و آﻟﻔﺎی ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮای ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس 92/0 ﺑﻮد.
2-5-3 -پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو
ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه ی استاندارد شخصیتی NEO-FFI (فرم کوتاه پرسشنامه ی پنج عامل بزرگ شخصیت تجدید نظر شده) کاستا و مک کرا (1992) شامل 60 سؤال بود. NEO-FFI به منظور ارائه فرم کوتاهی از NEO-PI-R ساخته شده و با اینکه هنجار جدیدی برای آن ارائه شده اما دارای همان شکل اولیه است.

مطلب مشابه :  مفهوم قرارداد