روش آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه

S1, s3, s7, s9, s10, t3, t6, t8, t9
تدوین روش های نوین در جهت جذب سرمایه گذاری در زمینه ورزش قهرمانی و حرفه ای
S1, s7, s8, s9, , t1, t2, t3, t8,
, t9, t10
استفاده حداکثری از امکانات و فضاهای ورزشی دولتی و غیر دولتی جهت توسعه ورزش قهرمانی- حرفه ای
S5, s6,, s9, s10, s11, s12, s13, t2, t4, t6, t8, t9
تدوین الزامات قانونی برای ورزش قهرمانی و حرفه ای
S5, s6,, s9, s10, s11, s12, s13, t1, t2, t5, t8, t9
تدوین قوانین حمایتی، تسهیلی و تشویقی، و ضمانت اجرایی برای ورزش قهرمانی –حرفه ای
W1, w8, w13, w14, w15, t1, t2, t5, t8, t5, t6, t9,
توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی
W1, w2, w3, w6, w7, w8, w9 , t1, t2, t3, t5, t6, t7
تدوین و برنامه ریزی جهت ارتقا فرهنگی ورزش قهرمانی – حرفه ای
W1, w3, t7, t10, t11,
فصل پنجم
نتیجه گیری

مقدمه
این فصل به بحث و نتیجهگیری در خصوص یافتههای تحقیق اختصاص دارد. در این فصل ابتدا خلاصهای از تحقیق و نتایج آن ارائه شده و سپس یافتهها و نتایج بدست آمده مورد بحث قرار میگیرند و در پایان از یافتههای تحقیق نتیجهگیری بعمل می آید.
5-1 خلاصه تحقیق
تحقیق حاضر با هدف بررسی، طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش(همگانی،قهرمانی) استان تهران صورت گرفت . جامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان تربیت بدنی استان تهران تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و مراجعه به جدول مورگان تعدا 80 نفر از کارکنان ادرات تربیت بدنی استان تهران (تعداد 44 نفرمردان( 55%) و تعداد 36 نفر (45%) زنان) به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. کارکنان پرسشنامه های محقق ساخته راهبرد توسعه ورزش همگانی و راهبرد توسعه ورزش قهرمانی تکمیل نمودند. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد و برای روایی از نظرات افراد صاحب نظر و متخصص استفاده گردید، برای طراحی پرسشنامه، شاخصها و محورهای بحث در قالب کمبودها نیازها، فرصت ها و تهدیدهای موجود با روش و تکنیک دلفی از صاحب نظران اخذ شد. تحلیل دادهها با استفاده از آمار توصیفی (شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی) و آزمون ناپارمتریک فریدمن در سطح معنیداری 05/0 از طریق نرمافزار آماری SPSSانجام شد. نتایج حاصل از تحلیل داده های تحقیق بطور خلاصه به شرح زیر میباشد:
5-2 یافته های توصیفی
توصیف یافته های مربوط به جنسیت شرکت کنندگان در تحقیق:
نتایج نشان می دهد تعداد 44 نفر از شرکت کنندگان در تحقیق را مردان( 55%) و تعداد 36 نفر(45%) از شرکت کنندگان در تحقیق را زنان تشکیل داده اند
توصیف یافته های مربوط به میزان تحصیلات کارکنان:
نتایچ نشان می دهد تحصیلات فوق دیپلم دارای بیشترین درصد (37.5%) و تحصیلات دکتری دارای کمترین درصد (3.8%) در بین کارکنان ادرات تربیت بدنی تهران می باشد.

مطلب مشابه :  خواسته‏ها