روش جمع آوری اطلاعات، کشورهای در حال توسعه، کشورهای توسعه یافته

1ـ با افزایش تعداد شاگردان از 200 نفر به 900 ـ 701 نفر هزینه سرانه هر دانش آموز تقریبا به طور یکنواخت از 531 دلار به 374 دلار کاهش می یابد .
2ـ هزینه سرانه هر دانش آموز پس از یک کاهش مداوم با افزایش دانش آموزان از 900ـ701 نفر به 1100 ـ 901 نفر از 374 دلار به 433 دلار می رسد .
3ـ با افزایش تعداد از 1100 ـ 901 نفر به 1101 تا 1600 نفر هزینه ها مجددا کاهش یافته و از 433 دلار به 407 دلار می رسد ( دانیل سی راجرز و راجلین .هرش اس ، ترجمه ابولقاسم حسینیون – 1370) .
تحقیقات در داخل کشور :
حبیب ا لله اخلاقی به مقایسه تحلیلی بودجه های تخصیصی با نیازهای واقعی سال 1381 آموزش و پرورش استان سمنان می پردازد . وی در این تحقیق اسنادی سوالهایی مطرح نمودند که به برخی از آنها اشاره می شود و آنها را مورد بررسی قرار داده و به نتیجه گیری در مورد آنها پرداخته است .
1ـ بین نیازهای واقعی و بودجه تخصیص یافته تفاوت معنی داری وجود دارد که عملا این تفاوت وجود داشته است .
2ـ بین بودجه تخصیصی و عملکرد تفاوت معنی دار وجود دارد .
فصل : 3
روش شناسی تحقیق
روش تحقیق حاضر از نظر اجرا توصیفی اسنادی است. در تحقیق اسنادی محقق با مراجعه به اسناد و مدارک موجود، داده های مورد نیاز را مشاهده و فیش برداری بر اساس هدف تحقیق انجام میدهد. در این تحقیق نیز داده های مورد نیاز از مراجعه مستقیم به منابع کتابخانه ای و گزارش های مالی موجود در سازمان برنامه استان سمنان و سازمان آموزش و پرورش استان بدست آمده است. این در صدد پاسخ به سوال های زیر بوده است:
1-کشورهای توسعه یافته به چه صورت در تامین منابع مالی آموزش و پرورش از طریق مالیات های محلی استفاده می کنند؟
2-کشورهای در حال توسعه به چه صورت در تامین منابع مالی آموزش و پرورش از طریق مالیات های محلی استفاده می کنند؟
3-آموزش و پرورش ایران در گذشته از چه منابعی برای تامین منابع مالی خود استفاده می کرده است؟
4-وضعیت موجود تامین منابع مالی آموزش وپرورش در ایران چگونه است؟
5-وضع موجود هزینه های آموزش و پرورش در استان سمنان و راه های تامین مالی آنها چگونه است؟
6-تحلیل درآمدهای مالیاتی دولت در استان سمنان و امکان پذیری تخصیص بخشی از آن به آموزش و پرورش به چه صورت است؟
7-راهکارهای نوین جهت تامین محلی مالی آموزش و پرورش چیست؟
جامعه آماری، حجم نمونه :
روش جمع اوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و شبکه اطلاع رسانی اینترنت و ترجمه متون تخصصی در زمینه های آموزش و پرورش کشورهای مختلف می باشد. جامعه آماری تحقیق را کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه تشکیل میدهد. برای پاسخ به سوال اول تحقیق کشورهای آمریکا، انگلستان، برزیل و سوئد از میان کشورهای توسعه یافته انتخاب شدند. برای پاسخ به سوال دوم تحقیق کشورهای ایرلند، عربستان سعودی، تایلند و مالزی و ایران به عنوان کشورهای در حال توسعه برگزیده شدند. برمبنای اطلاعات بدست آمده وضعیت هزینه های آموزش و پرورش استان سمنان و درآمدهای مالیاتی این استان نیز بررسی شد.
روش جمع آوری داده ها:
روش جمع آوری اطلاعات از طریق مراجعه مستقیم به استناد کتابخانه ای و مجلات علمی در پایگاههای اطلاعاتی و شبکه اطلاع رسانی اینترنت می باشد.
شیوه تجزیه و تحلیل داده ها :
شیوه تجزیه تحلیل داده با توجه به کتابخانه ای بودن پژوهش از طریق مطالعه روش ها، منابع، محدودیت، امکانات، مزیت ها ی متغیرهای پژوهش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در مورد هریک از سوال های پژوهش به صورت نظری و جمع بندی تمامی مسائل موجود در دیگر کشورها و مطالعه منابع مختلف با توجه به شرایط جامعه ایرانی پاسخ داده شده است. بنابراین برای پاسخ به هریک از سوال های تحقیق، اطلاعات مربوط به چگونگی تامین مالی هزینه های آموزش و پرورش کشورهای مورد نظر جمع آوری و بحث و بررسی شد.
فصل 4 :