روش های آموزشی

اصول اندیشه ورزی: اصول اندیشه ورزی به طور مختصر عبارت از قائل شدن اعتبار و حجت برای عقل و شناختن ان به عنوان ملاک استنباط و استدلال برای کسب معرفت واقع و دادن حق انتخاب و اختیار به عقل و بی توجهی به مانع درونی، مانند ترس، حسد، تعصب و … که مانع درست اندیشیدن و انتخاب درست عقلانی است، یا رفع موانع بیرونی مانند خرافه، مغلطه، جوسازی، . هر عامل محدودکننده دیگری که عقل را از رسیدن به حقیقت بازدارد(سالارزئی و علی عسگری، 1392)
ج)خلاقیت
خلاقیتیک فرایند ذهنی است مرکب از قدرت ابتکار و انعطاف پذیری. خلاقیت هر حسی را دربرمی گیرد، بینایی، بویایی، شنوایی، چشایی و شاید حتی ماورای حس را، بسیاری از آن نامرئی، غیرکلامی و ناهشیار است. برخی از محققان ( ویلسون،1956؛ کراچفیلد،1962) خلاقیت را نقطه مقابل « همنوایی» می دانند و به نظر آن ها خلاقیت یعنی عقاید اصیل، نظریات متفاوت و نحوه متفاوت نگریست به مسائل. لوفرانکویس معتقد است: همان گونه که هوش خیلی پایین همان «کودکی» است، خلاقیت خیلی هم همان «معمولی بودن» است. سطوح خلاقیت به نظر آی .آر، تایلور:
خلاقیت بیانی: همانند ترسیم خودبه خودی کودکان
خلاقیت بارآور: همانند تولیدات هنرمندان یا دانشمندان
خلاقیت ابداعی: که از طریق تغییرات و پیشرفت حاصل می شود
خلاقیت اختراعی: که در آن هوش و ذکاوت با روش ها و فنون آشکار می شود
خلاقیت ظهوری: جایی که یک اصل یا فرض جدید وجود دارد و در حول آن، مکاتب و حرکت های تازه و مانند آن ها شکوفا می شوند(باباپور خیر الدین، 1378)
ازنظر وبر خلاقیت عبارت است از ظرفیت دیدن روابط جدید، پدید آوردن اندیشه های غیرمعمول و فاصله گرفتن از الگوی سنتی تفکر درواقع افراد خلاق دارای توانایی هستند که می توانند مسئله را از جنبه های مختلف بررسی کنند و در مدت کوتاهی ایده ها و راه حل های متعددی پیشنهاد نمایند که بسیاری از آن ها تازگی دارند و قبلا برای حل این مسئله به کار نرفته اند( کالانتول،2002).
د)یادگیری
عبارت است از ایجاد تغییر به نسبه دائمی براثر تجربه. این کار را می توان از راه تجربه ی مستقیم( اجرای عمل) یا غیرمستقیم( مشاهده) انجام داد. صرف نظر از وسایلی که یادگیری به وسیله ی آن ها صورت می گیرد، یادگیری را نمی شود در عمل اندازه گیری کرد. (موسوی، 1384) در کل یادگیری فقط زمانی حاصل می شود که شخصی، رفتاری متفاوت از خود نشان می دهد، مثل زمانی که معرفت خویش را نسبت به تحقیق جدید بروز می دهد، یا کاری را انجام می دهد که پیشتر قادر به انجام دادن آن نبوده است. ازاین رو، تغییرهای رفتاری را که صرفا ناشی از رشد و بالا رفتن سن است یا در اثر خطا حاصل می شود، نمی توان یادگیری قلمداد کرد. بااین حال، اگر شخص زیان دیده ای موفق به کشف راه هایی شود که بتواند خود را با توانایی های خویش تطبیق دهد، می توان این رفتار جدید را یاد گرفته شده تلقی کرد.( موسوی، 1384)سیف، یادگیری را به عنوان« فرایندی که به وسیله آن دانش از راه تغییر شکل تجربه ایجاد می شود» تعریف کرده است ( سیف،1389) و همچنین یادگیری به فرانید ایجاد تغییر نسبتا پایدار در توان رفتاری که حاصل تجربه گفته می شود و نمی توان آن را به حالت های موقتی بدن مانند آنچه در بیماری، خستگی، یا مصرف دارو پدید می آید نسبت داد ( کدیو،1383)یادگیری یا هر بینشی که تعریف شود، اساس رفتار افراد را تشکیل می دهد و نخستین صفت مشخص آن تغییر است. از طریق یادگیری فرد با محیط خود آشنا می شود، در مقابل محیط ایستادگی می کند، از محیط برای تأمین احتیاجات خود استفاده می نماید، گاهی محیط را تحت تسلط و فرمان خود درمی آورد و زمانی خویشتن را با آن سازگار می سازد ( شریعتمداری، 1387)لازمه تحقق اهداف آموزشی، یادگیری مطلوب است و برای رسیدن به این مهم بهتر است از اصول آن پیروی کنیم:
ایجاد انگیزه یادگیری در فراگیران
توجه به این اصل که یادگیری فرایندی است فعال نه انفعالی
راهنمایی و تشویق فراگیران
تأمین مواد و منابع آموزشی مناسب با اهداف آموزش
فرصت دادن برای ممارست و مرور مطالب
ایجاد تنوع درروش های آموزشی
تشویق و تقویت صحیح فراگیرا
تفهیم و شفاف سازی استانداردهای عملکرد و انتظارات( احدیان،2010)
نظریه های اساسی یادگیری
شرطی سازی سنتی