روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات

دانلود پایان نامه

در تحقیقی که توسط تراوانگ و دیگران در سال 2007 انجام شد تاثیر بنیان های بازاریابی رابطه مند از جمله اعتماد، تعهد، هنجارهای مبتنی بر همکاری و مدیریت تعارض بر رضایت مشتریان در طول چرخه حیات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که متغییرهای اعتماد و وابستگی با رضایت از مرحله ساخت و بلوغ رابطه، در ارتباط بوده، در حالی که متغییرتعهد در مرحله بلوغ با رضایت ، ارتباط داشته است. همچنین متغییر تعارض نیز بر رضایت در مرحله افول ارتباط ندارد.
مقاله ای توسط چیدازی و آنیوجاکوا ازدانشگاه ایالتی نیجریه در سال2012 تحت عنوان بازاریابی رابطه مند: ریکردی مبتنی بر رضایت مشتریان انجام شده است. این مقاله ارتباط بنیان های بازاریابی رابطه مند از جمله تعهد، اعتماد، کیفیت خدمات درک شده و درک ارزش را با رضایت مشتریان چهار بانک مورد بررسی قرار داد که نتایج به دست آمده نشان داد که رابطه معنی داری بین بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتریان وجود دارد.
مقاله ای توسط سیونسان و ولنامپی در سال 2012 تحت عنوان ارتباط بازاریابی رابطه مند با مشتری بر رضایت مشتری (بررسی شرکتهای ارائه دهنده خدمات تلفن همراه در سریلانکا) انجام شد این مقاله ارتباط بنیان های بازاریابی رابطه مند ار جمله، اعتماد، تعهد، همدلی و انصاف را با رضایت مشتریان از خدمات تلفن همراه مورد بررسی قرار داد نتایج بدست آمده نشان داد که اعتماد، تعهد، همدلی و حقوق صاحبان سهام بر رضایت مشتریان از خدمات تلفن همراه رابطه معنا داری دارد.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه
تحقیق را می توان تلاش منظم و سازمان یافته برای بررسی مسأله خاص که به این راه حل نیاز دارد، توصیف کرد. به عبارت دیگر مجموعه فرآیندی را که سعی می کنیم تا توسط آن مشکلات را حل کنیم، تحقیق می نامند. تحقیق اطلاعاتی را برای مدیران فراهم می کند تا بتوانند بر پایه آن تصمیم بگیرند و مشکلات را برطرف کنند (سکاران، 1388). دستیابی به اهداف علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد. پژوهشگر باید توجه کند که اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت تحت تأثیر روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است (خاکی، 1382). روش تحقیق را می توان به عنوان مجموعه ای از قواعد، ابزارها، راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل ها مشکلات دانست. اتخاذ روش تحقیق علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی است (خاکی، 1388). آنچه روش علمی را از سایر روش ها جدا می سازد، هم مفروضاتی است که بر آن تکیه دارد و هم متدلوژی آن. متدلوژی علمی نیز نظامی است از قواعد و روش های بارز که پژوهش برآن بنا نهاده می شود و ادعاهای آن مورد ارزشیابی قرار می گیرد. بنابراین از آنجا که متدلوژی هر پژوهشی بیانگر مبانی، استدلال منطقی آن است، تدوین آن در هر نوع پژوهشی از ضروریات است.
در این فصل از پایان نامه به قسمت بسیار مهم و اساسی از فرآیند تحقیق روش های مورد استفاده در تحقیق جهت بررسی جامعه آماری، تعیین روش های نمونه گیری، حجم نمونه، روش و ابزار مورد استفاده جهت گردآورد اطلاعات و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده خواهیم پرداخت. همچنین به روایی و پایایی ابزار گردآوری نیز توجه شده است.
3-2 روش تحقیق
تحقیق حاضر بر اساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز و از نظر طبقه بندی تحقیقات با توجه به هدف آن ها، در زمره ی تحقیقات توصیفی قرار دارد. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفاً برای شناخت شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد (سرمد و همکارانش، 1384). از نظر نوع تحقیق براساس اهداف کاربردی است. هدف از تحقیق کاربردی بدست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده برطرف گردد، در این نوع تحقیقات هدف کشف دانش تازه ای است که کاربرد مشخص را درباره فرآیندی در واقعیت را دنبال می کند. همچنین از لحاظ نوع نظارت و درجه کنترل این تحقیق در زمره ی تحقیقات میدانی قرار دارد چرا که محقق متغییرها را در حالت طبیعی آن ها بررسی می کند.
3-3 جامعه آماری
تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می شود. به این دلیل، موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات، ویژگی ها، کارکردها و متفییرهای آن باشد یا اینکه روابط بین متغییرها، صفات کنشی و واکنشی و عوامل تأثیرگذار در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد.
جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آن ها بپردازد (سکاران، 1388). جامعه آماری همه اعضای واقعی یا فرضی هستند که علاقمند هستیم یافته های پژوهش را به آن ها تعمیم دهیم (دلاور، 1381). در این تحقیق کل بیمه گذاران شرکت بیمه نوین استان گیلان به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده اند. علت انتخاب آن در دسترس بودن جامعه و مربوط بودن اطلاعات حاصله به موضوع تحقیق می باشد. داده ها نیز در تیر ماه 1393 جمع آوری شده اند.
3-4 نمونه آماری
نمونه بخشی از جامعه است که معرف آن باشد. به عبارت دیگر نمونه عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد (آذر و مؤمنی، 1388). گروه نمونه مجموعه کوچکی از جامعه ی آماری است مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعه ی آماری انتخاب شده اند. بدین ترتیب گروه نمونه یک مجموعه ی فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه ی آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد (سکاران، 1388).
3-4-1 تعیین حجم نمونه
اگر طرح نمونه برداری مناسب بکار گرفته نشود حجم زیاد نمونه نیز به خودی خود منجر به افزایش تعمیم پذیری یافته ها به جامعه آماری نخواهد شد. همین طور اگر حجم نمونه برای دستیابی به دقت و اطمینان مورد نظر کافی نباشد، هر طرح نمونه برداری هرقدر هم که پیشرفته باشد نمی تواند برای پژوهشگر در کسب اهداف مطالعه مفید باشد. از این رو، در تصمیم گیری درباره حجم نمونه باید هم طرح نمونه گیری و هم اندازه حجم نمونه مورد توجه قرار گیرد (سکاران، 1388).
کرجسی و مورگان و نیز کوهن مدل تصمیم گیری خوبی را با ارائه یک جدول حجم نمونه خلاصه شده ارائه کرده اند. این جدول رهنمود علمی و تعمیم داده شده ای را برای حجم نمونه ارائه می دهد (سکاران، 1388). حال با توجه به اینکه جامعه نامحدود است، برای بدست آوردن حجم نمونه، از رابطه زیر استفاده شده است (آذر و مؤمنی، 1388).
n=
n= تعداد حجم نمونه
z= 1.96 مقدار Ζ جدول
α= 0.05 سطح معنی داری
S=0.5001 واریانس نمونه اولیه
d= 0.05 درصد خطای مجاز
که پس از جاگذاری اعداد تعداد نمونه در این تحقیق برابر است با:
بنابراین تعداد 388 پرسشنامه بین بیمه گذاران بیمه نوین توزیع شد.
3-4-2 روش نمونه گیری

مطلب مشابه :  نشانگان صبر، سوره بقره، آیات قرآن