روش و ابزار جمع آوری اطلاعات، ابزار جمع آوری اطلاعات، خودکارآمدی عمومی

روش و ابزار جمع آوری اطلاعات، ابزار جمع آوری اطلاعات، خودکارآمدی عمومی

روش و ابزار جمع آوری اطلاعات، ابزار جمع آوری اطلاعات، خودکارآمدی عمومی

E1: T X T
دختر
E2: T Y T

C: T – T
اعمال متغیرهای آزمایشی (بازخورد نوشتاری و بازخورد شفاهی) برای هر گروه پس از انجام ارزشیابی های تکوینی و بر اساس مدل بازخوردی باتلر و وین (1995) صورت گرفته است. فواصل زمانی انجام ارزشیابی های تکوینی برای سه گروه (دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل) یکسان بوده است.
برای تحلیل آماری داده ها در طرح های پیش آزمون – پس آزمون در صورتی که اثر متغیر مستقل قوی باشد می توان از تفاوت نمره های پیش آزمون – پس آزمون (D =Ya – Yb) استفاده کرد.به این صورت که با استفاده از آزمون t برای گروه های همبسته تفاوت نمره های پیش آزمون – پس آزمون گروه گواه و آزمایشی با یکدیگر مقایسه می شود. اما اگر تاثیر متغیر مستقل چندان قوی نباشد، به سبب ناپایی تفاوت نمره ها استفاده از این روش توصیه نمی شود، زیرا برای مشخص کردن تفاوت بین گروه آزمایشی و گواه، نمره ها باید به اندازه ی کافی پایا باشند تا تفاوت ها را منعکس کنند (کرلینجر، ترجمه شریفی و نجفی زند، 1390). در این گونه طرح ها برای تجزیه و تحلیل داده ها بهتر است با استفاده از روش همبستگی و رگرسیون اثر نمره های پیش – آزمون از نمره های پس – آزمون زدوده شود. سپس میانگین این نمره های بازمانده یا بازگشت شده در مورد گروه های گواه و آزمایشی با یکدیگر مقایسه شوند. به طور کلی گماردن آزمودنی برای تدابیر آزمایشی با استفاده از روش آرایش تصادفی موجب می شود که اولا همه متغیرهای اثرگذار احتمالی کنترل شوند. ثانیا هرگونه عوامل تهدید کننده روایی مانند اثرهای تاریخ، بالیدگی، اثرآزمون و اثر رگرسیون در عمل خنثی شود.زیرا این عوامل به همان اندازه که در گروه آزمایشی تاثیر می گذارند، گروه گواه را نیز تحت تاثیر قرار می دهند(شریفی، حسن پاشا؛شریفی، نسترن،1390).
جامعه ی آماری:
در پژوهش حاضرکل دانش آموزان سال سوم راهنمایی مدارس شهرستان سلسله(استان لرستان) در سال تحصیلی 92– 91 جامعه ی در دسترس ما را تشکیل می دهند و نمونه ی ما نیز از این جامعه انتخاب شده است.
نمونه و روش نمونه گیری:
چون در روش نمونه گیری خوشه ای برخلاف سایر روش های نمونه گیری تصادفی، واحد نمونه برداری فرد یا عضو در جامعه نیست، بلکه واحد نمونه برداری شامل گروهی از افراد است که جزئی از جامعه ی تشکیل دهنده هستند و با توجه به ماهیت و ویژگی های موجود در جامعه روش نمونه گیری درپژوهش حاضر تصادفی خوشه ای چند مرحله ای است. آماری که از اداره ی آموزش وپرورش شهرستان سلسله در سال تحصیلی92-91 گرفته شد بر این اساس بود که، کل شهرستان سلسله به دو ناحیه ی آموزشی تقسیم می شود، ناحیه ی اول شهر الشتر و روستاهای اطراف وناحیه ی دوم بخش فیروز آباد است. تعداد کل مدارس راهنمایی این دو بخش آموزشی بر اساس آمار اداره ی آموزش و پرورش شهرستان سلسله جمعاً 60 مدرسه (دخترانه و پسرانه ) است که سهم بخش الشتر وحومه 32 مدرسه ی راهنمایی که از این تعداد 18 مدرسه،پسرانه و14 مدرسه، دخترانه وسهم بخش فیروزآباد 28مدرسه ی راهنمایی که از این تعداد 15مدرسه، پسرانه و13مدرسه ، دخترانه هستند. در مرحله ی اول، به شکل تصادفی از خوشه ی اول که شامل دو ناحیه ی آموزشی(بخش الشتر و فیروزآباد) است بخش الشتر انتخاب شد.، در مرحله ی دوم از بین مدارس این بخش آموزشی (الشتر وحومه) به صورت تصادفی 3 مدرسه ی پسرانه و 3 مدرسه ی دخترانه انتخاب شد. در مرحله ی سوم از هریک از این 3 مدرسه نیز به صورت تصادفی 1 کلاس انتخاب شد. در مرحله ی چهارم به شکل تصادفی 3 کلاس انتخاب شده درگروه های آزمایش و کنترل گمارده شدند. برای مدارس پسرانه به ترتیب، کلاس انتخاب شده از مدرسه ی دوم به عنوان گروه آزمایشی 1(مطابق مدل بازخورد اصلاحی باتلر و وین(1995) بازخوردهای نوشتاری دریافت کردند)، کلاس انتخاب شده از مدرسه ی سوم به عنوان گروه آزمایشی 2(مطابق مدل بازخورد اصلاحی باتلر و وین(1995) بازخوردهای شفاهی دریافت کردند) و کلاس انتخاب شده از مدرسه ی اول به عنوان گروه کنترل(به روش سنتی بازخورد دریافت کردند) انتخاب شد.و برای مدارس دخترانه به ترتیب، کلاس انتخاب شده از مدرسه ی اول به عنوان گروه آزمایشی 1(مطابق مدل بازخورد اصلاحی باتلر و وین(1995) بازخوردهای نوشتاری دریافت کردند)، کلاس انتخاب شده از مدرسه ی سوم به عنوان گروه آزمایشی 2(مطابق مدل بازخورد اصلاحی باتلر و وین(1995) بازخوردهای شفاهی دریافت کردند) و کلاس انتخاب شده از مدرسه ی دوم به عنوان گروه کنترل(به روش سنتی بازخورد دریافت کردند) انتخاب شد.
روش و ابزار جمع آوری اطلاعات
روش اجرای تحقیق
جهت اجرا در کلاس بعد از کسب اجازه از مسؤلین و دبیران ،پژوهشگر در کلاس حضور یافت و توضیح مختصری درباره ی پرسش نامه ها ارائه کرد و هدف پژوهش را برای آن ها بیان کرد. سپس پرسش نامه های خود کارآمدی تحصیلی،خودکارآمدی عمومی و پرسش نامه ی را هبردهای یادگیری خودتنظیم را در اختیار آن ها قرار داد و از آ نها خواست تا در زمان مشخص شده (یک ساعت برای پاسخ دهی به 3 پرسش نامه) ضمن اعمال دقت در پر کردن پرسش نامه ها نظر واقعی خود را بیان کنند. سپس بعد از ارائه ی بازخوردهای معلم(نوشتاری و کلامی) این پرسش نامه ها مجددا توسط شرکت کنندگان در پژوهش تکمیل شدند.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
آمار توصیفی به صورت توصیف و سازمان دهی داده های حاصل از پیش آزمون و پس آزمون(شاخص های آم
ار توصیفی از قبیل محاسبه میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل واریانس یک راهه؛به منظور تجزیه و تحلیل تفاوت های بین میانگین های گروه های آزمایش و کنترل، t مستقل بین دو نمرات اختلافی برای هر یک از متغیر های مورد مطالعه ؛برای مقایسه میانگین دوگروهی که بعد از ارزشیابی تکوینی بازخورد دریافت می کنند و گروهی که هیچ بازخوردی بعد از ارزشیابی تکوینی دریافت نمی کند در دو گروه دختران و پسران به طور جداگانه استفاده شده است.
ویژگیهای تحقیق نیمه آزمایشی:
الف- معمولاً در شرایطی بکار برده می‌شود که امکان کنترل تمام متغیرهای مربوط در مطالعه وجود ندارد. در این روش محقق با آگاهی از محدودیت ها سعی دارد تحقیق خود را به تحقیق آزمایشی حقیقی نزدیک کند. بنابراین این تحقیق با روشهای مشخص می‌شود که برای شناسایی دقیق عواملی که بر اعتبار درونی و بیرونی اثر می‌گذارد امکان یک کنترل نسبی را فراهم می‌آورند.

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~