روش یادگیری مشارکتی

به طور کلی می‏توان گفت که یادگیری مشارکتی فرصتی فراهم می‏آورد تا فراگیران مهارت‏های اجتماعی لازم را کسب نمایند و به آن ها این امکان را می‏دهد تا با گروه وسیعی از افراد کلاس یا در خارج کلاس به راحتی کار یا مطالعه کنند. مهارت‏های گروهی پایه (گوش کردن به حرف دیگران، آرام صحبت کردن، همراه گروه ماندن تا زمانی که کار تمام شده و …) و مهارت‏های نقش گرا (نوبت گرفتن، نظر خود را بیان کردن، تشویق دیگران به مشارکت کمک خواستن به هنگام نیاز و قدردانی از مشارکت دیگران و …) مهارت‏های پیچیده (توضیح دادن، ترکیب تحلیل روند کارگروه خود، ارزیابی کارگروه) از جمله مهارت‏های اجتماعی است که در گروه شکل می‏گیرد به عبارت دیگر گروه فرصت ابراز شخصیت را برای فرد فراهم می‏کند و جایی است که فرد در آن گذشت، تحمل، فداکاری، اطاعت، همکاری و همدلی با دیگران، شجاعت و… را می‏آموزد و جایی است که فرد به فراخور و استعداد خود مسئولیت قبول می‏کند.
تبیین فرضیه فرعی اول: یادگیری مشارکتی بر مهارت‏های اجتماعی مناسب دانش‏‎آموزان تأثیر معنادار دارد.
طبق یافته‏های تحقیق حاضر نحوه رشد مشارکت‏های اجتماعی گروه آزمایش به طور معنادار بیش از گروه کنترل بود. نتایج آماری حاصل از این تفاوت در جدول 13-4 نشان داده شده است. بنابراین می‏توان نتیجه گرفت یادگیری مشارکتی بر رشد روابط اجتماعی مناسب دانش‏‎آموزان پایه هفتم موثر بوده است و این فرضیه تحقیقاتی مورد تأیید قرار می‏گیرد. این نتیجه با نظر اکرمن (1999)، رادفورد (1998)، پیرلو (1994) و مسچ (1986) مطابقت دارد.
چنانچه در جاهای مختلف و متفاوت فصل دوم آمده است تحقیقات زیادی در خصوص تأثیرات یادگیری مشارکتی انجام شده است و هر دانشمندی از دیدگاهی به بررسی تأثیرات پرداخته است. عمدتا حاصل این تحقیقات نشان می‏دهد ضمن اینکه این روش یادگیری در فهم بهتر و تعمیق مطالب آموخته شده موثر است بهبود و یا افزایش روابط اجتماعی مناسب آزمودنی ها را نیز به دنبال دارد.
از آنجا که مهارت‏های اجتماعی مناسب شامل داشتن ارتباط دیداری و اشتیاق به تعامل با دیگران است و به قول پازارگادی برای کسانی که با شنیدن بهتر یاد می‏گیرند، مناسب است.
می تون گفت دانش‏آموز خود را نسبت به سرنوشت خویش و دیگران سهیم می‏داند، مهارت‏های اجتماعی مناسب باعث می‏شود تأثیر مثبت و شگرفی را در زندگی جمعی در پی داشته باشد. روابط درون گروهی و برون گروهی را افزایش دهد و مهارت‏های تحمل یکدیگر و با هم زیستن را تجربه می‏کنند.
اکرمن و همکاران (1999) در تحقیقی به بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر روابط و مهارت‏های اجتماعی دانش‏‎آموزان اول و دوم ابتدایی پرداختند، پس از این دوره آموزشی 16 هفته‏ای رفتارها و روابط و مهارت‏های اجتماعی مناسب و مطلوب در آنها افزایش و رفتارهای منفی اجتماعی در آنها کاهش یافت و در پایان دوره مهارت‏های اجتماعی مطلوب تر و بهتری با همکلاسان خود داشتند (اکرمن، 1999)
در تحقیقی که توسط پیرلو (1994) انجام گردیده است نشان داده شده است. دانش‏‎آموزان کلاس چهارم که با روش یادگیری مشارکتی آموزش دیده اند بهبود چشمگیری در رشد روابط اجتماعی مناسب آنها مشاهده شد (پیرلو، 1994) این نظریات و تحقیقات با نتایج حاصل از این تحقیق در یک راستا هستند و همگی حاکی از مثبت بودن تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد روابط اجتماعی مناسب می‏باشد.
تبیین فرضیه فرعی فرعی دوم: یادگیری مشارکتی بر میزان رفتارهای غیراجتماعی دانش‏‎آموزان تأثیر معنادار دارد.
در این بخش نمره کسب شده برای رفتارهای غیراجتماعی در گروه کنترل به طور معناداری بیشتر از گروه آزمایش بود. نتایج آماری حاصل در جدول 16-4 نشان داده شده است با استفاده از این نتایج می‏توان نتیجه گرفت که یادگیری مشارکتی باعث جلوگیری از رفتارهای غیراجتماعی در بین دانش‏‎آموزان پایه هفتم می‏شود. بدین ترتیب این فرضیه مورد تأیید قرار می‏گیرد. این نتیجه با نظر اکرمن (1994)، فلدر (1994)، الین و والن (1382) و یونسی وحید (1381) مطابقت دارد.
جلوگیری از رفتارهای غیراجتماعی یکی از مهارت‏های لازم برای زندگی اجتماعی هر فردی محسوب می‏شود باید بپذیریم هر فردی برای اینکه بتواند در اجتماعی سالم زندگی کند و با اطرافیان همزیستی داشته باشد نیاز دارد که رفتارهای غیراجتماعی مانند دروغ گفتن و زیر قول خود زدن و .. را از خود بروز ندهد و جلوگیری از این رفتارها می‏تواند پیشرفت فرد در زمینه‏های مختلف را بهبود بخشید.
یادگیری مشارکتی می‏تواند این رفتارهای غیراجتماعی و نامناسب مانند دروغ گفتن، کتک کاری، خرده گرفتن بر دیگران، ایجاد صدای ناهنجار و ناراحت کننده را از بین ببرد. چون یادگیری مشارکتی به منظور افزایش تعامل و تبادل اطلاعات و دانستنی ها میان شاگردان می‏باشد. با این روش می‏توان بسیاری از رفتارهای غیراجتماعی را برطرف نمود و در بین دانش‏آموزان نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت پذیری برقرار کرد و هدف اصلی را توسعه همه جانبه جامعه تلقی نمود.
یاید در نهاد آموزش و پرورش تحولی ایجاد کرد و این تحول با به کارگیری روش‏هایی که متضمن فعالیت و مشارکت یادگیرنده در آموزش است، امکان پذیر و عملی است و باید در معلم انگیزه کافی برای استفاده از این روش فراهم آید تا بتواند رفتارهای غیراجتماعی را از بین ببرد.
تحقیقات زیادی حاکی از این است که روش‏های نوین و فعال تدریس از جمله یادگیری مشارکتی می‏تواند در جلوگیری از
رفتارهای غیراجتماعی موثر واقع شود.
از سوی دانشمندان، تحقیقات و نظریات زیادی در زمینه تأثیر یادگیری مشارکتی بر جلوگیری از رفتارهای غیراجتماعی دانش‏آموزان ارائه شده است.
فلدر با بررسی تحقیقات زیادی یادگیری مشارکتی را یکی از عوامل موثر در جلوگیری از رفتارهای غیراجتماعی می‏داند او اعتقاد دارد که مشارکت عامل اساسی در جلوگیری از این گونه رفتارها است (فلدر، 1994)
یونسی در تحقیقی به بررسی یادگیری بر جلوگیری از رفتارهای غیراجتماعی در دانش‏آموزان دبیرستانی پرداختند. نتیجه تحقیقات ایشان نشان می‏دهد که یادگیری مشارکتی همواره تأثیر مثبت و مطلوبی در جلوگیری رفتارهای غیراجتماعی دانش‏آموزان دارد (یونسی، 1381)
تبیین فرضیه فرعی سوم: یادگیری مشارکتی بر میزان پرخاشگری و رفتارهای تکانشی دانش‏آموزان تأثیر معنادار دارد.
در این بخش نیز نمره کسب شده برای پرخاشگری در گروه کنترل به طور معناداری بیشتر از گروه آزمایش بود. نتایج آماری در جدول 19-4 نشان داده شده است با استفاده از این نتایج می‏توان نتیجه گرفت که یادگیری مشارکتی باعث کاهش پرخاشگری در بین دانش‏آموزان پایه هفتم می‏شود. بدین ترتیب این فرضیه مورد تأیید قرار می‏گیرد. این نتیجه با نظر اکرمن (1994)، فلدر (1994) و کریستنس (2002) مطابقت دارد.
پایین آوردن پرخاشگری و سرکشی یکی از مهارت‏های لازم برای زندگی اجتماعی محسوب می‏شود باید بپذیریم که هر فردی برای اینکه بتواند در اجتماع زندگی کند و با اطرافیان خود رابطه اجتماعی سالمی داشته باشد نیاز دارد که بتواند خشم خود را کنترل کند و از خود پرخاشگری نشان ندهد که با این حس در فرد پیشرفت او در زمینه‏های مختلف بهبود می‏یابد. رفتارهای پرخاشگرانه یکی از مشکلات اجتماعی و مهم و اساسی در هر جامعه است. از آنجا که یادگیری مشارکتی تعامل فرد با یکدیگر می‏باشد بخش اعظم یادگیری از طریق مشاهده در محیط پیرامونشان صورت می‏گیرد تا حد امکان باید این رفتارهای پرخاشگرانه را از طریق آموزش مهارت ابراز وجود که در این روش رفتارهای مناسب اجتماعی برای ابراز و بیان احساسات، نگرش ها و آرزوها، نقطه نظرات و علایق به فرد آموخته می‏شود تا بتواند بدون ترس و نگرانی باورها، احساسات و علایق خود را ابراز کند و آموزش مهارت حل مسأله (کفایت اجتماعی) که در این روش فرد قادر است بالندگی و بهداشت روانی را در مواجهه با مشکلات تقویت کند. در واقع این مهارت باعث می‏شود که فرد دنبال یافتن پاسخ باشد و در نتیجه باعث تغییر رفتار و درک وی از کارایی خویش شود، تقویت کرد.
تحقیقات زیادی حاکی از این است که روش‏های نوین و فعال تدریس از جمله یادگیری مشارکتی می‏تواند در کاهش این حس مؤثر واقع شوند. از سوی دانشمندان تحقیقات و نظریات زیادی در زمینه تأثیر یادگیری مشارکتی بر کاهش میزان پرخاشگری دانش‏آموزان ارائه شده است.
فلدر عنوان می‏دارد که در روش معمول معلم تنها از طریق سخنرانی به ارائه مطالب می‏پردازد و دانش‏آموزان فقط به عنوان شنونده‏های صحبت او محسوب می‏شوند در حالی که در روش یادگیری مشارکتی دانش‏آموزان به بحث و گفتگو می‏پردازند. در نتیجه یادمی گیرند که خشم خود را فرو ببرند و رفتارهای توأم با پرخاشگری از خود نشان ندهند (فلدر، 2001).
برات و کریستنس در تحقیقی به مطالعه تأثیر یادگیری مشارکتی بر کاهش میزان پرخاشگری دانش‏آموزان پایه هشتم و نهم پرداختند پس از یک دوره آموزشی مشارکتی مشاهده شد این دانش‏آموزان نسبت به دانش‏آموزانی که با روش معمول آموزش می‏دیدند، در کنترل و کاهش پرخاشگری خود موفق تر گردیدند (کریستنس، 2002).
تبیین فرضیه فرعی چهارم: یادگیری مشارکتی بر میزان برتری طلبی و اطمینان زیاد به خود داشتن دانش‏آموزان تأثیر معنادار دارد
نمره کسب شده برای برتری طلبی در گروه کنترل به طور معناداری بیشتر از گروه آزمایش بود. نتایج آماری در جدول 23-4 نشان داده شده است. بنابراین می‏توان نتیجه گرفت یادگیری مشارکتی حس برتری طلبی و اطمینان زیاد به خود داشتن را در دانش‏آموزان پایه هفتم کاهش می‏دهد. این فرضیه تحقیقاتی نیز مورد تأیید واقع می‏شود. نتیجه فوق با پژوهش وین من (2000) و نظر الیس و الن (1989) و کارتنی (1992) مطابقت دارد. در تحقیقات زیادی یکی از دستاوردهای یادگیری مشارکتی کاهش حس برتری طلبی و اطمینان به خود داشتن گزارش شده است. در کارهای گروهی همه اعضاء گروه در نظر گرفته می‏شود. پس در روش تدریس مشارکتی دانش‏آموزان کاهش حس برتری طلبی را تجربه می‏کنند.