روش یادگیری مشارکتی

دانلود پایان نامه

پیشنهادات کاربردی
طبق یافته‏های تحقیق پیشنهاد می‏شود زمینه استفاده معلمان از روش یادگیری مشارکتی در مدارس فراهم گردد و اولیاء مدرسه با معلمان همکاری لازم را بنمایند.
بر اساس نتایج تحقیق، پیشنهاد می‏شود که مشخصات یادگیری مشارکتی و انواع روش نوین و فعال تدریس به صورت یک فیلم آموزشی تهیه و در مدارس نمایش داده شود.
معلمان با بکارگیری این روش، اهتما در رشد همه جانبه دانش‏آموزان داشته باشند تا آنها علاوه بر یادگیری عمیق در زمینه مهارت اجتماعی و ارتباطی رشد نمایند.
برگزاری همایش‏های منطقه‏ای و برگزاری دوره‏های فن خدمت کارآمد و برگزاری کارگاه‏های عملی در این زمینه می‏تواند رهگشا باشد.
مدیران و مسئولین آموزش و پرورش مواد و وسایل آموزشی که برای تدریس به روش فعال با مشارکت فعال دانش‏آموزان مورد نیاز است را تهیه نمایند.
بازدیدهای گروهی و مبادله تجربیات با معلمانی که در زمینه شیوه‏های فعال تدریس پیشگام هستند.
با توجه به کم بودن حجم نمونه در این تحقیق پیشنهاد می‏شود که با انتخاب حجم نمونه بیشتر این موضوع بررسی شود.
منابع و مآخذ
منابع فارسی
ابیضی، محمد. (1383). مقدمات تکنولوژی آموزشی. مجله رشد تکنولوژی، شماره1، ص10.
اسوری، علی. (1391). یاد دادن برای یاد گرفتن. تهران: انتشارات مدرسه.
اصابت، طبری، ابراهیم. (1379). بررسی مقایسه‏ای اثرات آموزش روش‏های فعال تدریس بر افزایش میزان خلاقیت دانش‏آموزان پایه چهارم ابتدایی استان مازندران در سال تحصیلی (79-78)، پایان نامه متنشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه مازندران.
اکبری، ابوالقاسم. (1388). راهنمایی روش‏های فعال. تهران: انتشارات رشد و توسعه
اکبری، پروین، (1384). راهنمای علمی روش مشارکتی و فعال در فرایند تدریس. تهران: انتشارات سمت.
ایوبی، زهرا (1377). مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی بر پیشرفت تحصیلی و حرمت خود دانش‏آموزان، پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. مدیریت آموزش و پژوهش خراسان رضوی.
آقازاده، محرم. (1385). راهنمایی روش‏های نوین تدریس (بر پایه پژوهش‏های مغز محور، ساخت‏گرایی، یادگیری از طریق همیاری و فراشناخت). تهران: آییژ.
بازرگان، زهرا. (1384). جهانی شدن و تحول نقش مدیران آموزشی. مجموعه مقاله‏های اولین همایش ملی جهانی شدن تعلیم و تربیت، انتشارات وزارت امور خارجه.
بازرگان، علی. (1388). روش‏های فعال تدریس. تهران: انتشارات تربیت.
بذرگری، صفری. (1381). بررسی میزان تأثیر روش آموزش تبادلی راهبردهای درک و فهم خواندن بر بهبود درک مطالب دانش‏آموزان ضعیف پایه ابتدایی شهر ارسنجان. پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
براون، جورج. (1385). تدریس خرد (ترجمه علی رئوف). چاپ ششم، تهران: مدرسه.
بلوم، بنجامین. (1363). ویژگی‏های آدمی و یادگیری آموزشگاه (ترجمه‏ی علی اکبر سیف). مرکز نشر دانشگاهی: تهران.
بهرام زاده، احمد. (1391). روانشناسی تربیتی. تهران: دانشگاه تهران
بهرام زاده، حسن. (1391). ارزشیابی آموزشی. تهران: انتشارات سمت.
بهرامی، علی. (1391). جامعه تعلیم و تربیت. تهران: امیرکبیر.

مطلب مشابه :  مشکلات روانشناختی