روش یادگیری مشارکتی

سیف (1379) ویژگی‏های روش یادگیری مشارکتی را به شرح زیر معرفی می‏نماید:
تشکیل گروه‏های کوچک نامتجانس:
یادگیری مشارکتی معمولا از گروه‏های 4 الی 6 نفری تشکیل می‏شود که از جهات مختلف یادگیری، میزان پیشرفت، نژاد و غیره نامتجانس هستند.
داشتن هدف‏های روشن
یادگیری مشارکتی باید دارای هدف‏های روشن و قابل دسترسی باشد و همه اعضای گروه بدانند که باید برای رسیدن به آنها بکوشند.
وابسته بودن اعضای گروه به یکدیگر
جانسون و جانسون (2011) و اسلاوین (2011) می‏گویند که وقتی موفقیت دانش‏آموزان به کمک و مشارکت سایر اعضای گروه وابسته است بیشتر به صورت مشارکتی فعالیت می‏کنند.
معلم به عنوان هدایت کننده و منبع اطلاعات
نقش معلم در روش یادگیری مشارکتی باید عمدتا به صورت هدایت کننده باشد همچنین زمانی که گروه نیاز به اطلاعاتی دارد که نمی‏توان به دست آورد معلم می‏تواند آن اطلاعات را در اختیار گروه قرار دهد.
مسئولیت فردی
برای جلوگیری از وضعیتی که در آن بعضی اعضای گروه بیشترین مقدار کار را انجام دهند و بعضی از زیر بار شانه خالی می‏کنند، همه افراد گروه باید نقش‏هایی را در یادگیری بپذیرند.
پاداش دادن به توفیق گروهی
پس از آنکه گروه به هدفش دست یافت و به موفقیت رسید همه اعضای گروه باید به پاس این موفقیت پاداش دریافت کنند به عنوان مثال وقتی در امتحان مربوط به کار گروهی همه‏ی اعضاء موفق شدند تک تک آنان مستحق دریافت پاداش خواهند بود.
ارزشیابی خود
پس از آنکه فعالیت‏های گروهی به پایان رسیدن و هدف‏های پیش بینی شده تحقق یافتند گروه به تحلیل عملکرد خود می‏پردازند و نقاط قوت و ضعف کار را مشخص می‏کنند و به ارزیابی از فعالیت‏های انجام شده اقدام می‏نمایند در صورت لزوم با کمک معلم صورت می‏پذیرد.
دیدگاه‏های عمده در یادگیری مشارکتی
قدرتی (1392) به نقل از اسلاوین (1992 و 1995 و 1998) چهار دیدگاه علمی مهم را که عامل اثر بخش روش یادگیری مشارکتی اند را به این شرح بیان می‏دارد:
الف) دیدگاه انگیزشی
ب) دیدگاه انسجام اجتماعی
ج)دیدگاه شناختی
د)دیدگاه رشدی
-دیدگاه انگیزشی
تأکید این دیدگاه نخست بر پاداش و ساختارهای هدف است که تحت تأثیر این پاداش‏ها و ساختارهای هدفمند دانش‏آموزان به یادگیری می‏پردازند. ساختارهای مشارکتی موقعیتی را ایجاد می‏کنند که اعضای گروه از طریق آن موقعیت می‏تواند به هدف‏های شخصی برسند (جانسون و جانسون، 2011).
نمره دادن رقابتی روش پاداش در کلاس‏های سنتی، هنجارهایی را به وجود می‏آورد که در تضاد با تلاش‏های تحصیلی اند، این مسأله انتقاد متخصصان انگیزش از این کلاس‏های درس سنتی برانگیخته است زیرا وقتی موفقیت یک دانش‏آموز شانس موفقیت دیگران را کاهش می‏دهد، آنها احتمالا به این هنجارها معتقد می‏شوند که موفقیت سطح بالا مخصوص دانش‏آموزان خاصی است که دست پرورده معلم هستند.
-اساس تجربی دیدگاه انگیزشی یادگیری مشارکتی