روش یادگیری مشارکتی

روش جیگ ساو یک متد ویژه مشارکتی است که نزدیک به 3 دهه پیشینه موفقیت سودمندی را در ابعاد مختلف تربیت به همراه دارد، توانسته است در کاهش تضادها و نابرابر یهای نژادی، ایجاد جوش و پویایی یادگیری، نقش ارزنده‏ای را ایفا نماید (رابرت، 2011).
روش جیگ ساو یکی از ویژگی‏های برجسته را نسبت به سایر روش‏های ویژه یادگیری مشارکتی دارد که در آن افراد، تیم‏های ویژه و تخصصی پیرامون آن قسمت از بحث یا موضوعی که انتخاب کرده اند، تشکیل می‏دهند و این امر فرصت ویژه‏ای برای تمرین مهارت مسئولیت پذیری و سایر مهارت‏های اجتماعی است (آرونسون، 2011).
این روش که ابتدا به وسیله آرونسون و همکاران در سال 1978 میلادی طراحی شد در این روش دانش‏آموزان برای کار کردن روی موضوع درسی که به بخش‏های مختلف تقسیم شده است تیم‏های 4 تا 6نفره تشکیل می‏دهند برای مثال یک سفرنامه را می‏توان به بخش‏های گوناگون از قبیل سال‏های مسافرت اتفاق‏هایی که در طول این سفر پیش آمده، نتایج سفرنامه و مسائل مهم را تقسیم کرد، در این روش هر یک از اعضاء به مطالعه بخش ویژه‏ی خود می‏پردازد سپس اعضای تیم‏های مختلف که بخش‏های مشترکی را مطالعه کرد هاند به منظور بحث و بررسی پیرامون مطلب مذکور یک گروه تخصصی تشکیل می‏دهند پس از آن هر یک به تیم خود بازگویی کردند و به منظور آموزش بخث خود به اعضای تیم در نوبت قرار می‏گیرند از آنجا که تنها راه فراگیری بخش‏ها شنیدن دقیق توضیحات هم تیم هاست انگیزه توجه به مطالب و کار هم تیم‏ها در سایرین تقویت می‏شود.
روش جیگ ساو یکی از ویژگی‏های برجسته را نسبت به سایر روش‏های ویژه یادگیری مشارکتی دارد که در آن افراد، تیم‏های ویژه و تخصصی پیرامون آن قسمت از بحث یا موضوعی که انتخاب کرده اند، تشکیل می‏دهند و این امر فرصت ویژه‏ای برای تمرین مهارت مسئولیت پذیری و سایر مهارت‏های اجتماعی است. (آرونسون، 2011)
در کلاس‏های مبتنی بر الگوی جیگ ساو از الگوی یادگیری مشارکتی استفاده می‏شود این الگو دقیقا مانند پازل (جورچین) است. در جیگ ساو نیز شرکت هر یک از دانش‏آموزان مانند هر تکه از یک پازل برای تکمیل کردن و فهمیدن کاملا ماحصل و نتیجه نهایی ضروری است. اگر نقش هر دانش‏آموز بنیادی باشد پس وجود هر دانش‏آموز نیز ضروری است و این به طور دقیق همان چیزی است که سبب موثر واقع شدن این استراتژی شده است (بهرنگی و آقایاری، 1383).
فرایند روش جیگ ساو را می‏توان به صورت زیر تقسیم نمود:
گروه دانش‏آموزان کلاس درس
گروه الف
1 2 3 4
گروه ب
1 2 3 4
گروه ج
1 2 3 4
گروه د
1 2 3 4
گروه‏های تخصصی(1)
گروه‏های تخصصی(2)
گروه‏های تخصصی(3)
گروه‏های تجمعی
شکل 1-2 فرایند روش جیگ ساو
فرایند روش جیگ ساو (بهرنگی و آقایاری، 1383)
بعد از اجرای این فرایند معلم بایست به ارزیابی میزان یادگیری دانش‏آموزان در موضوعات مد نظر بپردازد. بایستی برآورد نماید که آیا همه دانش‏آموزان در فرایند یادگیری فعالیت داشته اند یا خیر؟ علاوه بر این بایستی از دانش‏آموزان نیز خواسته شود که به ارزیابی آموخته‏های خود و دیگر اعضای گروه اقدام نمایند و سپس بایستی اهداف و مباحث یادگیری برای جلسه بعد را مشخص نمود و جلسه درس را خاتمه داد.
روش آموختن با هم
این شیوه را جانسون و جانسون در سال 1987 ابداع نموده اند. در این روش دانش‏آموزان در گروه‏های ناهمگن 4 تا 5 نفره مشغول انجام تکالیف خود می‏شوند. نتایج کار گروهی روی یک ورقه منعکس می‏شود و مبنای دریافت نمره یا روش‏های گروهی همین کار مشترک است محور اصلی موفقیت در این روش یادگیری مشارکتی فعالیت‏های درون گروهی مشترک و تشکیل جلسه‏های مباحث منظم درباره‏ی چگونگی بهتر انجام دادن یک کار گروهی است.
روش پژوهش گروهی