رویکرد مشارکتی

این روش به وسیله شلوموساران و بیل شاران در دانشگاه تلاویو طراحی شد این روش در اصل یک طرح عمومی اداره‏ی کلاس درس است که طبق آن دانش‏آموزان در گروه‏های کوچک با استفاده از روش‏های مشارکتی بحث‏های گروهی و برنامه ریزی مشارکت فعالیت می‏کنند در این روش دانش‏آموزان به گروه‏های 2 تا 6 نفره تقسیم می‏شوند. پس از انتخاب عنوان مورد مطالعه هر گروه آن را به بخش‏های کوچک تر تقسیم می‏کند و هر بخش را یکی از اعضاء مطالعه می‏کنند در آخرین مرحله هر یک از گروه‏ها مجموع آموخته‏ها و یافته‏های خود را به صورت یک کار گروهی به بقیه کلاس ارائه می‏دهند.
جدول 1-2 مقایسه فعالیت‏های گروه‏های مشارکتی با فعالیت‏های گروه‏های کوچک
گروه‏های همیار
گروه‏های کوچک
همبستگی مثبت وجود دارد یا همه نجات می‏یابیم یا همه غرق می‏شویم. گفتگوی رو در رو
هیچ همبستگی وجود ندارد دانش‏آموزان معمولا برای خودشان کار می‏کنند. به ندرت جواب هایشان را با یکدیگر مقایسه می‏کنند.
پاسخگویی فردی وجود دارد هر دانش‏آموز باید بر تمام مطالب مسلط باشد.
بازخورد را به روی دوش دیگران گذاشتن بعضی از دانش‏آموزان اجازه می‏دهند تمام کار یا بیشتر کار را دیگران انجام دهند.
معلم مهارت اجتماعی لازم را برای کارگروهی آموزش می‏دهد.
مهارت‏های اجتماعی را به طور نظام مند نمی آموزند.
معلم رفتار دانش‏آموزان را زیر نظر دارد. بازخورد و بحث دربره رفتار دانش‏آموزان
رفتار دانش‏آموزان مستقیما مورد مشاهده قرار نمی گیرد. معلم اغلب با دانش‏آموزان دیگر کار می‏کند و یا درس جلسه‏ی بعد را آماده می‏کند. هیچ نوع گفتگویی در مورد این که دانش‏آموزان چطور با یکدیگر کار کردند انجام نمی شود. حداکثر ممن است گفته شود کار خوبی بود سعی کنید زنگ دیگر در هنگام کار کمتر شلوغ کنید.
مقایسه فعالیت‏های گروه‏های مشارکتی با فعالیت‏های گروه کوچک: الیس و والن
(ترجمه رستگار و ملکان، 1379)
گروه‏های مشارکتی با مشخصه‏ها و ویژگی‏هایی که برای این نوع یادگیری برشمرده شد از سایر گروه‏های بدون رویکرد مشارکتی متمایز می‏گردند. الیس و والن (ترجمه رستگار و ملکان) تفاوت فعالیت در گروه‏های کوچک را با گروه‏های همیاری به شرح جدول زیر توصیف می‏نمایند. جاکوبز و همکاران (2002) برخی تفاوت‏های میان آن کلاس‏هایی که تشویق کننده‏ی مشارکت و همیاری می‏باشند و آن کلاس‏هایی که منع کننده‏ی مشارکت می‏باشند را به شرح جدول زیر ذکر می‏نمایند (به نقل از قلتاش، 1383).
جدول 2-2 تشویق کننده‏ی مشارکت و منع کننده‏ی مشارکت
کلاس درس مشارکتی
کلاسی که منع کننده مشارکت است
به آنچه که هم ردیفان می‏دهند نگاه کنند، از آنان یاد بگیرند به آنها کمک کنید و با ا یده‏های آن‏ها شریک شوید.
نگاه به نوشته‏های خودتان کنید.
با بغل دستی به منظور مبادله‏ی ایده ها، مباحث توضیح دادن پیشنهاد کردن و سوال کردن هم صحبت شوید.
کار خود را انجام دهید و بگذارید همه کارشان را انجام دهند.
اگر احتیاج به یاری دارید از هم گروهی‏ها و دیگران کمک بخواهید قبل از اینکه معلم تقاضای یاری نماید.
اگر احتیاج به کمک به معلم دارید از معلم یاری بخواهید.
به هر دانش آموز یک فرصت بدهید که سخنگویی برای گروه باشد.