رگرسیون لجستیک

دانلود پایان نامه

مقدار ثابت -3.149 .592 28.295 1 .000 043.
مرحله 2 نسبت هیأت مدیره موظف 4.250 1.174 13.109 1 .000 70.125
اهرم مالی شرکت ها 7.903 2.280 12.015 1 .001 2.705
مقدار ثابت -8.371 1.819 21.170 1 .000 000.
مرحله 3 دوگانگی نقش مدیرعامل 2.160 .744 8.420 1 .004 8.669
نسبت هیأت مدیره موظف 4.177 1.329 9.877 1 .002 65.191
اهرم مالی شرکت ها 7.282 2.401 9.199 1 .002 14.54
مقدار ثابت -9.136 2.030 20.245 1 .000 000.
الف: ورود متغیر نسبت هیأت مدیره موظف در مرحله ا. ب: ورود متغیر اهرم مالی در مرحله 2. ج: ورود متغیر دوگانگی نقش مدیرعامل در مرحله 3.
با توجه به آماره والد و sig مربوط به متغیرهای مستقل، با ورود متغیرهای کنترل در گام سوم سه متغیر(نقش دوگانه مدیرعامل ، نسبت هیأت مدیره موظف و اهرم مالی شرکت ها) در مدل معنادار شده و سایر متغیرها که معنادار نبوده از مدل کنار گذاشته شده و رابطه معنی داری با سیاست متهورانه شرکت ها نشان ندادند.
ستون آخر جدول مقدار نسبت شانس افزایش رخداد عدد یک نسبت به عدد صفر ( یا بالعکس) را به ازای یک واحد افزایش ( یا کاهش ) را نشان میدهد . برای نمونه به ازای یک واحد افزایش در دوگانگی نقش مدیرعامل میزان بخت مشاهده یک نسبت به صفر برابر با 8.669 برابر است و با افزایش نسبت هیات مدیره موظف ، بخت مشاهده عدد یک نسبت به صفر 65.191 برابر است و با افزایش اهرم مالی شرکت ها ، بخت مشاهده عدد یک نسبت به صفر 14.54برابرمی شود.
4-4) نتایج آزمون فرضیهها وارئه یافتهها
بررسی تاثیر ساختار هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی، هدف تحقیق حاضر بوده است و فرضیه های تحقیق نیز بر این اساس صورتبندی شدهاند. به موجب تجزیه و تحلیلهای آماری صورت گرفته، تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیهها به شرح زیر ارائه میشود.

نسبت اعضای موظف هیأت مدیره بر سیاست متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد: براساس نتایج آزمون، رابطه مقدار کای-دو (17.33=2χ) نشان می‏دهد متغیر نسبت اعضای موظف هیأت مدیره بر متغیر وابسته سیاست های متهورانه مالیاتی موثر است، با توجه به اینکه ضریب معناداری (0.000 sig =) و کوچکتر از 5% است، با اطمینان 95% می توان گفت که همبستگی معناداری بین دو متغیر وجود دارد. همچنین مقدار احتمال برای آزمون هاسمر لمشو برابر 375/0 است که این مقدار کفایت دادهها برای برازندگی مدل را نشان میدهد. متغیر نسبت هیأت مدیره موظف حداقل 0.208(cox=) و حداکثر0.316 (=R2) درصد از تغییرات متغیر مستقل سیاست متهورانه مالیاتی را در رگرسیون لجستیک تبیین میکند. متغیر نسبت هیأت مدیره موظف با آماره والد (17.33) و (0.000 sig =) و کوچکتر از 5% و همچنین شیب خط برابر(=4.517) است که نشان می دهد بین نسبت هیأت مدیره موظف با سیاست متهورانه مالیاتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین H1 را می پذیریم. یعنی نتایج به دست آمده دال بر تأیید این فرضیه است یا به عبارتی افزایش اعضای موظف هیأت مدیره موجب اعمال سیاست های متهورانه مالیاتی میشود. بدین مفهوم که شرکت هایی اعضای موظف بیشتری دارند، دارای سیاست متهورانه مالیاتی بیشتری می باشند.
نسبت تغییرات هیأت مدیره بر سیاستهای متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد: بر اساس نتایج آزمون، رابطه مقدار کای-دو (0.001=2χ) نشان می‏دهد متغیر مستقل نسبت تغییرات هیأت مدیره بر متغیر وابسته سیاستهای متهورانه مالیاتی اثر ندارد. از آنجا که ضریب معناداری(0.973 sig=) و بزرگتر از 5% است با اطمینان 95% می توان گفت ارتباط معناداری بین متغیرهای این فرضیه وجود ندارد. یعنی این فرضیه مورد تأیید قرار نمی گیرد یا به عبارتی نسبت تغییرات هیأت مدیره تاثیری بر سیاست متهورانه شرکت ها ندارد. بنابراین فرضیه دوم رد میشود.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره مداخله بشردوستانه

نقش دوگانه مدیرعامل بر سیاست متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد: بر اساس نتایج آزمون، بر اساس نتایج آزمون، رابطه مقدار کای-دو (20.92=2χ) نشان می‏دهد متغیر مستقل نقش دوگانه مدیرعامل بر متغیر وابسته سیاست متهورانه مالیاتی تاثیر دارد و نشان دهنده برازش مناسبی از مدل می باشد. به عبارت دیگر الگوی معنی داری بین دوگانگی نقش مدیرعامل و سیاست متهورانه مالیاتی وجود دارد و میتوان با استفاده از این متغیر مستقل نحوه سیاست متهورانه مالیاتی را پیش بینی نمود. مقدار احتمال برای آزمون هاسمر لمشو متغیر نقش دوگانه هیأت مدیره برابر با 312/0 است که این مقدار کفایت داده ها برای برازندگی مدل را نشان می دهد و همچنین حداقل 0.198 وحداکثر0.295 % از تغییرات متغیر سیاست متهورانه مالیاتی توسط متغیر مستقل نقش دوگانه مدیرعامل در رگرسیون لجستیک تبیین می شود.
با توجه به آماره والد و sig مربوط به متغیر نقش دوگانه مدیرعامل با آماره والد (16.13) و (0.000 sig =) و کوچکتر از 5% است در سطح اطمینان 95% می توان گفت بین نقش دوگانه مدیرعامل با سیاست متهورانه مالیاتی رابطه معناداری وجود دارد .
ضریب مثبت (2.449 = شیب خط) متغیر نقش دوگانه مدیرعامل بیانگر رابطه مثبت با متغیر سیاست متهورانه مالیاتی شرکت ها می‏باشد. بنابراین H1 پذیرش و H0 رد می شود. بدین مفهوم که شرکت هایی که نقش مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره را یک نفر برعهده دارد دارای سیاست متهورانه مالیاتی اند. بهعبارت دیگر هرچه نقش مدیر عامل دوگانه تر باشد سیاست متهورانه مالیاتی بیشتراست.
بنابراین نتایج به دست آمده دال بر تأیید این فرضیه است یا به عبارتی نقش دوگانه مدیرعامل موجب اعمال سیاست های متهورانه مالیاتی می شود. بدین مفهوم که در شرکت هایی که مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره یک نفر میباشند دارای سیاست متهورانه مالیاتیاند. به عبارت دیگر هرچه نقش مدیر عامل دوگانه تر باشد سیاست های متهورانه مالیاتی بیشتر است .
4-5) خلاصه فصل
این فصل با بررسی آمارههای توصیفی و تحلیلی شروع گردید. ابتدا دادههای توصیفی مورد بررسی قرارگرفت. سپس آزمون فرضیه اصلی با استفاده از رگرسیون لجستیک برای ارزیابی تاثیر سه متغیر مستقل بر احتمال اینکه شرکت ها سیاست های متهورانه را اعمال کرده‏اند انجام شد. این مدل شامل 3 متغیر مستقل اصلی و 5 متغیر کنترل بود. ابتدا متغیرهای تحقیق به صورت تک تک مورد بررسی قرار گرفت و از میان سه متغیر مستقل اصلی متغیرهای نقش دوگانه مدیرعامل و نسبت اعضا موظف هیأت مدیره با سیاست متهورانه رابطه مثبت و معناداری را نشان دادند و تغییرات هیأت مدیره با متغیر وابسته رابطه معناداری نداشت. در واقع فرضیه اول و سوم تایید و فرضیه دوم رد شده است .
در ادامه هر سه متغیر مستقل اصلی با هم وارد مدل شد . مدل کامل شامل همه پیش بینی کننده های اصلی به لحاظ آماری معنا دار بود یعنی کای-دو نشان می‏دهد که این مدل تقریبا قادر به تشخیص شرکت های دارای اعمال سیاستهای متهورانه مالیاتی بوده است. این مدل به طور کلی قبل از ورود متغیرهای کنترل 491.=R2 از واریانس وضعیت سیاست های متهورانه مالیاتی را تبیین کرد. و بطور کلی85.6 % موردها را بطور صحیح طبقه بندی کرد و بعد از ورود متغیرهای کنترل 0.605=R2 از واریانس سیاست های متهورانه مالیاتی را تبیین کرد. در ادامه با روش پیشرو بعد از ورود متغیرهای کنترل 88.7% از موردها را بطور صحیح پیش بینی کرد. در جدول ضرایب دیده می‏شود قبل از ورود متغیرهای کنترل فقط دو متغیر مستقل(نقش دوگانه مدیرعامل و نسبت اعضا موظف هیأت مدیره) رابطه معنادار آماری در مدل داشته اند و پس از ورود متغیرهای کنترل نیز متغیر اهرم مالی با سطح معناداری کمتر از 5% و 0.002 sig= رابطه معنادار آماری در مدل داشته است. در مجموع دومتغیر مستقل نقش دوگانه مدیرعامل و نسبت اعضا موظف هیأت مدیره و یک متغیر کنترل متغیر اهرم مالی با سیاست های متهورانه مالیاتی رابطه معناداری داشته اند و سایر متغیرها رابطه معناداری با سیاست های متهورانه مالیاتی نداشته اند .

مطلب مشابه :  عاشق و معشوق