زیرساخت های فناوری اطلاعات

معمولاً برنامههای بودجهبندی، جنبههای پویایی فعالیت های روابط عمومی را نادیده میگیرند. نکته حائز اهمیت این است که تنها با توجه به هزینههای جاری و نتایج و تغییر آنها نمیتوان با درصد گیری که ممکن است. مدیر روابط عمومی آنرا برای آینده مناسب بداند، بودجه قابل قبولی ارائه داد. بدین منظور مذاکرات اولیه با کارکنان روابط عمومی در سازمان به جهت حصول اطمینان از در نظر گرفتن تمامی فعالیتهای مهم و همچنین بازبینی کارنامه رسمی در اولویت قرار دارد.
به طور کلی، کنترل بودجه روابط عمومی در برگیرنده موارد زیر است:
طرحی که به لحاظ پولی با اهداف روابط عمومی همنوایی دارد.
طرحی تشریحی که به عنوان ابزاری مدیریتی و نیز روابط عمومی برای تقسیم منابع در طول مدت زمان معین محسوب میشود.
نظام رسمی که امکان بازنگریهای تناوبی در برابر عموم انجام شده و تغییر شرایط واقعی را فراهم میکند.
فراهم کردن مبنایی برای برنامههای موفق روابط عمومی.
توجه مستمر به این امر که راهکارهای بودجه بندی و نتایج آن به شناخت مدیریت از روابط عمومی کمک شایانی میکند.
از این رو تعیین هزینهها در اصل به تهیه سناریوی آینده بر مبنای تجارت گذشته کمک میکند.
افرادی که متخصص بودجهبندی و تعیین هزینهها هستند معتقداند که تردیدهای آینده بودجه را برای آنان غیر کاربردی خواهد کرد. به هر شکل مطلوب آن است که به هنگام بودجه بندی به حوادث غیر قابل کنترل توجه شود. روابط عمومی باید در مقابل سه مورد، نامطلوب در این فرایند، محتاط باشد که این سه عبارتند از:
بودجه بندی اضافی که تخصیص بودجه را امری پیچیده میسازد و زمان و هزینه زیادی در بر دارد. بودجه باید بدون توجه خاص به بخشی از سازمان نسبت به سایر بخشها، امری ساده تلقی شود.
عدم انصراف بودجه مشکلاتی را در محیط در حال تغییر ایجاد میکند. تخصیص بودجه خوب و کافی برای انطباق با تغییرات لازم است.
بودجه فشرده و هزینههای اندک به عنوان سلاحی برای گرفتن فشارهایی است و در حقیقت نوعی ترور در توابع برای آمادهسازی و اجرای درست طرحها محسوب میشود. در تعیین هزینهها از پایین به بالا، هماهنگی متقابل نیاز است و از این رو نسبت به بودجهبندی از بالا به پایین، مقابله با فشارهای پیشبینی نشده را تضمین میکند. (نیک بخت، 1382).
تکنولوژیهای نوین ارتباطی ونقش آنها در کارایی روابط عمومی:
در عصر ارتباطات و اطلاعات روابط عمومی ها هم ناگزیر هستند که خود را با تجهیزات و وسایل نوین و شیوهها و روشهای جدید هماهنگ نمایند و ظرفیتهای خود را برای استفاده از این سختافزارها و نرم افزارها بالا ببرند تا مطابق با انتظارات و توقعات جدید مأموریتها و مسئولیتهای خود را به انجام رسانند. روابط عمومی در یک سازمان مسئول گردش اطلاعات همه جانبه از سوی سازمان به مخاطبان ان و بالعکس میباشد. روابط عمومی بدون برقراری ارتباط و انتقال آن به سیاستگزاران و برنامهریزان سازمان و سرعت، شفافیت و جهت اطلاع رسانی از مدیریت سازمان به مخاطبان وظیفه اصلی روابط عمومی را تشکیل می دهد. انجام این مأموریت نیازمند دانستن شیوهها و روشهای تازه و کاربرد تجهیزات ارتباطی نوین است. روشهای قدیمی و کهنه دستیابی و نگهداری اطلاعات و پردازش و انتقال آن در عصر کنونی که عصر انقلاب اطلاعات و ارتباطات است، روبط عمومی را با سکون مواجه خواهد کرد. (میر سعید قاضی، 1390 ، 60)
ایجاد و گسترش زیرساختهای ارتباطی، ایجاد سایتها و شبکههای اطلاعاتی، به خدمت گرفتن نیروهای متخصص و آموزش نیروهای موجود به روابط عمومی کمک میکند تا گامهای نخست یک روابط عمومی الکترونیک (E-Public Relation) را بنیان گذاری کنند و به عرصه روابط عمومی الکترونیک برسند. اگر روابط عمومیها نتوانند خود را با پایگاههای اطلاعاتی رسانهای عصر حاضر همگام نمایند از برقراری ارتباط موثر محروم خواهند بود. امروزه شهروند الکترونیک (E-Citizen)، مخاطبان الکترونیک (E-Organization)، نیازمند روابط عمومی الکترونیک است (همان منبع،61).
امروزه فناوریهای اطلاعات به عنوان ابزاری توانمندساز برای مدیران و کارکنان سازمانی، مطرح است. در این میان روابط عمومیهای الکترونیک، به عنوان واحدهای ارتباطی – اطلاعاتی سازمان، میتوانند نقش مهمی در بهینه سازی فرآیند معماری اطلاعات در سازمان ها داشته باشند. چرا که در سازمانهایی که جایگاه روابط عمومی به صورتی مناسب شناخته و تعیین شده است.
سرعت اطلاع رسانی، اصلیترین عاملی است که روابط عمومی الکترونیک را نسبت به روابط عمومی سنتی، متمایز میکند. روابط عمومی الکترونیک، عامل کاهش هزینه های غیرضروری در انتقال اطلاعات است.
امروزه روابط عمومیها تنها با کارکنان، سازمان، مشتریان و روزنامه نگاران مواجه نیستند، بلکه با افرادی که ممکن است از سراسر دنیا وارد سایت آنها بشوند و درخواست اطلاعات، خدمات و تسهیلات نمایند، روبهرو خواهند بود (قاسمی، 1386 ، 28).
استفاده از فناوریهای ارتباطی باعث تحول جدیدی در روابط عمومی شده است. “جان بردسلی، رئیس واحد روابط عمومی انجمن روابط عمومی آمریکا در این باره میگوید:” تکنولوژی به شما این امکان را میدهد که همزمان با مخاطبان و حوزههای مختلف، در تماس و در حال تعامل باشید و با تقسیم بندی این حوزهها به جایی برسید که گویا تنها یک نفر با یک نفر دیگر در حال گفتگوست. متخصصان روابط عمومی با استفاده از این فناوری ها میتوانند تمامی پیام های متفاوت را همزمان از خطوط مختلف دریافت یا به
آنها ارسال کنند. در اینجاست که یک مدیر زبده امور ارتباطات، در آینده نه تنها از مطالب رسانههای انتخابی و در دسترس با خبر خواهد بود بلکه میتواند دقیقاً برآورد کند که کدامیک از این رسانه ها برای گزینش بهتر است. دراین شیوه متخصصان روابط عمومی با طراحان آژانس های تبلیغاتی و رسانه ها، نقش ایفا خواهند کرد (مؤمنی نور آبادی، 1383 ، 39-37).
در روابط عمومی الکترونیک به جای بهره گیری از شیوههای سنتی مواجه با مشتریان یا مخاطبان، از تکنولوژیهای الکترونیکی به منظور سهولت، سرعت و فراگیری بیشتر استفاده میشود. در هر صورت فرآیند گام گذاشتن روابط عمومی سنتی به عرصه الکترونیک، یک جهش و گام اساسی برای ورود به دنیای مجازی محسوب میشود و سنگ بنای سایر فعالیتهای روابط عمومی در فضای آنلاین در همین مرحله گذاشته میشود.
پس از خروج از روابط عمومی سنتی و آغاز روابط عمومی الکترونیک، راهکارهای ارتباطی الکترونیکی در ارتباط با مخاطب مورد نظر قرار می گیرد و اینترنت، اینترانت، اکسترانت و دیگر رسانه های اجتماعی به منظور تسریع در اطلاع رسانی، ایجاد سهولت برای ارباب رجوع در جهت کار با سازمان، افزایش کارایی، شفاف سازی سازمان در ارائه خدمات و تحقق مفهوم مشتری مداری، مخاطب محوری و ارباب رجوع محوری به کار گرفته میشود که مبتنی بر فضای مشارکت و باز خورد میباشد (امامی، 1387 ، 91).
با توجه به وضعیت موجود – زیرساخت های فناوری اطلاعات در ایران و کیفیت کارکرد روابط عمومیها از نظر فعالیتهای الکترونیکی و اینترنتی، میتوان گفت در میان همه اشکال روابط عمومی مدرن، ما فعلاً در حد فاصل روابط عمومی الکترونیک و روابط عمومی دیجیتال قرار داریم، (جلالی، 1388 ، 39). در هر صورت نباید از یاد برد که روابط عمومی الکترونیک وسیلهای برای خدمت رسانی سریع تر و گسترده تر به مردم محسوب میشود و هر قدر دامنه استفاده مردم، سازمان های دولتی و حتی بخش خصوصی از این تکنولوژی های جدید ارتباطی فراگیرتر شود، این رسانه ها و فناوری ها قدرت تعامل افراد جامعه را با سازمان ها افزایش میدهند (ضیایی پرور، 1388 ، 12).