زیست شناسی

1-5- 2- هاموندیا هیدورنی (H. heydorni)
اگرچه اووسیست های هر دو گونه هاموندیا هیدورنی و نئوسپورا کانینوم از سگ به عنوان میزبان نهایی استفاده می کنند و اووسیست ها از نظر شکل ظاهری قابل تمایز نیستند ( Dubey et al. 2002a) اما این دو گونه از نظر زیست شناسی، ایمنی شناسی، شکل ظاهری و مولکولی با یکدیگر متفاوت هستند.
هاموندیا هیدورنی دارای دو میزبان اجباری است که در تمام 4 ایزوله اثبات شده در حالی که نئوسپورا کانینوم می تواند در محیط کشت سلولی، جوندگان و گاو به صورت قطعی حفظ شود. انتقال از راه جفت در نئوسپورا کانینوم در گاو خیلی موثر است در حالی که در مورد هاموندیا هیدورنی تاکنون انتقال از راه جفت نشان داده نشده است (Speer and Dubey 1989).
نئوسپورا کانینوم از نظر مولکولی از هاموندیا هیدورنی قابل تفکیک است
(Ellis et al. 1999; Mugridge et al. 1999; Basso et al. 2001; Hill et al. 2001; Schares et al. 2001).
کیستهای بافتی نئوسپورا کانینوم با دیواره ضخیم از کیستهای بافتی هاموندیا هیدورنی با دو لایه نازک قابل تفکیک است(Matsui 1991).
در حال حاضر هیچگونه مدرکی مبنی بر اینکه اووسیست های هاموندیا هیدورنی دفع شده از سگها برای جربیل عفونت زا است وجود ندارد (Dubey and Lindsay 2000; Basso et al. 2001a) در حالی که اووسیست های نئوسپورا کانینوم عفونت زا هستند البته نه تمام سویه ها (Basso et al. 2001; Schares et al. 2001).
تاکی زوئیت های نئوسپورا کانینوم از نظر ریخت شناسی از هاموندیا هیدورنی قابل تمایز است(Speer and Dubey 1989; Dubey et al. 2002a).
2-5- 2- نئوسپورا هوگشی (N. hughesi)
نئوسپورا هوگشی اولین بار در اسب مشاهده شد و یکی از عوامل ایجاد کننده آنسفالیت پروتوزوآیی اسب به شمار می رود. شباهت و تفاوت های این گونه با نئوسپورا کانینوم شامل موارد زیر است:
1- تاکی زوئیت های دو گونه از نظر ریخت شناسی کاملاً مشابه هستند.
2- اندازه ی کیست های بافتی این گونه 3/19-7/10×16-9/6 میکرون و ضخامت دیواره این کیست ها از 15/0 تا 1 میکرون متغیر است. برادی زوئیت های این گونه از برادی زوئیت های نئوسپورا کانینوم کوچک تر هستند.
3- اووسیست های این گونه تا کنون شناخته نشده اند.
4- جربیل ها نسبت به عفونت ناشی از این انگل مقاوم هستند، در حالی که به عفونت ناشی از نئوسپورا کانینوم حساس هستند.
5- آنتی ژن های سطحی این دو انگل متفاوت هستند (Dubey et al. 2001 Dubey 2003b;).
3-5- 2–توکسوپلاسما گندئی
نئوسپورا کانینوم در سال 1988 از توکسوپلاسما گندئی تفریق و تحت عنوان جنس و گونه جدید نام گذاری شد. این دو انگل از نظر ساختاری، ژنتیکی، آنتی ژنی و بیولوژی از یکدیگر متفاوت هستند. تفاوت های این دو انگل عبارتند از:
1- میزبان نهایی نئوسپورا کانینوم، سگ و میزبان نهایی توکسوپلاسما گندئی، گربه است.
2– توکسوپلاسما گندئی عامل بیماری در گوسفندان و انسان بوده و در گاوها با اهمیت نیست، اما نئوسپوروزیس یکی از بیماری های مهم در گاوها محسوب شده و در گوسفندان بیماری مهمی ایجاد نمی کند.