ساختار

ساختار

ساختار

(سعدی، 1379: 533)
کارم ز دست رفت نظری کن به کار من
بنگر به کار بنده خداوندگار من
(کمال، 1375: 328):
کس از این نمک ندارد که تو ای غلام داری
دل ریش عاشقان را نمکی تمام داری
(سعدی، 1379: 569)
چشم شوخ و بر سیمین، دل سنگین داری
خال مشکین، رخ رنگین، لب شیرین داری
(کمال، 1375: 381)
مابقی ردیف های مشترک در غزل های کمال و سعدی به شرح زیر است: «را» سعدی 18 غزل و کمال 21 غزل با این ردیف دارند. مرا، انداخت، آموخت، است، (سعدی 38 غزل و کمال 64 غزل با این ردیف دارند) افتاده است، آمده است، اوست، دوست (سعدی 9 غزل و کمال 4 غزل با این ردیف دارند) ای دوست، هست،(سعدی 7غزل و کمال 4غزل با این ردیف دارند.) نیست، گرفت، رفت، افتاد، فتاد، دارد، بود، ندارد، کرد، آورد، بگیرد، زد، نرسد، شد، باشد، نباشد، بکشد، می شد، نماند گفته اند، دارند، می کند، بود، رود، می رود، شود، آید (سعدی 7 غزل با این ردیف و کمال 4 غزل با این ردیف دارند) می آید، باز، خویش، توام، بودم، دارم، می کنم، سخن، مکن، من (کمال 7 غزل و سعدی 5 غزل بر این ردیف دارند) او، به، کردی، داری، کنی، می کنی.
فصل چهارم
ترکیبات و عبارات مشترک در غزلهای سعدی و کمال خجندی
یکی از لایه های مهم کلام بخش ساختاری آن است که شامل اجزای تشکیل دهنده ی کلام از جمله حرف، کلمه، ترکیب، عبارت، جمله و شیوه های قرار گرفتن این اجزاء در کنار هم می شود. این عنصر یکی از مهم ترین معیار هایی است که میزان تأثیر پذیری کلام یک نویسنده یا شاعر را از نویسنده و شاعر دیگر مشخص می کند. در این فصل قصد نگارنده برین است، که به بررسی مشترکات ساختاری میان غزل های کمال خجندی و سعدی شیرازی بپردازد و با مشخص کردن ترکیبات و عبارات و شیوه های مشترک چینش اجزاء در غزل های سعدی و کمال خجندی میزان تأثیر پذیری غزل کمال از شعر سعدی در این حوزه را نمایان کند. برای این منظور ابتدا به بررسی آن دسته از غزل های دیوان کمال خجندی که در آن یک مصراع یا یک بیت از غزل های سعدی را بدون تغییر یا یا اندکی تغییر جزِئی تضمین کرده است، پرداخته می شود، سپس در قسمت دوم به بیان آن دسته از عبارات و ترکیبات مشترکی که در غزل های هم وزن یافت می شود پرداخته خواهد شد در بخش سوم ابیاتی که در غزل های غیر هم وزن دارای ترکیبات و عبارات مشترک هستند، آورده می شوند و در پایان ابیاتی که دارای ترکیبات عربی مشترک هستند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
4-1-آوردن یک مصراع بدون تغییر
کمال در 27مورد مصراع هایی از غزل های سعدی را بدون تغییر یا با اندکی تغییر تضمین کرده است. از این تعداد22 مورد بدون تغییر مصراع است و5 مورد باقی مانده را با اندکی تغییر تضمین کرده است.
4-1-1- ما نیز یکی باشیم از جمله ی قربان ها
هر تیر که در کیش است گر بر دل ریش آید
ما نیز یکی باشیم از جمله ی قربان ها
(سعدی،368:1379)
عید است کمال ار یار دارد سر قربانی
«ما نیز یکی باشیم از جمله ی قربان ها»
(کمال،؛27:1375)
4-1-2- دیده از دیدار خوبان برگرفتن مشکل است.
دیده از دیدار خوبان برگرفتن مشکل است

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~