سازماندهی اطلاعات، در بازارهای جهانی، برنامه های آموزشی

مبتکر بودن و تصمیم گیری
وضع اهداف پروژه روشن و قابل حصول
مشارکت در برنامه ریزی و بهبود مداوم
گردآوری،تحلیل و سازماندهی اطلاعات
برنامه ریزی جهت استفاده از منابع مختلف مانند زمان،پول و…
درک نظام کسب و کار پایه و روابط آنها
تخصیص افراد و منابع برای وظایف
انطباق تخصیص منابع بنا به موقعیتهای مختلف
تخمین زدن،ارزیابی گزینه ها و بکار بردن معیارهای ارزیابی
ارائه چشم انداز و برنامه اجرایی جهت تحقق آن
یادگیری
مدیریت یادگیری خود
کمک به یادگیری جمعی در محیط کار
بکاربردن رسانه های مختلف برای یادگیری از قبیل منتورینگ،مقاله، دوره،
بکار بردن یادگیری برای امور فنی (مانند محصولات) و امور انسانی(مانند بین فردی)
داشتن اشتیاق برای یادگیری مداوم  
تمایل به یادگیری در هر موقعیتی
باز بودن برای ایده ها و فنون جدید
آماده بودن برای صرف زمان و تلاش در یادگیری مهارتهای جدید
تأیید نیاز به یادگیری به منظور تسهیل تغییر
بطور خلاصه گر چه صاحبنظران مختلف فهرستهای مختلفی را از مهارتهای اشتغال زا و موثر در موفقیت شغلی ارائه نموده اند اما عمده مهارتها مانند کار تیمی، ارتباطات، تصمیم گیری و … میان هـمه آنها مشترک می باشد.
2-5-2- نقدی بر شایستگی های مورد نیاز بازار کار در نظریه جهانی شدن
نیروی انسانی در بازار کار جهانی به عنوان مهمترین دارایی سازمانها و مزیت رقابت آنها مطرح می باشد. تولید محصول در بازارهای جهانی به سرمایه انسانی ماهر و مهارتهای تکنولوژیکی بالا همراه با خلاقیت بالا نیاز دارد (صابونی،1385). این عوامل موجب تغییراتی در مشاغل و ماهیت کار شده است. تحرک آزاد کار بدون پایبندی به یک مکان خاص، انعطاف پذیری مشاغل و چند وظیفه ای بــودن کار نـمونه ای از ایـن تـغیــیرات می باشد. بر این اساس نیروی کار نیز به مهارتهایی متفاوت با مهارتهای قبلی نیازمند است.
«صاحبنظران معتقدند تأثیرات جهانی شدن بر اشتغال و ماهیت کار باعث شده تا تغییراتی هم در الگوها و استراتژهای سنتی برنامه ریزی آموزشی به وجود آید. این الگوها و استراتژی ها پیشتر بر اهداف ملی و محلی و اقتصاد ملی متمرکز بوده اند. به همین خاطر فرایند جــهانی شـدن نیازمند مهارت های جـدیـدی اسـت کـه برنامه ریزان آموزشی باید درک صحیحی از آنها داشته باشند. در حقیقت همان نیروهای که دولت، اقتصاد و فرهنگ را متأثر می سازد، بر نظام آموزشی و برنامه های درسی نیز تاثیر می گذارند و در صورتی که نظام آموزشی بخواهد در راستای تحولات جهانی شدن حرکت نماید باید تغییرات صنعتی و سازمانی و الگوهای استخدامی سازمان های جدید را در نظر بگیرد. و متعاقباً در برنامه های آموزشی، مهارت های خاصی را مورد توجه قرار دهد. در واقع در فرایند جهانی شدن مهارت هایی مانند کار گروهی، حل مسئله، ارتباطات، استفاده از رایانه و مسولیت پذیری در الگوهای استخدامی به طور فزاینده ای مورد تاکید قرار می گیرد» (مهرعلی زاده، 1384).