سازماندهی اطلاعات

سازماندهی اطلاعات

سازماندهی اطلاعات

ج) اختلالهای حسی یکپارچه: این مشکلات شامل داشتن حساسیت لامسهای، مقاومت در بغل گرفتن یا در آغوش گرفتن، شکایت از برچسب نوار و منگوله بر لباسهایشان، شکایت از بستن کمربند خیلی تنگ، مشکلات در حفظ تعادل خود، مشکلات در دویدن، پریدن، بالا رفتن، مشکلات در بستن گره و بند کفش، آزرده ساختن همکلاسیها و معلمان در مدارس میباشند.
د) مشکلات ادراکی-اجتماعی: این مشکلات شامل ادراک نادرست علائم اجتماعی، سو تفسیر حرکات بیان چهرهای و تن صدا و نظایر آن میباشد.
2) ناتوانی در مرحله حافظه
مرحله بعدی در فرآیند یادگیری آن است که اطلاعات دریافت شده را یکپارچه ساخته و آن را برای استفاده بعدی ذخیره سازیم. اطلاعات ابتدا وارد حافظه کوتاه مدت شده و بعد از این که اطلاعات مرور ذهنی و سازماندهی شدند وارد حافظه دراز مدت میشود. افراد مبتلا به اختلال یادگیری معمولا حافظه بلند مدت مناسبی دارند. زمانی که آنها چیزی را یاد میگیرند قادر به حفظ آن میباشند به ویژه اگر اطلاعات مورد علاقه آنها باشد و معنادار باشد. آنها معمولا خاطرات خوبی از شکستهای گذشته خود دارند. اما این افراد معمولا اختلال در حافظه کوتاه مدت دارند، مثلا برای حفظ مطلبی که فرد عادی به طور متوسط 3 الی 5 بار وقت صرف میکند فرد مبتلا به اختلال یادگیری 10 الی 150 بار تکرار میکند تا یاد بگیرد. در همین راستا، سوانسون و بیبی- فرانکبرگر (2004) دریافتند که ضعف در حافظه کاری در ناتوانی یادگیری ریاضی نقش دارد.
3) ناتوانی در مرحله یکپارچه سازی
افراد مبتلا به اختلال یادگیری دارای ناتوانی توالی، ناتوانی انتزاعی و ناتوانی در سازماندهی اطلاعات میباشند.
الف) ناتوانی در توالی: از آنجایی که اطلاعات از طریق دو مسیر عمده شنیداری و دیداری دریافت میشود برخی از این افراد ممکن است ناتوانی توالی دیداری و شنیداری داشته باشند. یک فرد مبتلا به ناتوانی توالی ممکن است از تعریف کردن داستانی به ترتیب رنج ببرد یا ممکن است قادر به هجی کردن کلمات به طور صحیح باشد اما به ترتیب نتواند کلمات را هجی کند، یا کودکی ممکن است یک مسئله ریاضی مثل ؟=3-16 را در روی تابلو ببیند اما آن را مثل ؟=3-61 روی کاغذ بنویسد.
ب) ناتوانی در مفاهیم انتزاعی: افراد مبتلا به اختلال یادگیری دارای مشکلاتی در درک مفاهیم انتزاعی و درک جوک یا شوخی و مزاح میباشند. این افراد دارای مشکلات تعمیمپذیری میباشند.
ج) ناتوانی در سازماندهی: تقریبا تمام افراد مبتلا به ناتوانیهای یادگیری مشکلات سازماندهی دارند. این افراد دارای مشکلات در به هم پیوستن بخشهای چندگانه اطلاعات به صورت یک مفهوم کلی یا گشتالت دارند. هنگامی که این افراد مورد مشاهده قرار میگیرند ناتوانیهای سازماندهی آنها به آسانی تشخیص داده میشود. معمولا میزها، لحافها، اتاق خواب و غیره دائما نامرتب میباشد. همچنین مدیریت زمان یکی از مشکلات عمده آنان میباشد. آنها احساس ضعیفی از زمان حال و گذشته دارند.
4) ناتوانی در مرحله برون داد
این افراد دارای ناتوانیهای زبان و ناتوانیهای حرکتی میباشند.
الف) ناتوانی زبان: زبان مشکلترین و پیچیدهترین موضوع یادگیری است و مشکلترین چیز برای درمان میباشد. ناتوانیهای زبان فرد را در معرض شکست در موقعیتهای مدرسه، کار و اجتماع قرار میدهد. هنگامی که از آنان سوالی میشود معمولا زیر لب سخن میگویند یا اصلا جواب نمیدهند یا دوباره سوال را میپرسند به منظور این که تکرار کنند. یا پاسخ را به صورت مغشوش و مبهم میدهند که شما قادر به فهمیدن آن نمیباشید.
ب) ناتوانیهای حرکتی (مشکلات حرکتی درشت و ظریف): اگر فردی دارای مشکلات هماهنگی در استفاده از گروه بزرگی از ماهیچهها (بازوها، تنهها و پاها) باشد این امر به عنوان مشکلات حرکتی درشت شناخته میشود. اما اگر فردی مشکلاتی در انجام تکالیف ظریف (استفاده از انگشتان و غیره) داشته باشد این امر مشکلات حرکتی ظریف نامیده میشود.
مشکلات حرکتی درشت: کودکان با مشکلات حرکتی درست ممکن است دست و پاچلفتی به نظر برسند و از فعالیتهای دویدن، بالا رفتن یا دوچرخه سواری رنج ببرند.
مشکلات حرکتی ظریف: افراد مبتلا به اختلال یادگیری معمولا مشکلاتی در به کار بردن دست غالب دارند و غلبه مختلط یک رخداد شایع در کودکان دارای ناتوانی یادگیری میباشد. نوشتن آنها کند و آرام و دست نوشتههای آنان آشفته است. افراد مبتلا به ناتوانی زبان نوشتاری علاوه بر جنبههای مکانیکی نوشتن دارای مشکلاتی هستند که قادر نیستند حذف افکارشان را روی کاغذ بیاورند. غالبا مشکلات در هجی کردن، گرامر و در تلفظ دارند. کلمات را با دستور غلط نوشته یا کلمات کلیدی را حذف نموده یا بد هجی میکنند.
مشکلات دیداری- حرکتی: اغلب افراد دارای مشکلات ادراکی- دیداری، مشکلات حرکتی نیز دارند. این امر به عنوان مشکلات دیداری- حرکتی شناخته میشود. اگر مغز اطلاعاتی را دریافت کند که بد ادراک شده است، به طور نادرست پردازش نموده و آن را ثبت میکند و آن ممکن است عضلات را بد فرم دهد که مستلزم هماهنگی دست و چشم میباشد. این کودکان نمیتوانند به سرعت از روی تابلو کپی کنند و کار کلاسی یا تکلیف را تمام کنند. به منظور کپی از روی تابلو، فرد نخست به کلمه نگاه میکند (ادراک دیداری)، سپس آن را در حافظه دیداری حفظ نموده و سرانجام آن را روی کاغذ مینویسد (فعالیت حرکتی ضعیف). بنابراین، افراد دارای ناتوانی یادگیری با مشکلات دیداری- حرکتی قادر نیستند یک کلمه را به موقع کپی کنند و هرگز تکلیفی را
کامل نمیکنند. بنابراین، یادگیری فرآیند پیچیدهای است. یک ناتوانی یادگیری ممکن است در یک یا چندین مرحله رخ دهد. بسیاری از ویژگیهای رفتاری در کودکان و بزرگسالان ناشی از اغتشاش و عدم امنیتی است که آنها به دلیل مشکلات خود احساس میکنند. این رفتارها، بیشتر مشکلات یادگیری آنان را تشدید میکند (افروز، 1385).
جدول زیر شامل نتایج پژوهشهایی است که نشان میدهند کودکان دچار ناتوانیهای یادگیری در زمینههای استدلال دیداری- فضایی، کارکرد اجرایی، مهارتهای اجتماعی، و عملکرد تحصیلی مشکل دارند:
جدول 2-4. مطالعات مربوط به اشکال در استدلال دیداری- فضایی، کارکرد اجرایی، مهارتهای اجتماعی، و عملکرد تحصیلی کودکان دچار ناتوانیهای یادگیری
محقق
سال
حوزه مشکل
کورنولدی و همکاران
1995
استدلال دیداری- فضایی

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~