سازمان بهداشت جهانی

سازمان بهداشت جهانی

سازمان بهداشت جهانی

1-5-1-این تحقیق، درصدد پاسخ گویی به سؤالات ذیل است:
1-آیا بین جهت گیری مذهبی و مؤلفه های کیفیت زندگی رابطه وجود دارد؟
2-آیا بین جهت گیری مذهبی و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد؟
3-آیا بین سلامت روان وکیفیت زندگی رابطه وجود دارد ؟
4-آیا بین سلامت روان و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد ؟
5-آیاجهت گیری مذهبی و سلامت روان پیش بینی کننده کیفیت زندگی وعملکرد تحصیلی دردانشجویان است؟
1-6- فرضیه های تحقیق
1-6-1-فرضیه اصلی:بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی و کیفیت زندگی رابطه معنی داری وجود دارد.
1-6-2-فرضیه های فرعی:
1- بین جهت گیری مذهبی و مؤلفه های کیفیت زندگی رابطه وجود دارد.
2-. بین جهت گیری مذهبی و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد.
3-.بین سلامت روان وکیفیت زندگی رابطه وجود دارد.
4- بین سلامت روان و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد.
5- الگوهای جهت گیری مذهبی و سلامت روان پیش بینی کننده کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان است.
1-7-متغیرهای تحقیق:
1-7-1-متغیر های پیش بین : جهت گیری مذهبی و سلامت روانی
1-7-2-متغیرهای ملاک : کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی
1-8-تعاریف واژه‏ها و اصطلاحات کلیدی پژوهش:
1-8-1-تعریف مفهومی
1-8-1-1-جهت گیری مذهبی: میزان گرایش، باورها و آمادگی فرد برای انجام اعمال مذهبی.
علامه طباطبائی در جلد سوم تفسیر المیزان گرایش دینی را عبارت از تسلیم شدن در برابر بیانی که از مقام ربوبی در مورد اعمال و عقاید و یا در مورد معارف و احکام صادر می شود می داند.واژه «دین» در لغت به معانی گوناگونی از جمله جزاء، اطاعت، قهر و غلبه، انقیاد، خضوع و پیروی آمده است. در قرآن کریم هم آیاتی وجود دارد که از آنها معنای جزاء، شریعت، قانون، طاعت و بندگی استنباط می شود. (بلالی،1377) دهخدا (1351) دین را در لغت به معنای کیش، آیین، طریقت و شریعت و در اصطلاح، عبارت از مجموعه اصول و قواعد بنیادی و احکام و دستورهایی می داند که از سوی خدا به انسان داده شده است. به عبارت دیگر، دین شامل گزاره های توصیفی و تجویزی است و سه عنصر اصلی دارد: شناخت، ایمان و عمل).
1-8-1-2-سلامت روانی:سلامت روانی حالتی از ذهن است که بوسیله بهزیستی هیجانی، رهایی نسبی از اضطراب و نشانه های ناتوان کننده و ظرفیتی برای ساختن روابط سازنده و انطباق با درخواست های معمول و استرس های زندگی مشخص می شود(کورسینی،2002 ؛به نقل از نیری،1385).
1-8-1-3-کیفیت زندگی :سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را این گونه تعریف می کند: برداشت و درک افراد از موقعیت خود در رابطه با اهداف و نظام های ارزشی مورد قبول آنان با توجه به شرایط عینی زندگی، (سازمان بهداشت جهانی،1993) .
1-8-1-4-عملکرد تحصیلی : درجه موفقیت دانشجو در یادگیری مطالب درسی پیش بینی شده از سوی وزارتخانه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~