سازمان بهداشت جهانی

سازمان بهداشت جهانی

سازمان بهداشت جهانی

مهرآرا و احمدی (2011)
تقاضای سوخت
نتایج تجربی حاصل از این پژوهش نشان می دهد تمامی کشش های خود قیمتی منفی و در سطح معنی داری 5٪ می باشد. کشش های خود قیمتی نفت گاز، بنزین و گاز مایع به ترتیب در حدود 0.22- و 1.01 – و 3.58 – برآورد شد
در این پژوهش آنان با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل به برآورد کشش قیمتی و درآمدی برای تمام سوخت موجود در بخش خودرو: بنزین، نفت گاز خودرو و گاز مایع (LPG) پرداختند
خلیلی عراقی و برخورداری(2012)
رفاه
رفاه خانوارهای ایرانی با افزایش 100 یا 200 درصدی در قیمت حاملهای انرژی در صورتی که دولت 20، 30 یا 50 درصد درامد 20 میلیاردی حاصل از حذف یارانه های انرژی را پرداخت نماید، افزایش خواهد یافت، در حالیکه اگر افزایش 400 و 500 درصدی اتفاق بیفتد با پرداخت 20 یا 30 درصدی از درآمد 20 میلیاردی، رفاه خانوارها کاهش خواهد یافت.
در این پژوهش به بررسی تاثیرات رفاهی کاهش یارانه های انرژی در ایران بوسیله معیار تغییرات جبرانی با استفاده از آنالیز ارتباط بین مصرف انرژی و کالاهای انرژی و غیر انرژی و داده های هزینه بودجه خانوارها چرداخته شده است.
انصاری (1392)
تقاضای آموزش
که تقاضای خصوصی آموزش برای خانوارهای کم درآمد و متوسط نسبت به تغییر قیمت آموزش با کشش و حساس و برای طبقه با درآمد متوسط کمتر حساس و برای طبقات متوسط به بالا و بالا بی کشش است.
در این پژوهش با استفاده از داده های بودجه خانوارهای شهری در طی سال های 1383 تا 1389 و سیستم تقاضای تقریباً ایده آل،به برآورد کشش های قیمتی آموزش به تفکیک گروه های پنج گانه پرداخته میشود.
فصل سوم: مبانی نظری و تصریح مدل
1-3 مقدمه
مفهوم رفاه در طول سال های اخیر به صورت جدی مورد علاقه جامعه شناسان، اقتصاددانان و سایر رشته های مرتبط با توسعه قرار گرفته است .در واقع از دهه 1980به بعد در تعریف رفاه اجتماعی تغییر و تحول بسیاری پدید آمده است .( هزارجریبی، صفری شالی؛ 1390 ) متون مرتبط با جامعه شناسی و اقتصاد نشان می دهد که رفاه و بهزیستی (به معنای بهتر زیستن ) تنها به اقشار آسیب پذیر و یا گروه خاصی از افراد جامعه محدود نمی شود، بلکه ابعاد گسترده تری پیدا کرده است. همان طور که در تعریف سازمان بهداشت جهانی به سلامت از جنبه مثبت آن تأکید شده است و فردی واجد سلامت شناخته می شود که به لحاظ زیستی، روانی و اجتماعی از شرایط معینی برخوردار باشد، همین شرایط در شکل گسترده تر در مورد رفاه افراد نیز صدق می کند .
بنابراین، رفاه اجتماعی در هر جامعه از اساسی ترین نیازهای اجتماعی است که افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند. رفاه باعث خلق امنیت، احساس آرامش و اطمینان همه جانبه نسبت به حال و آینده است. بنابراین تأمین رفاه شهروندان را باید یکی از مهم ترین وظایف دولت ها دانست.
در هر جامعه و اقتصاد برای شکل گیری شکوفایی اقتصادی، سرمایه گذاری، برنامه ریزی و هر فعالیت اجتماعی دیگر به حداقل زمینه مطمئن و آرام نیاز است، که وجود این گونه امنیت ها نشان دهنده وجود رفاه در جامعه است. بدین ترتیب رفاه عملاً در زمره اهداف و ارزش های اصولی و لازمه هر جامعه ای قرار می گیرد. پس می توان گفت که احساس رفاه علاوه بر اینکه یک نیاز برای انسان ها است،عامل بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه ی هر کشور است. با توجه به موارد بالا باید بیان نمود که، رفاه مفهومی بسیار پیچیده است که به عنوان مفهوم و واقعیتی اجتماعی، لایه های زیادی را به دور هسته اصلی خود در برگرفته است .این چند لایگی در واقع بسیاری از متفکرین را به این نتیجه رهنمون ساخته است که یافتن تعریف قطعی و بدون چون و چرا برای رفاه بسیار دشوار بوده و به عبارتی دیگر به ارائه ی تعاریفی نسبی از آن تن در داده اند. این تعاریف نسبی گویای این واقعیت هستند که واقعیت رفاه اجتماعی ( در عین اینکه هم جنبه فردی و هم جمعی، هم ذهنی و هم عینی دارد )، خصلتی پویا و متحول داشته و متناسب با تغییرات به وجود آمده در جوامع و رشد انتظارها و نیازها دگرگون می شود. در واقع ویژگی انعطاف پذیری و هم زیستی آن با شاخص های توسعه اقتصادی و ملاحظات سیاسی جامعه، کارکرد آن را از ترمیم های موضعی و اتخاذ تصمیم های مقطعی خارج می سازد. ( حق جو، 1381 ) از این رو رفاه اجتماعی را تنها می توان در یک متن و در بستر یک جامعه، تعریف کرد. با همه این اوضاع و مشکلاتی که بر سر اجماع تعریف رفاه وجود دارد، اما وجود رفاه اجتماعی یک واقعیت لازم و ضروری برای هر اجتماع یا جامعه است(میدگلی, 2000).
در این فصل عمدتاً به دو مقوله توجه می شود. مقوله اول با عنوان مبانی نظری موضوع تحقیق و مقوله دوم نیز تحت عنوان تصریح مدل بیان خواهد شد.
3-2 مبانی نظری
در این بخش از پایان نامه ابتدا به بیان مختصری از منحنی و توابع انگل پرداخته می شود، در ادامه به مباحث پیرامون رفاه و شاخص های اندازه گیری تغییرات رفاه و پس از فقر و اندازه گیری روش مورد استفاده برای محاسبه خط فقر در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. در انتهای این بخش مباحث پیرامون مدل سیستم تقاضای تقریبا ایده آل بیان می گردد.
3-2-1 منحنی انگل
منحنی انگل مکان هندسی نقاطی از صفحه است که رابطه میان درآمد مصرف کننده و تقاضا را برای کالا نشان می دهد.
رابطه درآمد مصرف کننده و تقاضا برای کالاها و خدمات پست معکوس و شیب آن منفی است.
رابطه  درآمد مصرف کننده و تقاضا برای کالاها و خدمات عادی مستقیم و شیب آن مثبت است.

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~