سازمان تامین اجتماعی

دانلود پایان نامه

یافته ها نشان داد پاسخگویان در خصوص عوامل موثر درون سازمانی وبرون سازمانی فعالیت تسهیل ارتباط مردم با مدیران به عنوان پل ارتباطی سازمان ومردم 2/46 درصد خیلی زیاد ،1/43 درصد زیاد،8/10 درصد تا حدودی ،فعالیت ارائه مشاوره وراهنمایی مردم برای دریافت خدمات مناسب ورفع مشکلات 6/44 درصد خیلی زیاد ،5/44 درصد زیاد ،3/12 درصد تا حدودی ،5/1 درصد خیلی کم ،فعالیت دریافت وپاسخگویی مناسب به مخاطبان از طریق سامانه های ارتباطی سازمان 5/41 درصد خیلی زیاد،9/36 درصد زیاد، 20 درصد تا حدودی،5/1 درصد کم،فعالیت برگزاری جلسات با شرکای اجتماعی به منظور رسیدن به تفاهم دو جانبه وجلب حمایت 5/41 درصد خیلی زیاد ،6/44 درصد زیاد،2/9 درصد تا حدودی،6/4 درصد خیلی کم،فعالیت ارائه اطلاعات بهنگام از عملکرد سازمان به مخاطبات از طریق روش های مختلف ارتباطی 9/56 درصد خیلی زیاد،40 درصد زیاد،1/3 درصد تا حدودی ،فعالیت ارتباط با رسانه ها واطلاع رسانی برنامه ها ،اهداف ونگرش مدیران عالی سازمان 8/53 درصد خیلی زیاد،9/36 درصد زیاد، 2/9 درصد تا حدودی، فعالیت رعایت اصول وموازین اخلاق حرفه ای در اطلاع یابی واطلاع رسانی8/50 درصد خیلی زیاد،1/43 درصد زیاد، 6/4 درصد تا حدودی،5/1 درصد کم،فعالیت استفاده از ابزارهای ارتباطی سازمانی برای بهبود تعاملات درون سازمانی وفرهنگ سازی 5/38 درصد خیلی زیاد ،8/50 درصد زیاد،2/9 درصد تا حدودی،5/1 درصد کم ،فعالیت برگزاری مراسم های ویژه مناسبت های ملی ،مذهبی وتخصصی 6/24 درصد خیلی زیاد،9/36 درصد زیاد،3/32 درصد تا حدودی،2/6 درصد کم،فعالیت سنجش افکار عمومی ونظر سنجی از مخاطبان وانعکاس به موقع گزارش به مدیران برای تصمیم گیری مناسب 3/52 درصد خیلی زیاد،7/27 درصد زیاد،4/15 درصد تا حدودی،6/4 درصد کم اعلام نظر نموده اند که به نظر می رسد در خصوص فعالیت برگزاری مراسم های ویژه مناسبت های ملی ،مذهبی وتخصصی وسنجش افکار ونظر سنجی نیاز به برنامه ریزی وبازنگری در خصوص چگونگی اجرای آنها در سازمان تامین اجتماعی است تا تاثیر آن بر کارایی فعالیت ها ی روابط عمومی افزایش یابد.
بر طبق بررسی ها مشخص شد پاسخگویان نقش استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی در کارایی روابط عمومی را 6/44 درصد خیلی زیاد،6/44 درصد زیاد،6/4 درصد تا حدودی ،2/6 درصد کم اعلام نمودند که نشان دهنده این است که استفاده از تکنولوژی های نوین تاثیر چشمگیری در افزایش کارایی روابط عمومی ها دارد.
همچنین در ادامه بررسی ها مشخص شد روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه پاسخگویان در استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی برای انتقال ،انتشار واطلاع رسانی اخبار از طریق تلویزیون 2/6 درصد خیلی زیاد،20 درصد زیاد،9/36 درصد تا حدودی،6/24 درصد کم،3/12 درصد خیلی کم، از طریق مطبوعات 8/10 درصد خیلی زیاد،1/43 درصد زیاد،5/38 درصد تا حدودی ،7/7 درصد کم ،از طریق تبلیغات محیطی(تابلوهای بزرگ شهری ) 7/7 درصد خیلی زیاد،8/13 درصد زیاد،8/33 درصد تا حدودی،3/32 درصد کم،3/12 درصد خیلی کم ،از طریق تبلیغات اینترنتی 2/6 درصد خیلی زیاد،3/12 درصد زیاد،1/43 درصد تا حدودی،8/30 درصد کم،7/7 درصد خیلی کم، از طریق سامانه پیام کوتاه 9/16 درصد خیلی زیاد،6/44 درصد زیاد،7/27 درصد تا حدودی،7/7 درصد کم،1/3 درصد خیلی کم، از طریق سایت رسمی سازمان 3/52 درصد خیلی زیاد،5/38 درصد زیاد،7/7 درصد تا حدودی،5/1 درصد خیلی کم ،از طریق شبکه های اجتماعی 5/1 درصد خیلی زیاد،7/7 درصد زیاد،1/23 درصد تا حدودی،8/13 درصد کم،8/53 درصد خیلی کم اعلام نظر کرده اند که به نظر می رسد سازمان از رسانه سایت رسمی سازمان وتا حدودی از مطبوعات بهره مناسبی برده است ولی در خصوص استفاده از تلویزیون وشبکه های اجتماعی وتبلیغات محیطی واینترنتی به عنوان رسانه های تاثیر گذار در جامعه وفراگیری آن نیاز به توجه وبرنامه ریزی بیشتری جهت بهره گیری از این فرصتها وابزارها دارد .
یافته ها نشان داد استفاده از رسانه های نوین در برقراری ارتباط دو سویه از دیدگاه پاسخگویان نقش بسیار مهمی دارد به طوری که عدم استفاده از رسانه ها 80 درصد خیلی زیاد وزیاد ارتباط دوسویه را با مشکل مواجه می نماید.
بررسی ها انجام شده از دیدگاه پاسخگویان نشان داد سازمان تامین اجتماعی در بهره گیری از تکنولوژی های ارتباطی برای سرعت در اطلاع رسانی به مخاطبان 5/38 درصد کاملا موافق،8/50 درصد موافق،2/9 درصد نظری ندارم ،5/1 درصد مخالم ،صرفه جویی در وقت ودریافت پاسخ وخدمت، 5/38 درصد کاملا موافقم، 8/50 درصد موافقم ،2/9 درصد نظری ندارم،5/1 درصد مخالف ،دریافت بازخورد وگسترش ارتباط تعاملی بین سازمان ومردم وجلب مشارکت 5/18 درصد کاملا موافق،9/56 درصد موافق،20 درصد نظری ندارم،1/3 درصد مخالفم،5/1 درصد کاملا مخالف اعلام نظر نمودند که بر این اساس سازمان در رسیدن به اهداف خود در بهره گیری از تکنولوژی های ارتباطی توفیق مطلوبی داشته است.
یافته ها بیانگر این مطلب است که پاسخگویان تاثیر مدیریت مستقیم بالاترین مقام سازمان بر روابط عمومی وتاثیر آن بر کارایی این واحدها را 7/ 67 درصد خیلی زیاد ،6/24 درصد زیاد،7/7 درصد تا حدودی اعلام کرده اند که با توجه به پاسخ سوال جایگاه واقعی روابط عمومی در سازمان 8/30 درصد خیلی زیاد،2/46 درصد زیاد،20 درصد تا حدودی،1/3 درصد گفته اند روابط عمومی جایگاه واقعی را نیافته است که نیاز به بازنگری وآموزش جایگاه واقعی روابط عمومی برای مدیران در استانها می باشد.
همچنین در ادامه بررسی ها مشخص شد فعالیت های روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در بر قراری ارتباط دوسویه ورسیدن به تفاهم با مخاطبان از دیدگاه پاسخگویان 2/9 درصد خیلی زیاد،7/27 درصد زیاد،8/ 53 درصد تا حدودی،7/7 درصد کم،5/1 درصد خیلی کم می باشد که نشان دهنده این است که سازمان در شرایط متوسطی برای ارتباط دوسویه وتفاهم با مخاطبان دارد که با تقویت برنامه هایی همچون نظر سنجی وافکار سنجی ، استفاده بهتر از ظرفیت رسانه های جدید همراه ، داشتن یک برنامه راهبردی در این زمینه وتغییر نگرش مدیران به جایگاه روابط عمومی موفق به مدیریت ارتباطات وروابط عمومی با الگوی دوسویه همسنگ که هدفش رسیدن به تفاهم دوسویه می باشد، موفق خواهد شد.
یافته ها نشان داد، بودجه تخصیصی برای فعالیت های روابط عمومی تاثیر قابل ملاحظه ای در کارایی فعالیت های روابط عمومی از دیدگاه پاسخگویان با 5/98 درصد خیلی زیاد وزیاد دارد وبودجه اختصاصی مانعی برای ابتکار عمل وخلاقیت نخواهد بود.
پاسخگویان با 9/96 درصد خیلی زیاد وزیاد معتقدند که طرح ها وبرنامه های کلان سازمان برای موفقیت نیاز به پیوست ارتباطی دارند وروابط عمومی با برنامه راهبردی در این زمینه می تواند نقش مهمی ایفا نماید اما پاسخگویان در خصوص مداخله روابط عمومی در حوزه تصمیم گیری در سازمان را 2/9 درصد خیلی زیاد،1/23 درصد زیاد،5/41 درصد تا حدودی،1/23 درصد کم،1/3 درصد خیلی کم اعلام نموده اند و همچنین میزان توجه به نظر مخاطبان در انجام فعالیت های روابط عمومی را 5/1 درصد خیلی زیاد،7/27 درصد زیاد،7 /47 درصد تا حدودی،9/16 درصد کم،2/6 درصد خیلی کم اعلام نظر کرده اند که بر این اساس توجه به مخاطب توسط روابط عمومی ها ومداخله روابط عمومی در تصمیم گیری نیازمند تدوین واجرای برنامه راهبردی ارتباطی است .
نتایج نشان می دهد به طور کلی ارزیابی پاسخگویان از کارایی روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی 6/24 درصد تا حدودی،1/63 درصد خوب،3/12 دصد خیلی خوب می باشد که نشان می دهد با اجرای پیشنهادات محقق کارایی روابط عمومی افزایش خواهد یافت.
نتیجه و تحلیل:
بر اساس نتایج آماری بدست آمده داشتن برنامه راهبردی ارتباطی ،تخصیص بودجه ،عملکرد صحیح فعالیت درون وبرون سازمانی ،بهره مندی مناسب از ابزارهای نوین ارتباطی، دیدگاه مدیران به جایگاه وحیطه وظایف واحد های روابط عمومی در کارایی فعالیت های روابط عمومی تاثیر بسیار بالایی دارد که با رفع برخی از کاستی ها بر اساس نتایج به دست آمده از دیدگاه پاسخگویان از جمله: بازنگری در نگاه مدیران به تشکیلات وجایگاه روابط عمومی ،بازنگری وبرنامه ریزی در برخی از فعالیت های روابط عمومی سازمان از جمله برنامه های افکار سنجی ونظر سنجی، چگونگی برگزاری مراسم ها ،استفاده مطلوب از رسانه ها به ویژه رسانه های اجتماعی وتدوین برنامه راهبردی ارتباطی می توان به شرایط آرمانی روابط عمومی که همانا رسیدن به الگوی ارتباطی دو سویه همسنگ با مخاطبان می باشد ،نائل آمد.
پیشنهادات پرسش شوندگان:
1-برگزاری دوره های آموزشی مدون با اخذ مجوز از اداره کل آموزش وپژوهش به طور مستمر
2-تجلیل از روابط عمومی فعال در حوزه ارتباطی در استان ها برای افزایش انگیزه والگو سازی
3- نشست های تخصصی ارتباطی با اساتید کارامد علوم ارتباطات در سازمان تامین اجتماعی
4- تجهیز روابط عمومی ها به تکنولوژی وابزارهای پیشرفته سمعی وبصری
5- عضویت کارشناسان در انجمن های علمی واشتراک نشریات تخصصی
6- باز تعریف شرح وظایف روابط عمومی وعدم واگذاری فعالیت های غیر مرتبط به واحد روابط عمومی
7- باز نگری در تشکیلات روابط عمومی وافزایش نیروی انسانی
8- استفاده از ظرفیت رسانه ملی، شبکه های اجتماعی وتقویت تبلیغات محیطی در استانها
8- آموزش مدیران در خصوص جایگاه روابط عمومی ونگاه تخصصی به حرفه روابط عمومی

مطلب مشابه :  محیط رایانش ابری