سازمان های بخش دولتی

2-3-1- 3-تاثیر عملکرد سازمان های بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی …………………………………………………….64
2-4 –پیشینه خارجی ………………………………………………………………………………………………………………………..65
2-4-1-مطالعه رابرت پاتنام درباره نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد شوراهای منطقه ایتالیا …………………………65
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-4-2- پژوهش توماس کوساک ……………………………………………………………………………………………………….67
2-4-3- تحقیق تام رایس و الکساندر سامبرگ ………………………………………………………………………………………68
2-4-4- تحقیقات NSW در استرالیا ………………………………………………………………………………………………….69
2-4-5- تحقیقات سرمایه اجتماعی در انگلستان ……………………………………………………………………………………72
2-4-6- تحقیق دیگری در مورد فقر و محرومیت اجتماعی هزار ساله انگلستان …………………………………………..72
2-5- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………….73
فصل سوم روش شناسایی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..74
3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….75
3-2- سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..75
3-3-چگونگی تدوین فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………………….75
3-4- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..76
3-5- جامعه آماری، چگونگی نمونه گیری و نمونه …………………………………………………………………………………77
-1-5-3جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………..77
3-5-2-چگونگی نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………….77
3-5-3-حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………………………….77
3-5-4- روایی و پایایی داده های آماری ……………………………………………………………………………………………..78
3-5-5- تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) داده های آماری …………………………………………………………………………..78
3-5-6- تعیین روایی (اعتبار) داده های آماری ……………………………………………………………………………………..78
3-6- داده های مورد نیاز، متغیرهای تحقیق و روش محاسبه آنها ……………………………………………………………. 79
3-7- طرح آزمون آماری فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………80