سبک های تربیتی والدین

تحقیق موجود یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است، مطالعه ی توصیفی آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرایند های جاری، آثار مشهود و یا روند های در حال گسترش توجه دارد و توجه آن به زمان حال است، هر چند غالباً رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می شوند مورد توجه قرار می دهد. نکته مهم در روش تحقیق همبستگی نیز آن است که این تحقیق هرگز رابطه علت و معلولی را تبیین نمی کند؛ بلکه صرفاً یک رابطه راتوصیف می کند(بست،1390)، در این تحقیق همبستگی بین سبک های تربیتی والدین با مهارت های اجتماعی و مشکلات رفتاری دانش آموزان سنجیده می شود بنابراین تحقیق از نوع همبستگی می باشد.
3-2- داده های مورد نیاز
داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق پاسخ والدین دانش آموزان دوره دبستان شهرستان منوجان به سوال های پرسشنامه سبک های های فرزند پروری و مهارت های اجتماعی و مشکلات رفتاری به دست آمده است. برای جمع آوری اطلاعات و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق محقق به روش میدانی با مراجعه به مدارس دوره دبستان شهرستان منوجان و با روش تصادفی طبقه ای پرسشنامه ها را بین دانش آموزان پخش و از آن ها خواسته شد تا پرسشنامه ها را به مادران خود داده و بعد از تکمیل پرسشنامه آن را تا 2 روز بعد برگردانند. داده ها پس از تکمیل، جمع آوری و تصحیح با استفاده از نرم افزار 17Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شد.
3-3- ابزارهای تحقیق
انتخاب ابزارهای جمع آوری اطلاعات به هدف و روش تحقیق بستگی دارد؛ لذا با توجه به اهداف این تحقیق و سوالات مطرح شده از پرسشنامه های سبک های های فرزند پروری، مهارت های اجتماعی و مشکلات رفتاری استفاده شده است.
پرسشنامه سبک های فرزند پروری بامبریند
این پرسشنامه شامل30 ماده است که 10 ماده شیوه سهل گیر (4، 5، 8، 11، 15، 20، 22، 23، 27، 30)، را می سنجد، 10 ماده شیوه مستبد (1، 6، 10، 13، 14، 17، 19، 24، 28، 29)، و10 ماده دیگر شیوه قاطع و اطمینان بخش (2، 3، 7، 9، 12، 16، 18، 21، 25، 26)، را در امر پرورش فرزند می سنجد. در این پژوهش آزمودنی ها با مطالعه هر ماده نظر خود را برحسب یک مقیاس 5 درجه ای مشخص می کند. شیوه فرزند پروری والدین بدین صورت مشخص می شود که نمره پاسخگو در هر کدام از سبک ها بیشترین باشد نشان دهنده سبک فرزند پروری والدین می باشد. این پرسشنامه توسط بامریند در سال 1991بر اساس نظریه وی ساخته شد و در سال 1374 توسط اسفندیاری به فارسی ترجمه شد. میزان اعتبار این مقیاس در تحقیق اسفندیاری برای شیوه سهل گیری 69/0 ، برای شیوه مستبد 77/0 و برای شیوه قاطع واطمینان بخش 73/0 به دستآمد . بامریند میزان اعتبار این پرسشنامه را با روش باز آزمایی 81/0 برای سهل گیر ، 85/0 برای مستبد، 92/0 برای الگوی قاطع و اطمینان بخش پدران گزارش نموده است.
پرسشنامه مهارت های اجتماعی
مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی یک آزمون 56 عبارتی است که از مجموع سه زیر مقیاس عدم کفایت اجتماعی(30 عبارت)، مهارت ها اجتماعی (30 عبارت)، و ارتباط با همسالان (15 عبارت)، پرسشنامه شخصیت کودکان تشکیل یافته است ( تراسکات، 1989)، پرسشنامه شخصیت کودکان یک آزمون 600 عبارتی است که توسط ویرت، لاخر، کلیندینیت و سیت (1984)، تهیه شده است. پژوهش های متعدد نشان داده اند که در صورت لزوم می توان از زیر مقیاس های این آزمون به طور مجزا استفاده کرد. مقیاس مهارت های اجتماعی به منظور ارزیابی جنبه های مختلف ارتباط موثر در دوران کودکی از جمله: توانایی رهبری و پیروی، سطح شرکت فعال در فعالیت های سازمان یافته، اعتماد به نفس و با ثباتی در موقعیت های اجتماعی، ادراک اجتماعی و درایت در روابط بین فردی ساخته شده و مورد استفاده قرار می گیرد. والدین باید با انتخاب گزینه درست یا نادرست مشخص سازند که عبارت مورد نظر در مورد دانش آموز صدق می کند یا خیر. برای به دست آوردن نمره کلی باید از کلید آزمون استفاده کنید، به پاسخ های منطبق با کلید، 1 نمره تعلق می گیرد و در غیر این صورت نمره ای تعلق نمی گیرد. کمترین نمره این آزمون 0 و بالاترین نمره 56 است که نمرات پایین تر نشانگر مهارت های اجتماعی بالای وی و نمرات بالا، نشانگر ضعف آزمودنی در این مورد است.
زیر مقیاس عدم کفایت اجتماعی ( 30 عبارت): این زیر مقیاس که در جدول با علامت I نشان داده شده است، برای به دست آوردن نمره آن باید با استفاده از کلید آزمون عبارات مربوط به این زیر مقیاس را مشخص کرده و نمره دهید. به پاسخ های منطبق با کلید، 1 نمره به آزمودنی تعلق می گیرد و در غیر این صورت نمره ای بهوی تعلق نمی گیرد. پایین ترین نمره در این زیر مقیاس 0 و بالاترین نمره 30 است. نمره بالا نشانگر عدم کفایت اجتماعی و نمرات پایین نشانگر کفایت اجتماعی است. ضریب آلفای این زیر مقیاس در گروه نمونه 1226 نفری، 89/0 گزارش شده است.
زیر مقیاس مهارت های اجتماعی (30 عبارت): این زیر مقیاس که در جدول با علامت II نشان داده شده است، برای به دست آوردن نمره آن باید با استفاده از کلید آزمون عبارات مربوط به این زیر مقیاس را مشخص کرده و نمره دهید. به پاسخ های مطبق با کلید، 1 نمره به آزمونی تعلق می گیرد و در غیر این صورت نمره ای به وی تعلق نمی گیرد. پایین ترین نمره در این زیر مقیاس 0 و بالاترین نمره 30 است. نمره بالا در این مقیاس نشانگر ضعف مهارت های اجتماعی و امتیاز بالا حاکی از مهارت های اجتماعی در حد مطلوب است. ضریب آلفای این زیر مقیاس در گروه نمونه 1226 نفری، 81/0 گزارش شده است. تحلیل محتوای عبارات مربوط به این
زیر مقیاس حاکی از آن است که این مقیاس هم عدم موفقیت در فعالیت های اجتماعی و هم دلایل این عدم موفقیت را مورد ارزیابی قرار می دهد. پایایی حاصل از بازآزمایی زیر مقیاس مهارت های اجتماعی نیز 91/0 گزارش شده است.
زیر مقیاس ارتباط با همسالان (15 عبارت): این زیر مقیاس که در جدول با علامت III نشان داده شده است، شامل 15 عبارت زیر مقیاس ارتباط با همسالان پرسشنامه شخصیت کودکان است. برای به دست آوردن نمره آن با، 1 نمره به آزمودنی تعلق می گیرد و در غیر این صورت نمره ای به وی تعلق نمی گیرد. پایین ترین نمره در این زیر مقیاس 0 و بالاترین نمره 15 است. نمره بالا در این مقیاس حاکی از ارتباط نا مطلوب دانش آموز و نمره پایین نشانگر ارتباط مطلوب وی با همسالانش است (کارتلج و میلبرن، 1385).
پرسشنامه اختلال رفتاری کودکان راتر (فرم والدین)
راتر و همکاران (1964)، این پرسشنامه را برای تشخیص کودکانی که دچار اختلال رفتاری هستند، طراحی نمودند این فرم شامل 18 ماده است و مسائلی مربوط به تندرستی و عادت های کودکان را در برمیگیرد (به نقل از طهماسیان، 1375)، این پرسشنامه توسط مادر کودک تکمیل می شود و دارای دستورالعمل ویژه است. بعد از توضیح نحوه نمره گذاری از مادر خواسته می شود تا عبارات پرسشنامه را مطالعه نموده و با در نظر گرفتن مشاهدات و شناخت خود از رفتارهای کودک، پرسشنامه را در مورد کودک نمرهگذاری کند. این پرسشنامه شامل مسایل مربوط به تندرستی، عادتها و 18 عبارت است که در مقابل هر عبارت سه ستون وجود دارد.پس از تکمیل پرسشنامه، اگر عبارتی در مورد رفتار کودک درست نیست، نمره “2”، اگر تا حدی درست است، نمره “1” و اگر کاملا درست است، نمره “0” تعلق میگیرد. در نهایت با جمع نمرات، نمره کل آزمون به دست میآید. راتر و همکاران (1964)، مطالعه وسیعی در مورد کودکان 10 و 11 ساله انجام دادند. در این مطالعه تعداد 1536 کودک با پرسشنامه راتر مورد ارزیابی قرار گرفتند و پایایی این پرسشنامه نیز سنجیده شد. راتر پایایی بازآزمایی و پایایی درونی پرسشنامه را در یک مطالعه پیش آزمون- پس آزمون با فاصله 2 ماه 74% گزارش نمود. هم چنین همبستگی بین پاسخ های پدران و مادران 64% بوده است. مطالعات صورت گرفته دیگر بر روی اعتبار پرسشنامه راتر نشان می دهد که همسانی درونی آن 79% است.
کرمی (1371)، در یک مطالعه پیش آزمون – پس آزمون با فاصله 2 ماهه همبستگی فرم وادین را 74% گزارش کرد. او برای اعتبار تشخیص آزمون راتر والدین 36 نفر از کودکان دارای اختلال رفتاری را در طی مصاحبه بالینی روان پزشکی ارزیابی نمود و فقط 3 نفر آن ها سالم تشخیص داده شدند.
3-4- جامعه آماری
جامعه آماری تحقیق کلیه دانش آموزان مدارس دوره ابتدایی شهرستان منوجان به تعداد 8405 در سال تحصیلی 93-1392 می باشد.
3-5- حجم نمونه و روش نمونه گیری
روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده از مدارس ابتدایی دختر و پسر بوده است.
تعیین حجم نمونه اهمیت فراوانی در قابلیت تعمیم نتایج آزمون به جامعه دارد. روش های مختلفی جهت تعیین حجم نمونه وجود دارد، که هرکدام از آن ها با توجه به اهداف تحقیق و جامعه آماری آن می تواند مبنای تعیین تعداد نمونه باشد. برای به دست آوردن حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده که بر اساس این فرمول با توجه به تعداد افراد جامعه (8405 نفر)، تعداد نمونه 363 نفر می باشد.
t=1.96 P=0/50 N= 8450 n=363