سرمایه اجتماعی سازمانی

امینی ،رضا، (1350)، تهران ، انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.
انصاری ،منوچهر، (1385)، نقش روابط عمومی در توسعه فناوری اطلاعات در سازمان ها، چاپ اول،تهران،انتشارات نو.
بالان ورایو دو ،(1383)،ماهیت وکارکرد های روابط عمومی ،ترجمه هوشمند سفیدی وکمال الدین خیابانی، تهران ،انتشارات موسسه تحقیقات روابط عمومی
برزین ،مسعود،(1375)، معرفی کتاب ،فصلنامه هنر هشتم ،پیش شماره دوم،تهران، انتشارات اداره کل تبلیغات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی.
حبیب زاده ملکی،اصحاب، (1390)،بررسی عوامل موثربر سرمایه اجتماعی سازمانی با تاکید بر نقش روابط عمومی وارائه مدل مناسب،رساله دکتری ،به راهنمایی دکتر عزت االه سام آرام، تهران ، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.
خنیفر، حسین، حسن اسلامی، (1386)، طراحی الگوی روابط عمومی کارامد در سازمان های دولتی،فصلنامه فرهنگ مدیریت ،سال چهارم،شماره شانزدهم .
دادگران،سید محمد،(1382)،افکار عمومی ومعیارهای سنجش آن، تهران، انتشارات مروارید.
سجادی ،سید حسن،(1380)،مشکلات تشکیلاتی وساختار سازمانی ،فصلنامه هنر هشتم ، تهران ،انتشارات اداره کل تبلیغات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی.
سفیدی ،هوشمند،(1385)،راهبردهای عملی روابط عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
سفیدی، هوشمند،(1383)، روابط عمومی برتر ، تهران، انتشارات موسسه تحقیقات روابط عمومی.
سفیدی،هوشمند، (1390)،بررسی نقش روابط عمومی در مهندسی فرهنگی واجتماعی ،چاپ اول،انتشارات موسسه فرهنگی هنری تابان تهران.
شریف کاظمی،زینب ، (1392)، روابط عمومی الکترونیک، فصلنامه تحقیقات روابط عمومی ، سال سیزدهم ، شماره 71.
شکر خواه ،یونس، (1386)، انفجار بزرگ خاموش،چاپ اول، تهران، شرکت روابط عمومی وتبلیغات هفت تبلیغ.
ضیایی پرور،حمید،(1388)،تکنولوژی های کاربردی روابط عمومی الکترونیک، چاپ اول، تهران، شرکت روابط عمومی و هفت تبلیغ .
طاهری ،شهنام ، (1393)،بهره وری وتجزیه وتحلیل آن،چاپ سوم.انتشارات هستان
عاملی ،سعید رضا،(1387) روابط عمومی الکترونیک،چاپ اول ، تهران ،انتشارات شرکت روابط عمومی وتبلیغات هفت تبلیغ.
عمید ،حسن،(1389)،فرهنگ جیبی لغت،چاپ اول ،انتشارات راه رشد.
عمید،حسن،(1374)، فرهنگ فارسی دو جلدی،، تهران ،انتشارات امیر کبیر.
فرهنگی ،علی اکبر ، (1383)، نظریه های ارتباطات سازمانی ، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا.
قیداری ،حسن ،(1386)،مدیریت روابط عمومی، تهران،انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا.
کوهن،پائولو مارانتز ،(1376)،درسنامه روابط عمومی ، ، ترجمه سید محمود خاموشی وعلی میر سعید قاضی، تهران ، مرکز مطالعات وتحقیقات رسانه ها.
گرونیک ،جیمز،(1381)، نظریه وضعیتی در روابط عمومی ،،ترجمه هوشمند سفیدی،تهران، انتشارات پارس سینا.