سرمایه اجتماعی

2-2-15-17-بعد اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………………….39
2-2-15-17-1-ارزش روز شرکت …………………………………………………………………………………………………….39
2-2-15-17-2-میزان هزینه ها …………………………………………………………………………………………………………..39
2-2-16-وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران … ……………………………………………………………………………………..40
2-2-16-1-اعتماد ……………………………………………………………………………………………………………………………40
2-2-16-2-صداقت ………………………………………………………………………………………………………………………..43
2-2-17-دیدگاه های مطرح در سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………..45
2-2-17-1-دیدگاه اجتماع گرایی ……………………………………………………………………………………………………….45
2-2-17-2-دیدگاه شبکه …………………………………………………………………………………………………………………46
2-2-17-3- دیدگاه همیاری ………………………………………………………………………………………………………………47
2-2-17-4- سطح سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………………………..47
2-2-17-4-1-سطح ملی …………………………………………………………………………………………………………………47
2-2-17-4-2-سطح سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………48
2-2-17-4- 3-سطح فردی ……………………………………………………………………………………………………………….48
2-2-17-4-4- سطح گروهی ……………………………………………………………………………………………………………48
2-2-17- 4-5-سطح اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………..48
2-2-18-کیفیت خدمات …………………………………………………………………………………………………………………..49
2-2-18-1- روشهای حادثه مدار ……………………………………………………………………………………………………….52
2-2-18-2- روش های ویژگی مدار …………………………………………………………………………………………………..52
2-2-18-3-مقیاس های تک بعدی ……………………………………………………………………………………………………..53
2-2-18-4-مدل ( SERVQUAl ) …………………………………………………………………………………………………53
2-3- پیشینه داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………….63
2-3-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور ……………………………………………………………………………………….63
2-3-1-1- طراحی و ارائه الگوی اندازه گیری سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………63
2-3-1-2- بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی در عملکرد انجمن اعتبار گردشی زنان ………………………………………..64