سرمایه فرهنگی و نابرابری های آموزشی، سلسله مراتب اجتماعی، دانش آموزان دختر

دانلود پایان نامه

2-6-2- سرمایه فرهنگی و نابرابری های آموزشی
سرمایه فرهنگی نقش عمده ای در زمینه اجتماعی نابرابر و موفقیت تحصیلی دارد. بر اساس تحقیقی در یونان، رابطه موفقیت تحصیلی با پایگاههای اقتصادی و موقعیت طبقات خانواده مطرح شده است. بر اساس این تحلیل هم موقعیت طبقاتی پدر و هم پایگاههای اجتماعی ـ اقتصادی خانواده، سرمایه فرهنگی یک دانش آموز را تعیین می کند. البته این مساله که سرمایه فرهنگی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر روی موفقیت تحصیلی موثر باشد مدرک وجود ندارد. سعی و توان دانش آموزان در بازتولید سلسله مراتب اجتماعی یونان به واسطه پرورش مکانیزم های عمده و مشروعیت جریان کار هستند. ( کتسیلس، رابینسون؛ 1990: 270 به نقل از سمیعی 1379)
سه منبع مختلف در این مطالعه ظاهر می شود:
– تاثیر تحصیل بر روی بازتولید موقعیت طبقه به تعریف طبقه وابسته است: تعریف طبقه با عضویت و روابط اقتدار در محل تحصیل وابسته است: تعریف طبقه با عضویت و وضابط اقتدار در محل تحصیل نتایج متفاوتی را نسبت به زمانی که طبقه به وسیله پرستیژ و موقعیت پایگاه تعریف می شود، به دست می دهد.
2- اختلافات اساسی در تاثیر مکانیزم های اصلی و به ویژه بازتولید آموزشی ظاهر می شود و در کشورهای مختلف نسبت به قشر بندی دوره های تحصیلی از هم متفاوت است.
3- نقش آموزش در بازتولید اجتماعی و تاثیر مکانیزم های اساسی بازتولید آموزشی مختلف نسبت به جنس دانش آموزان.
برای درک بیشتر بازتولید آموزشی، به چگونگی عمل مکانیزم های ویژه در سیستم های آموزشی ملی و موقعیت های طبقاتی به تفکیک جنس نیاز هست. ( عبید؛ 270 به نقل از سمیعی 1379)
در فرضیات سرمایه فرهنگی یافته ها نشان می دهند که زمینه های خانوادگی در پاداش های متفاوت آکادمیک منعکس می شود که در رابطه بازتولید آموزشی قرار می گیرد. یک نظام علی در فرایند بازتولید اینست که:
1- زمینه خانوادگی مستقیماً بر سرمایه فرهنگی اثر می گذارد.
2- سرمایه فرهنگی مستقیماً بر پاداش های آکادمیک اثر می گذارد.
3- زمینه های خانوادگی به طور غیر مستقیم ( به واسطه سرمایه فرهنگی) بر پاداش های آکادمیک اثر می گذارد که یک نوع رابطه انتقالی را نشان می دهد.
شکل 2-2 نطام علی و فرایند بازتولید آموزشی را نشان می دهد.
خانواده
سرمایه فرهنگی
پاداش آکادمیک
مطالعه” بوردیو” در فرانسه، همبستگی های را بین زمینه های خانوادگی دانش آموزان و مالکیت سرمایه فرهنگی آن ها و بین سرمایه فرهنگی و موفقیت تحصیلی نشان می دهد.” دیمجیو” نیز یافته هایی بر همین اساس در ایالات متحده دست می یابد.
” رابینسون” و” گارینر”( 1985 به نقل از سمیعی 1385) در مطالعه ای که با کار بوردیو تناقض بود نتیجه گرفتند که در فرانسه سرمایه فرهنگی تاثیر کمی بر روی بازتولید طبقه دارد حتی اگر خود موفقیت تحصیلی را برای اندازه سرمایه فرهنگی استفاده بکنند.
1- جریان سرمایه فرهنگی در کشورهای مختلف متفاوت است و در این زمینه نیاز به مطالعات مقایسه ای بیشتری برای نشان دادن اینکه این اختلافات سیستماتیک است یا نه، وجود دارد.
2- خود فرایند ممکن است در واقع مهم نباشد بنابراین اهمیت تجربی کافی برای نشان دادن این مطالعات وجود ندارد. ( عبید؛ 271 به نقل از سمیعی 1379)
این مطالعات فرضیات سرمایه فرهنگی را با داده های یونان، ارزیابی می کند. مطابق نظر بوردیو، سرمایه فرهنگی یک متغیر مداخله ای مهم است و همان گونه که یک جامعه دموکراتیک تر می شود وبه همان نسبت تقاضا برای فرصت های مساوی و افزایش انتخاب شایسته بیشتر می شود. علت این شرایط بازتولید پیشینه خانوادگی به واسطه مکانیزم های سیستم مثل انتقال مالکیت حقوق، ارثیه و ترقی بر اساس امتیاز طبقاتی را از دست می دهد و مشروعیت آن را ضرورت مکانیزم های غیر مستقیم بازتولید به ویژع آموزشی، موکول می کند.( عبید، 272 به نقل از سمیعی 1379)
2-7- پیشینه تحقیق:
2-7-1- پیشینه تحقیقات داخلی
سفیری، آراسته و موسوی (1389) در مقاله خود که بر روی 324 زن متاهل انجام شده به بررسی موضوع « تبیین رابطه ی سرمایه فرهنگی زنان شاغل، با نوع روابط همسران در خانواده » پرداخته و به این نتایج دست یافته اند که بالا رفتن سرمایه فرهنگی زنان، روابط آنها با همسر دموکراکتیک تر می شود از میان متغیرهای زمینه ای میان پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی زنان، میزان درآمد شوهر و منزلت شغلی شوهر با نوع روابط همسران رابطه ای معنادار وجود دارد.
نوغانی) 1387) در مقاله خود که بر روی دانش آموزان دختر و پسر مدارس دولتی و غیر دولتی دوره ی پیش دانشگاهی استان خراسان با حجم نمونه 1667 نفر انجام شده به بررسی موضوع «تأثیر نابرابری سرمایه فرهنگی بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی در دستیابی به آموزش عالی»پرداخته به این نتایج رسیده است : در پرتو حضور سرمایه اجتماعی و سر مایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی سهم مثبت و معناداری بر احتمال قبولی و نمره کسب شده داوطلبان دارد تحلیل جامعه شناختی موفقیت در دست یابی به آموزش عالی با تأکید بر نقش سرمایه فرهنگی هدف اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد. فرضیه اصلی به دنبال بررسی نقش سرمایه فرهنگی بر احتمال قبولی و نمره کسب شده داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاه با استفاده از متغیرهای سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی و پیشینه تحصیلی است.
شارع پور و خوش فر) 1381) در مقاله خود که بر روی437 نفر انجام شده و از نظریه کنش متقابل نهادی به منظور فراهم آوردن چارچوب نظری برای سنجش این مفهوم استفاده شده است به بررسی موضوع « رابطه سرمایه فرهنگی بر روی هویت اجتماعی جوانان » به این نتایج دست یافته اند که بین سرمایه فرهنگی و برجستگی انواع چهارگانه هویت، همبستگی مثبت وجود دارد. لکن بیشترین همبستگی سرمایه فرهنگی با هویت مذهبی و ملی و کمترین همبستگی آن با هویت فردی و خانوادگی است. همچنین نوع همبستگی ابعاد عینی و ذهنی سرمایه فرهنگی با انواع هویت اجتماعی تا حدودی متفاوت از بعد نهادی شده آن است.

مطلب مشابه :  بورس اوراق بهادار