سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

در مجموعه مسکونی هالاینوف (URL3, 2014)
تیپ 2: آپارتمان دوبلکس 3 اتاقه که مساحت آن تقریبا 73 متر مربع می باشد، 14واحد از کل واحدهای مجموعه با این تیپ می باشد.
تیپ 3: آپارتمان دوبلکس 4 اتاقه که مساحت آن تقریبا 92 متر مربع می باشد، 38واحداز کل واحدهای مجموعه با این تیپ می باشد.
تیپ 4: آپارتمان 2 اتاقه که مساحت آن تقریبا 54 متر مربع می باشد، 55واحد از کل واحدهای مجموعه با این تیپ می باشد.
تیپ 5: آپارتمان 3 اتاقه که مساحت آن تقریبا 68 متر مربع می باشد، 11واحد از کل واحدهای مجموعه با این تیپ می باشد (همان، 1388).
فضای باز این مجموعه متشکل باغچه های اختصاصی، بهار خواب های بزرگ بامی، حیاط مرکزی داخلی با فضای سبز،تفریگاه های عمومی در امتداد رودخانه اسخلده.
تصویر4-35- باغچه های اختصاصی در طبقات مجموعه مسکونی هالاینوف (URL3, 2014)
تصویر4-35- باغچه های اختصاصی در طبقات مجموعه مسکونی هالاینوف (URL3, 2014)
با تمرکز ساخت در حاشیه های زمین ،حیاط مرکزی داخلی پدید آمده و چون فضایی باز، آرامش و خلوت را به مجموعه اهدا کرد.
تصویر4-36- حیات مرکزی مجموعه مسکونی هالاینوف (URL3, 2014)
تصویر4-36- حیات مرکزی مجموعه مسکونی هالاینوف (URL3, 2014)
House13 (IGA), Stuttgart
4-4- خانه شماره 13
پروژه خانه سازی خانه شماره 13در ونن، اشتوتگارت واقع شده است. این مجموعه در بین سالهای 1989تا 1993 توسط اریک ون اگرات در دفتر معماری ومهندسی مشاور (bv) ساخته شده است که شیوه سرمایه گذاری آن یارانه ای می باشد.هنگامی که از اریک ون اگرات دلیل تغییرات سبک زندگی مدرن در پروژه هایس برای «IGA اشتوتگارت» در باب موضوع «سکونت در سال 2000 » را جویا شدند، با ارائه ی سه برج آپارتمانی خود با ارتفاع های متفاوت پاسخ خویش را مطرح کرد(اشنایدر، 1388).
تصویر4-37- خانه شماره 13 (URL8, 2014 )
تصویر4-37- خانه شماره 13 (URL8, 2014 )
دسترسی
این مجموعه بر روی توپوگرافی طبیعی زمین ساخته شده و دسترسی پیاده نیز برهمین اساس است. دسترسی سواره توسط رمپ با راه اتصال زیر زمینی به هر سه آپارتمان می باشد.
تصویر4-38- سایت پلان مجموعه مسکونی خانه شماره 13(اشنایدر، 1388)
تصویر4-38- سایت پلان مجموعه مسکونی خانه شماره 13(اشنایدر، 1388)
تصویر4-39- مجموعه مسکونی خانه شماره 13 (اشنایدر، 1388)
تصویر4-39- مجموعه مسکونی خانه شماره 13 (اشنایدر، 1388)
این برج ها بر اساس روی هم قرار دادن آپارتمان های زیر شیروانی بر نامه ریزی شد که با توجه به نیاز ساکنان می توانند به صورت آپارتمان های یک طبقه و یا آپارتمان های دوبلکس استفاده شوند؛ این مسئله به شکل زندگی-به صورت مجرد یا گرایش به داشتن خانه ای کوشکی با وجوی زندگی مشترک – بستگی دارد.حتی زوج ها و گروه ها می توانند به صورت آپارتمان های مجزا زندگی کنند و از طریق پله های اتصال دهنده مارپیچی که آپارتمانها را به هم متصل می کنند با یکدیگر در ارتباط باشند (اشنایدر، 1388).
تصویر4-40- پله های اتصال دهنده مارپیچی آپارتمانها(URL8, 2014 )
تصویر4-40- پله های اتصال دهنده مارپیچی آپارتمانها(URL8, 2014 )
تصویر4-41 -آسانسور شیشه ای بیرون از آپارتمان ها (URL8, 2014 )

مطلب مشابه :  ، ، تولیدات علمی ایران