سطوح سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی در تعریفی دیگر در سه سطح مطرح و بررسی شده است :
2-2-17-4-3-سطح فردی :
مانند هنگامی که مادری از دوستش تقاضا می کند تا بچه او را برای مدتی نگاه دارد. این رابطه دوستی ناشی از سرمایه اجتماعی میان مادر و دوست خود است که اگر وجود نمی داشت، مادر مجبور بود پرستار بچه استخدام کند و هزینه بپردازد.
2-2-17-4-4-سطح گروهی :
مانند مثالی که جیمز کلمن از فروشندگان بازار عمده فروشی الماس در نیویورک نقل می کند. او در مثال نشان می دهد که چگونه تعهدات متقابل اعضای گروه و ضمانت های موثر برای ممانعت از خیانت در امانت موجب شده تا اموری مانند ارزش یابی الماس ها بدون کمترین هزینه و با اطمینان انجام گیرد و در نتیجه، همبستگی گروهی در سطح بالایی حفظ و تدوام یابد.
2-2-17-4-5- سطح اجتماعی :
پاتنام و فوکویاما در کارهایشان به این سطح از سرمایه اجتماعی پرداخته اند. از نظر پاتنام سرمایه اجتماعی موجب شده تا نهاد های دموکراتیک حکومتی بهتر وظایف خود را انجام دهند و از نظر فوکویاما، سرمایه اجتماعی نظم اجتماعی را به طریق موثر و کارآمدی حفظ و تداوم می بخشد (شاه حسینی ، 1381 :22).
با توجه به پدیده جهانی شدن و لزوم ایجاد مناسبات و ارتباطات مناسب با دیگر کشورها می توان سطح فراملی را نیز به سطوح قبلی اضافه نمود. با تلفیق دو دیدگاه مطرح شده در خصوص سطوح سرمایه اجتماعی می توان شمای زیر را ارائه کرد :

نمودارشماره 2-4 : تلفیق رویکردهای مختلف سرمایه اجتماعی
2-2-18-کیفیت خدمات :
نقش نهادها و سازمانها در دستیابی به هدفهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، وفرهنگی آنچنان برجسته است که سازمانهای هر جامعه گردونه های تحقق اهداف آن می دانند.واقعیت این است که سازمانها به چند دلیل از ارکان ضروری زندگی انسانها محسوب می شوند. آنها به جامعه خدمت می کنند. ما را قادر می سازند تا کارهایی را انجام دهیم که بدون وجود آنها از عهده آنها بر نمی آمدیم. جریانی از دانش و آگاهی ارائه می کنند که می تواند زمینه ساز توسعه فردی و رشد و سعادت بشر گردد. با در نظر گرفتن این اهمیت و نقش و تاثیر های گوناگونی که سازمانها دارند،امروزه توجه فزاینده ای به ابعاد مختلف آنها از جمله فرایندها، سیستمها و بویژه آنچه که سازمان دست می یابد می شود. از طرف دیگر، هیچ سازمانی نمی تواند چندان اثر بخش باشد مگر اینکه برای آنچه که می خواهد انجام دهد برنامه ای داشته باشد. دستیابی به عملکرد برتر و کسب نتایج عالی نیز بدون داشتن برنامه ای که در قالب یک نظام منسجم و یکپارچه تدوین شده واجرا دربیاید بسار دشوار خواهد بود.
الگوی مدیریت عملکرد که در شکل زیر نشان داده شده است،شامل سه جزء اصلی می باشد:
1-طرح ریزی عملکرد:شامل تعیین اهداف عملکردی در سطوح مختلف سازمانی،شناسایی فعالیتهای لازم در راستای دستیابی به نتایج مورد انتظار و انجام سازماندهی مناسب.
2-اندازه گیری عملکرد: فرایندی که میزان پیشرفت را در جهت کسب اهداف تعیین شده ارزیابی می کند وشامل اطلاعات مربوط به کارایی منابع تبدیل شده به خروجی ها، کیفیت این بروندادها و نتایج می باشد.
3-بهبود عملکرد: مجموعه ای ازیک یا چند فعالیت یا پروژه هماهنگ که جنبه اصلاحی و یا پیشگیرانه دارد.
جدول 2-6: تفاوت های عمده سیستم های سنتی ومدرن ارزیابی عملکرد
سیستمهای سنتی ارزیابی عملکرد
سیستمهای مدرن ارزیابی عملکرد
تاکید بر ارزیابی افراد