سندرم رودهی تحریکپذیر

– با برگزاری دورههایی برای بیماران مبتلا به سندرم رودهی تحریکپذیر ماهیت، علایم، پیشآگهی و روشهای مقابله با آن برای بیماران تشریح شود.
– لمسدرمانی به صورت گروهی به این بیماران آموزش داده شود تا بتوانند از آن برای کاهش علایم بیماری خود استفاده کنند.
– پس از تشخیص قطعی سندرم رودهی تحریکپذیر در این بیماران، به روانپزشک یا روانشناس ارجاع داده شوند تا از نظر ویژگیهای روانشناختی نیز مورد ارزیابی قرار گیرند.
5-4-2 پیشنهادهای پژوهشی
– تعداد آزمودنیها در مجموع و بویژه در گروه آزمایشی به علت افت و ریزش احتمالی در طول دوره درمان، بیشتر در نظر گرفته شوند.
– میزان اثربخشی لمسدرمانی با درمانهای دیگر مورد استفاده برای سندرم رودهی تحریکپذیر، بویژه دارودرمانی مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد.
– تعداد جلسات لمسدرمانی بیشتر و فاصله بین جلسات کمتر باشد.
– با توجه به تأثیرلمسدرمانی بر آرامش و ایجاد انبساط عضلانی، اتربخشی این روش در بیماران مبتلا به سردردهای تنشی نیز مورد بررسی و آزمون قرار گیرد.
– برای تأیید نتایج بهدست آمده در این پژوهش، تحقیقات دیگری نیز در زمینهی تأثیر لمسدرمانی بر علایم بیماران مبتلا به سندرم رودهی تحریکپذیر انجام شود.
فهرست منابع
فهرست منابع
الف- منابع فارسی
ابراهیمی دریانی، ناصر.، منصورنیا، نسرین.، و منصورنیا، محمدعلی. (1384). سندرم رودهی تحریک پذیر. طب و تزکیه، سال چهارم، 75، 87-92.
آگاه، شهرام.، فتعلی، سمیه.، عشایری، ندا. (1388). درمان سندرم روده تحریک پذیر اسهال غالب با استفاده از داروی گیاهی پلانتاژ : کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادی. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران. دوره شانزدهم، 69، 23-17.
الوندی، شیوا. (1374). بررسی تأثیر لمس درمانی در تسکین درد کولیکی شیرخواران مراجعه کننده به مطب های خصوصی اطفال شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران.
پریس، نیکلا.، کمپ، ریچارد.، سنلگار، رزماری. (1384). تحلیل داده های روانشناسی با برنامه SPSS . ترجمه خدیجه، علیآبادی؛ علی، صمدی، تهران: انتشارت دوران.
پورمعماری، محمدحسین. (1387). تأثیر روش آرامسازی بنسون بر اضطراب و دیس ریتمی بیماران تحت کاتتریسم قلبی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
جانبزرگی، مسعود. (1384). بررسی اثرات آموزش تنش زدایی تدریجی بر عوامل اضطرابی شخصیت. مجله پژوهش در پزشکی، 29، 330- 325.
جوکار، فرهاد. (1388). بررسی و مقایسه تأثیر لمسدرمانی و آرامشدرمانی بر اضطراب امتحان دانشجویان دانشگاه تربیت معلم. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
چراغی، فرشته. (1387). مطالعه اثر اضطراب صفت، تهدید خود و نحوه ی ارایهی تکالیف بر کارآمدی پردازش و عملکرد عناصر حافظه فعال. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
حاتمی زاده، محمدعلی. (1382). سندرم روده های تحریک پذیر. رساله دکتری، دانشگاه شهید باهنرکرمان.