سیاست ها و خط مشی های دولت

همچنین شورای عالی سیاست گذاری تبلیغات دولت مورخ 23 / 08/1374 خطوط کلی وظایف روابط عمومی وزارتخانه و سازمان های دولتی را به این شرح تصویب کرد و پس از تائید ریاست جمهوری جهت اجرا به کلیه سازمان ها و وزارتخانه ها ابلاغ شد.
ماده 1 : واحد روابط عمومی هر وزارتخانه یا سازمان زیر نظر مستقیم بالاترین مقام آن دستگاه اداره می شود.
ماده 2 : در وزارتخانه ها و نیز سازمان هایی که توسط معاونان رئیس جمهور اداره می شود مسئول روابط عمومی با رعایت مقررات،معاون یا مدیر کل دستگاه می باشد.
ماده 3 : مدیر روابط عمومی در شورای معاونان شرکت می کندوشرکت او در سایر جلسات موکول به نظر رئیس دستگاه است.
ماده 4 : برنامه ریزی و تهیه طرح های تبلیغاتی،باتوجه به اهداف و وظایف وزارتخانه یا سازمان و نیز اجرای آنها با استفاده از کلیه رسانه ها و راه های دیگر تبلیغی،به منظور عرضه نظریات و فعالیت های دستگاه،آگاهی از افکار عمومی و بهره گیری از مشاوران و متخصصان ارتباط جمعی ، از وظایف عمده روابط عمومی هر وزارتخانه یا سازمان محسوب می گردد.
تبصره : در صورت لزوم،روابط عمومی وزارتخانه یا سازمان به ایجاد واحد سمعی و بصری می پردازد.
ماده 5 : دولت هزینه های مربوط به روابط عمومی را از هزینه های ضروری وزارتخانه و سازمان ها تلقی می کند و دستگاه ها موظفند حداقل 5 در هزار بوجه پیشنهادی به سازمان برنامه بودجه را برای روابط عمومی محسوب و در سازمان برنامه از این دفاع کنند و هنگام مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه بودجه به تصویب مقتضی آن را منظور نمایند.
وظایف اساسی روابط عمومی که توسط شورای عالی سیاستگذاری تبلیغات دولت مورخ 23/03/1374 به تصویب رسیده است به شرح ذیل می باشد:
تحلیل و تشریح ارزش ها ،ویژگی ها،دیدگاه ها،سیاست ها و برنامه ریزی دستگاه ذیربط از طریق:
101. همکاری با مطبوعات ،رادیو و تلویزیون
102. فعالیت های انتشاری و تبلیغی
103.مشارکت در برگزاری مجالس،گردهمایی ها و نمایشگاه های داخلی
104.مشارکت در برگزاری مجالس و نمایشگاه های خارجی
105.ساخت فیلم و تیزرهای تلویزیونی
همکاری و مشارکت در تبلیغات عمومی کشور در رابطه با مقولات فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی از طریق:
2.1. شرکت در مجامع ،ستاد ها، کمیته های ویژه برگزاری مراسم و مناسبت ها
2.2. کمک به مراکز و دستگاه های فرهنگی و تبلیغی کشور در چارچوب فعالیت های ذی ربط
2.3. توصیه مسئولان رسانه ها و ائمه جمعه و جماعات به منظور دستیابی سریع و صریح به سیاست ها و خط مشی های دولت و برنامه های دستگاه ذیربط.
جمع آوری تمرکز اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیت ها،اقدامات،طرح ها و برنامه های دستگاه مربوطه به منظور تنظیم سیاست های خبری و تبلیغاتی و اجرای طرح های انتشاراتی و آماده نمودن اذهان عمومی از طریق :
3.1. حضور در جلسات مهم دستگاه ذیربط و ارتباط مستقیم و مستمر با مسئولان
3.2.حضور در گردهما یی ها و سفرهای داخلی و خارجی
3.3. دریافت گزارش فعالیت ها،طرح ها و برنامه های دوایر مختلف دستگاه ذیربط